Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Justering af reglerne om pensionsordninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 19. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 2, 1. pkt., udgår », bortset fra skat af afkast af værdipapirer, der opspares i investeringsfonde tilknyttet klasse III-forsikringer,«.

2. I § 23, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »den skattepligtige del heraf«: », jf. dog stk. 5«.

3. I § 23 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved ophævelse af en af de i § 1, stk. 2, nævnte opsparingsordninger i forbindelse med en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41, når overførslen sker inden for samme pengeinstitut eller mellem to pengeinstitutter. I stedet indgiver pengeinstituttet eller det pengeinstitut, hvortil ordningen er flyttet, endelig opgørelse for perioden fra den 1. december i indkomståret til og med den 30. november i indkomståret.«

4. I § 25, 1. pkt., indsættes efter »ordningen eller institutionen«: », jf. dog stk. 2«.

5. I § 25 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved ophør af en af de i § 1, stk. 2, nævnte opsparingsordninger i forbindelse med en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41, når overførslen sker inden for samme pengeinstitut eller mellem to pengeinstitutter. I stedet kan den negative skat udnyttes til fradrag i skat for efterfølgende år i den nyoprettede ordning eller den bestående ordning, hvortil den oprindelige ordning er overført.«

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 457 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 53 A, stk. 1, nr. 4, udgår »og«.

2. I § 53 A, stk. 1, nr. 5, ændres »forsikrede.« til: »forsikrede, og«.

3. I § 53 A, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring eller lignende, som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension.«

4. I § 53 A, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen.«

5. I § 53 A, stk. 3, indsættes efter 3. pkt., der bliver 4. pkt.:

»Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder kapitalværdien på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang.«

6. I § 53 A, stk. 3, 4. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«

7. I § 53 A, stk. 4, indsættes efter »stk. 1, nr. 5,«: »og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6,«.

8. Efter § 53 B indsættes:

»§ 53 C. § 53 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelse eller lignende for et løfte om pension som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 6, der sker i aktiver, der ikke er omfattet af sidstnævnte bestemmelse.«

9. I § 55, 1. pkt., ændres »§ 53 A, stk. 3 og 4« til: »§ 53 A, stk. 2 og 3«, efter »ejeren« indsættes: », den pensionsberettigede«, og efter »ejerens« indsættes: »eller den pensionsberettigedes«.

10. I §  56 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Overføres livsforsikring m.v. til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 6, eller § 53 C, eller ophører en allerede etableret sikkerhed for et løfte om pension, medregnes værdien på henholdsvis overførsels- og ophørstidspunktet af det aktiv, som ligger til grund for sikkerhedsstillelsen i den skattepligtige indkomst hos den pågældende direktør henholdsvis arbejdsgiveren.«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 358 af 19. maj 2004 og senest ved § 5 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 D indsættes:

»§ 5 E. Aktiver, der pr. 31. december 2004 er opsparet i investeringsfonde tilknyttet klasse III-livsforsikringer, anses for anskaffet af livsforsikringsselskabet den 1. januar 2005 til den regnskabsmæssige værdi den 31. december 2004. Regnskabsmæssige hensættelser pr. 31. december 2004 vedrørende opsparing i de pågældende investeringsfonde anvendes som hensættelser pr. 1. januar 2005 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2005 og senere år.«

2. § 13, stk. 2, 2. pkt., og § 13 B, stk. 2 , ophæves.

3. § 13 B, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk.   2. Afkast af aktiver i puljer i et pengeinstitut, der overføres til dækning af administrationsomkostninger m.v., skal medregnes ved opgørelsen af pengeinstituttets skattepligtige indkomst.«

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 11 C indsættes som stk. 7 :

»Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse for pensionsordninger i udenlandske pensionskasser og pensionsfonde og hos andre, der udbetaler pensioner.«

§ 5

I lov nr. 429 af 26. juni 1998 om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven. (Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af kvoteordningen) foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »2. juni 1998«: », jf. dog stk. 12«.

2. I § 6 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. En forsikringstager eller pensionsopsparer, der har en forsikring eller pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, kan med virkning fra og med indkomståret 2004 vælge, at § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, finder anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, såfremt pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B i øvrigt er anvendelig på forsikringen eller pensionsordningen. Valget er bindende og skal træffes inden den 1. januar 2006 eller i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet. Valget skal inden for fristen i 2. pkt. enten meddeles Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v., såfremt dette indgiver oplysninger til de statslige told- og skattemyndigheder efter skattekontrollovens § 8 B. Valget får i så fald virkning fra og med det tidspunkt, hvor Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v. får oplysningen. De personer, som inden den 1. april 2005 træffer beslutning om, at pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B skal finde anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, kan vælge, at beslutningen får virkning fra og med den 1. januar 2004. I så fald gives Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v. oplysning herom.«

§ 6

I lov nr. 457 af 9. juni 2004 om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove. (Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger) foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 3, 1. pkt., ændres »20« til: »19«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 2, nr. 1-8, har virkning for præmier eller bidrag, der indbetales den 7. oktober 2004 eller senere, samt afkast heraf. § 2, nr. 10, har virkning for sikkerhedsstillelse og ophør heraf, der sker den 7. oktober 2004 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 1, og § 3, nr. 1-3, har virkning fra og med indkomståret 2005. Livsforsikringsselskaber med investeringsfonde tilknyttet klasse III-livsforsikringer, der bliver omfattet af ændringerne i § 1, nr. 1, og § 3, nr. 1-3, kan dog vælge, at ændringerne får virkning allerede fra og med indkomståret 2004. I så fald anses aktiver, der pr. 31. december 2003 er opsparet i investeringsfonde tilknyttet klasse III-livsforsikringer, for anskaffet af livsforsikringsselskabet den 1. januar 2004 til den regnskabsmæssige værdi den 31. december 2003 ved anvendelsen af selskabsskattelovens § 5 E som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, ligesom regnskabsmæssige hensættelser pr. 31. december 2003 vedrørende opsparing i de pågældende investeringsfonde anvendes som hensættelser pr. 1. januar 2004 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2004 og senere år, jf. selskabsskattelovens § 5 E som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1.

Stk. 4. Det ved § 4, nr. 1, indsatte § 11 C, stk. 7, har virkning for pensionsordninger, der er tegnet efter lovens ikrafttræden. Ændres en tidligere tegnet pensionsordning efter lovens ikrafttræden, finder § 11 C, stk. 7, anvendelse på hele pensionsordningen.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen