Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af momsloven

(Justering af momsreglerne for indførsel af visse magasiner, tidsskrifter m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 356 af 19. maj 2004, foretages følgende ændring:

1. § 36, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) når varens samlede værdi ved erhvervsmæssige forsendelser ikke overstiger 80 kr. Afgiftsfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, parfume og toiletvand, tobak og tobaksvarer samt magasiner, tidsskrifter og lignende, der efter trykning i et EU-land sendes ud af EU for derfra at blive forsendt til privatpersoner i Danmark. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af afgiftsfriheden,«.

§ 2

Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen