Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Afbrænding
Kapitel 4 Brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder
Kapitel 5 Brug af åben ild og lys m.v.
Kapitel 6 Risiko for selvantændelse
Kapitel 7 Straf og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

I medfør af § 33, stk. 6, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2009 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved:

1) Afbrænding, herunder afbrænding af bål (kapitel 3).

2) Brug af apparater og lign., der genererer varme, herunder griller og ildsteder (kapitel 4).

3) Brug af åben ild og lys m.v. (kapitel 5).

4) Risiko for selvantændelse (kapitel 6).

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes følgende begreber:

1) Afbrænding: Forbrænding med åben ild i det fri.

2) Apparater og lign., der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof: Griller, blæselamper, petroleumslamper, gaslamper, andre lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater, svejse- eller skæreaggregater, visse former for apparater og lign. til teaterforestillinger, koncerter og lign., koge- eller varmeapparater m.v.

3) Brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer: Halm, træ, plast, affald, brandfarlige væsker, visse gasser m.v.

4) Bål: Afbrænding af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald. Definitionen omfatter ikke afbrænding af materialer, der alene afgiver gløder.

5) Bålfade: Flytbare bålsteder/fade til afbrænding af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald. Definitionen omfatter ikke afbrænding af materialer, der alene afgiver gløder.

6) Elektrisk opvarmede apparater og lign. : Ovne, strygejern, kogeplader, elektriske kogeapparater halogenlamper, elektriske griller, loddekolber m.v.

7) Griller: Fade og andre konstruktioner, der er beregnet til madlavning, og som fungerer ved hjælp af afbrænding af trækul, træbriketter og lign.

8) Hård vind: Vindhastigheder på 10,8-13,8 m/s (store grene bevæger sig).

9) Ildsteder: Flytbare eller faste brændeovne, pejse, røgeovne m.v., der fungerer ved afbrænding af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald. Definitionen omfatter ikke afbrænding af materialer, der alene afgiver gløder.

10) Kvas: Grene, toppe og tynde stammer (typisk tyndere end 5-10 cm).

11) Letantændelig: Det pågældende materiale kan umiddelbart antændes med f.eks. en lighter, tændstikker eller gløder.

12) Lys: Stearinlys, haveblus, fakler og lign.

13) Opsyn: Tilstedeværelse og tilsyn i relevant omfang fra en person, der i givet fald kan slukke en utilsigtet brand eller tilkalde redningsberedskabet.

14) Produkter, som kan medføre en risiko for selvantændelse: Hø, korn, flis, affald m.v.

15) Sankthansbål: Afbrænding af haveaffald m.v., som det er tilladt at afbrænde sankthansaften, jf. bekendtgørelse om affald.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Der skal udvises forsigtighed ved enhver aktivitet, der falder inden for denne bekendtgørelses anvendelsesområde. Aktiviteten skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

§ 4. Afbrænding, jf. kapitel 3, skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

Stk. 2. Afbrænding må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Stk. 3. Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.

§ 5 Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v., når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor, f.eks. på grund af tørke eller andre særlige forhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår, når det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, dog ikke fra § 3 og § 4, stk. 1 og 2.

Kapitel 3

Afbrænding

§ 6. Når betingelserne i Miljøministeriets bestemmelser, herunder bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. og bekendtgørelse om affald samt kommunale regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald udstedt i medfør heraf, er opfyldt, må der ske afbrænding af følgende:

1) haveaffald, herunder sankthansbål,

2) halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, og

3) hugstaffald, kvas og lign. affald fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift.

Stk. 2. Afbrændingen skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser i §§ 3-4.

Stk. 3. Ved stedet hvor der sker afbrænding af halm og lign. skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades.

Stk. 4. Afbrænding af halm og lign. skal påbegyndes imod vindens retning.

Stk. 5. Afbrænding af halm og lign. må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal senest være afsluttet samme dag ved solnedgang.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse, før der kan ske afbrænding af

1) siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge, og

2) lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, om en afbrænding af de i stk. 1 nævnte naturtyper er sikkerhedsmæssigt forsvarlig af hensyn til pleje af naturen, og fastsætter sikkerhedsmæssige vilkår for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige vagtmandskab.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen forud for meddelelse af tilladelse til afbrændinger i perioden fra 1. marts – 31. oktober.

§ 8. Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald (”hyggebål”, spejderbål m.v.), skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser i §§ 3-4 og i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.

Stk. 2. Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, må ikke finde sted i en carport, under overdækninger eller lign., medmindre disse er fremstillet med henblik herpå.

Kapitel 4

Brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder

§ 9. Apparater og lign. skal placeres og anvendes i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag, herunder steder, hvor der oplagres, anvendes eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

Stk. 2. Påfyldning af brændstof skal finde sted i forsvarlig afstand fra steder, hvor der oplagres, anvendes eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

Stk. 3. Brug af apparater og lign. i det fri skal ske under hensyntagen til vindpåvirkning.

Stk. 4. Både under og efter brug af apparater og lign. skal det sikres, at der ikke er fare for brand som følge af anvendelsen.

Stk. 5. Elektrisk opvarmede apparater og lign., som kan udgøre en særlig brandrisiko, må kun tilsluttes strømforsyningen, når de er i brug.

Stk. 6. Kogeapparater, som fungerer ved forbrænding af flydende eller gasformigt brændstof, må kun bruges på egnede kogepladser.

Stk. 7. Fabrikantens anvisninger skal følges.

§ 10. Brug af svejse- eller skæreaggregater, blæselamper m.v. skal foregå på egnede steder.

Stk. 2. Underlag og omgivelser skal kunne modstå antændelse ved flammer, gnister og varmestråling.

Stk. 3. Såfremt der skal bruges svejse- eller skæreaggregater, blæselamper m.v. til midlertidige arbejdsopgaver, skal der udvises særlig forsigtighed.

Stk. 4. Der skal forefindes brandslukningsmateriel, der er egnet til slukning af brand, der måtte opstå som følge af bruges af svejse- eller skæreaggregater, blæselamper m.v., i nærheden af arbejdsstedet.

§ 11. Anvendelse af griller skal overholde de almindelige forsigtighedsbestemmelser i §§ 3-4 og § 9.

Stk. 2. Mindre griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, kan anvendes på en altan, i en carport, under en overdækning eller lign., såfremt overdækningen har mindst én åben langside.

Stk. 3. Ved brug af griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, må der kun anvendes trækul, træbriketter og lign.

Stk. 4. Til optænding af griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, skal der anvendes elektrisk grilltænder, optændingsblokke eller lign., medmindre grillen er konstrueret med henblik på anden optændingsform, f.eks. F-gas. Optændingsvæske må kun benyttes, såfremt grillen er kold. Der må ikke anvendes optændingsvæske til optænding af griller på altaner, i carporte og under overdækninger og lign.

Stk. 5. Griller må kun bruges indendørs, hvis de er fremstillet med henblik herpå, og de anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder med hensyn til udluftning mv. i den lokalitet, hvor grillen anvendes.

Stk. 6. Brug af griller, der fungerer ved forbrænding af gasformigt brændstof, er generelt kun tilladt udendørs, jf. reglerne i gasreglementets afsnit B-5.

§ 12. Anvendelse af ildsteder i det fri skal overholde de almindelige forsigtighedsbestemmelser i §§ 3-4 og § 9.

Stk. 2. Flytbare ildsteder må ikke bruges indendørs, i en carport, under overdækninger eller lign., medmindre de er fremstillet med henblik herpå.

Stk. 3. Til optænding skal der anvendes elektrisk grilltænder, optændingsblokke eller lign. Optændingsvæske må kun benyttes, såfremt ildstedet er koldt, og det er placeret i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.

Stk. 4. Ved brug af ildsteder i det fri til opvarmning eller smeltning af asfalt, tjære, beg, paraffin og lign. skal der udvises særlig forsigtighed.

Kapitel 5

Brug af åben ild og lys m.v.

§ 13. Brug af åben ild og lys, herunder rygning, der ikke er omfattet af bestemmelserne i §§ 6-12, skal finde sted i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og steder, hvor der oplagres, anvendes eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer, og i forsvarlig afstand fra letantændelig vegetation.

Stk. 2. Brug af åben ild og lys m.v. i det fri skal ske under hensyntagen til vindpåvirkning.

Stk. 3. Både under og efter brug af åben ild og lys m.v. skal det sikres, at der ikke er fare for brand som følge af anvendelsen.

§ 14. Tændstikker, lightere og lign. skal opbevares forsvarligt.

Stk. 2. Aske og slagger, der fjernes fra pejse, brændeovne, griller og andre ildsteder, må ikke anbringes i det fri, før alle gløder er fuldstændig slukket, medmindre det anbringes i en lukket beholder af uantændeligt materiale eller i en grube.

Kapitel 6

Risiko for selvantændelse

§ 15. Oplag af produkter, som kan medføre en risiko for selvantændelse, skal holdes under opsyn.

Stk. 2. Såfremt det konstateres, at en selvantændelsesproces er under udvikling, skal der træffes de fornødne foranstaltninger til at afværge brandfaren.

§ 16. Klude og lign., som anvendes til behandling med eller opsugning af fernis, olie, maling, lak m.v., og slibestøv og lign., som er blandet med rester af fernis, olie, farve, lak m.v., skal opbevares forsvarligt og bortskaffes hurtigst muligt på forsvarlig vis.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde

1) den, der overtræder §§ 3-4, § 6 og §§ 8-16, og

2) den, der tilsidesætter forbud eller vilkår fastsat i medfør af § 5 og § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 brug af åben ild og lys m.v. og

2) bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Beredskabsstyrelsen, den 10. december 2014

Henning Thiesen

/ Henrik G. Petersen