Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosttilskud

(Indførsel af obligatorisk digital kommunikation ved anvendelse af den digitale formular til anmeldelse af kosttilskud og ændring af terminologien vedr. referenceværdier m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1440 af 15. december 2009 om kosttilskud foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, § 16, § 49, stk. 1, § 59 a og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes:«.

2. I § 5, stk. 1 og 4, ændres »den lokale fødevareregion« til: »Fødevarestyrelsen«.

3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Virksomheder skal ved anmeldelse af kosttilskud og ved ændringer i de anmeldte oplysninger anvende den digitale formular på virk.dk, jf. dog stk. 2 og 4 og § 5 c.

Stk. 2. Følgende virksomheder og fysiske personer er fritaget for at anvende den i § 5 a, stk. 1, nævnte digitale formular:

1) Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

2) Fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post i henhold til § 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, i bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Stk. 3. Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget jf. stk. 2, nr. 1 og 2, skal indsende dokumentation for fritagelse for tilslutning til digital post til Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Endvidere fritages virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post, for anvendelse af formularen, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og som indsender erklæring herom til Fødevarestyrelsen. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 5. Virksomheder og fysiske personer, der jf. stk. 2 og 4, er fritaget for at anvende den i § 5 a, stk. 1, nævnte digitale formular, skal i de tilfælde, der er omfattet af § 5, stk. 1, kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, for udlevering af anmeldelsesblanket i papirform. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af anmeldelsen af kosttilskud, herunder oplysninger om navn og adresse.

§ 5 b. Virksomheder skal sende den i § 5 a, stk. 1, nævnte formular digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for modtagelse af formularen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan angive styrelsen som afsender i kvittering for modtagelse af formularen.

§ 5 c. Fødevarevirksomheder, der er etableret i et andet EU eller EØS-land, og som anmelder kosttilskud til markedsføring i Danmark, jf. § 5, stk. 1, kan anvende den engelsksprogede blanket til anmeldelse af kosttilskud, der findes på businessindenmark.dk, eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside og indsende den til Fødevarestyrelsen.«

4. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Oplysninger om vitaminer og mineraler skal ligeledes angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, DEL A, pkt.1, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 eller for kosttilskud, der markedsføres til børn, bilag 3 i denne bekendtgørelse. Procentdelen kan tillige angives grafisk.«

5. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For de vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 3, hvor der ikke er fastlagt en referenceværdi, anføres »ikke fastlagt«.«

6. Overskriften til bilag 3 affattes således:

»Referenceindtag

Dagligt referenceindtag af vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og deres næringsstofreferenceværdier (NRV)«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2014.

Stk. 2. Kosttilskud, der er markedsført eller mærket inden den 13. december 2014, og som er i overensstemmelse med de hidtil gældende § 7, stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1440 af 15. december 2009, kan markedsføres, indtil fødevarelagrene er opbrugt.

Fødevarestyrelsen, den 11. december 2014

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Maria Henriksen