Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
31998L0070
 
32003L0017
 
32003L0030
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse
energiprodukter, lov om energiafgift af
mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet,
lov om afgift af ledningsført vand og
lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

(Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug m.v.) 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 3 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, § 30 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002 og senest ved § 1 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-Tidende 2003 nr. L 283, s. 51) samt dele af direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport (EU-Tidende 2003 nr. L 123, s. 42).«

2. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 14:

»14) benzin 22 øre pr. l«.

3. I § 2, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »pr. l«: »og for varer nævnt under stk. 1, nr. 14, udgør 21,8 øre pr. l«.

4. I § 2, stk. 3, indsættes efter »som drivmiddel i motorkøretøjer.«: »Der skal ikke svares afgift af andelen af biobrændstoffer, som anvendes som motorbrændstof.«

5. I § 5, stk.1, nr. 1, ændres »og nr. 9-11« til: », 9-11 og 14«.

6. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fritaget for afgift er biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fremstillet på grundlag af biomasse.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

7. I § 7, stk. 4, nr. 2, som bliver stk. 5, nr. 2, ændres »færgedrift, og« til: »færgedrift,«.

8. I § 7, stk. 4, nr. 3, som bliver stk. 5, nr. 3 , ændres »svovlfattig« til: »svovlfri og -fattig«.

9. I § 7, stk. 4, nr. 4, som bliver stk. 5, nr. 4, ændres »§ 5, stk. 2.« til: »§ 5, stk. 2, og«.

10. I § 7, stk. 4, som bliver stk. 5, indsættes som nr. 5:

»5) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 14, i det omfang der ydes tilbagebetaling efter lov om energiafgifter af mineralolieprodukter m.v. for disse varer.«

11. I § 9, stk. 2, indsættes efter »og af varer omfattet af § 2,«: »stk. 1, nr. 1-13,«.

12. I § 11 ændres »nr. 9-13« til: »9-14«.

13. I § 12, nr. 1, ændres »og nr. 9-11« til: », 9-11 og 14«.

14. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal på fakturaen angive mængden af biobrændstoffer.«

15. I § 13, stk. 2, nr. 1, § 14, nr. 1, og § 18 ændres »og nr. 9-11« til: », 9-11 og 14«.

16. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse eller tilskud, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder ansætte beløbet skønsmæssigt.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som bl.a. ændret ved § 1 i lov nr. 325 af 29. maj 1999, § 1 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 9 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 1 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 395 af 6. juni 2002 og senest ved § 4 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-Tidende 2003 nr. L 283, s. 51) samt dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 076, s. 10) om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie.«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. Afgiften udgør for

 

 

Ved dagtemperatur

Ved 15º C

1)

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

278,7 øre pr. l

277,1 øre pr. l

2)

Anden gas- og dieselolie

185,7 øre pr. l

184,6 øre pr. l

3)

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

268,7 øre pr. l

267,1 øre pr. l

4)

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

250,7 øre pr. l

249,2 øre pr. 1

5)

Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)

i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008

fra 1. januar 2009

 

 

248,7 øre pr. l

250,7 øre pr. l

 

 

247,2 øre pr. l

249,2 øre pr. l

6)

Fuelolie

209,2 øre pr. kg

-

7)

Fyringstjære

188,8 øre pr. kg

-

8)

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

278,7 øre pr. l

277,1 øre pr. l

9)

Anden petroleum

185,7 øre pr. l

184,6 øre pr. l

10)

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l)

450,0 øre pr. l

446,3 øre pr. l

11)

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l)

385,0 øre pr. l

381,9 øre pr. l

12)

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

447,0 øre pr. l

443,4 øre pr. l

13)

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

382,0 øre pr. l

378,9 øre pr. l

14)

Autogas (LPG)

174,6 øre pr. l

-

15)

Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof

321,0 øre pr. kg

-

16)

Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

237,9 øre pr. kg

-

17)

Karburatorvæske

407,0 øre pr. l

403,6 øre pr. l

 

 

 

«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Afgiften på svovlfri benzin, som har et indhold på højst 0,001 pct. svovl, nedsættes med 4 øre/l i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 4-11.

4. I § 1, stk. 6, som bliver stk. 7, ændres »nr. 5« til: »nr. 6«.

5. I § 1, stk. 8, som bliver stk. 9, ændres »let og svovlfattig« til: »let, svovlfri og -fattig«.

6. I § 1, stk. 9, som bliver stk. 10, ændres »nr. 11 og 12« til: »nr. 12 og 13«.

7. I § 3, stk. 2, ændres »nr. 16« til: »nr. 17«.

8. I § 4 a, stk. 2, ændres »nr. 8« til: »nr. 9«, og »nr. 1, 3, 4 eller 7« ændres til: »nr. 1, 3-5 eller 8«.

9. I § 7, stk. 5, ændres »§ 1, stk. 6« til: »§ 1, stk. 7«.

10. I § 9, stk. 5, ændres »svovlfattig« til: »svovlfri og -fattig«.

11. I § 11, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 16« til: »§ 1, stk. 1, nr. 17«.

12. I § 14, stk. 3, 3. pkt., ændres »nr. 11 og 12« til: »nr. 12 og 13«.

13. I § 14, stk. 4, ændres »nr. 2 og 8« til: »nr. 2 og 9«.

14. I § 14, stk. 5 og 6, ændres »§ 1, stk. 6« til: »§ 1, stk. 7«.

15. I § 14, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal udstede faktura, hvor mængden af biobrændstoffer er angivet.«

16. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 7« til: »§ 1, stk. 8«.

§ 3

I lov nr. 462 af 9. juni 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. (Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne) foretages følgende ændring:

1. I § 3, nr. 4, ændres »43,1 øre pr. kWh« til: »42,1 øre pr. kWh«, og »38,5 øre pr. kWh« ændres til: »37,5 øre pr. kWh«.

§ 4

I lov nr. 464 af 9. juni 2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl. (Den skattemæssige behandling af CO2 -kvoter og sildekvoter og tilpasninger af CO2 -afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug) foretages følgende ændring:

1. I § 3, nr. 1, indsættes efter »omfattet af § 17, stk. 1, i lov om CO2 -kvoter, jf. dog stk. 2.«: »Endvidere kan momsregistrerede virksomheder, som har en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng inden for samme lokalitet med en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. 1. pkt., opnå fuld tilbagebetaling af afgift af varme, der leveres direkte fra produktionsenheden med tilladelse til udledning af CO2 til den forbundne virksomhed, jf. dog stk. 2.«

§ 5

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 1 i lov nr. 338 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyningsanlæg, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1.000 m3 årligt.«

2. I § 9, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

3. § 9, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

4. I § 9, stk. 3, som bliver stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

5. I § 9, stk. 7, som bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

6. I § 20, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 9, stk.7,« til: »§ 9, stk. 6,«.

7. Bilaget til loven ophæves.

§ 6

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret bl.a. ved lov nr. 443 af 10. juni 2003 og senest ved § 19 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For brugte biler og motorcykler, der registreres 1. gang her i landet, jf. § 10, stk. 3, nedsættes afgiften med 60 kr.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for §§ 3-5.

Stk. 3. §§ 4-6 har virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 4. Afgiftsændringerne finder anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra det tidspunkt, loven er trådt i kraft, udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (EU-Tidende 2003 nr. L 76, s. 10), samt dele af direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport (EU-Tidende 2003 nr. L 123, s. 42).
Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EF-Tidende 1998 nr. L 204, s. 37) (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998 (EF-Tidende 1998 nr. L 217, s. 18).