Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

(Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere, krav til oversættelse af eksamensbeviser og midlertidig overgangsordning om supplering mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Universitetet kan tillige udbyde enkeltfag fra en bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse.«

2. Efter § 8 a indsættes:

»§ 8 b. Ministeren kan kræve personoplysninger fra universitetet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«

3. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Universitetet kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«

4. I § 26, stk. 1, indsættes efter »§ 19, stk. 1,«: »jf. dog § 26 a,«.

5. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Ministeren refunderer deltagerbetalingen for studerende, der efter afsluttet bacheloruddannelse indskrives på eller er indskrevet på enkeltfag efter § 5, stk. 3. Det er en forudsætning for refusionen, at den studerende over for universitetet skriftligt kan dokumentere, at adgangskrav til en kandidatuddannelse er opfyldt efter gennemført og bestået enkeltfag.

Stk. 2. Universitetet tilbagebetaler den deltagerbetaling, der er betalt for deltagelse i enkeltfag i perioden fra den 1. september 2014 til den 31. januar 2015, til studerende, som opfylder betingelserne i stk. 1.«

§ 2

I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, foretages følgende ændring:

1. Efter § 44 indsættes:

»§ 44 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra erhvervsakademiet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«

§ 3

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, foretages følgende ændring:

1. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra professionshøjskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«

§ 4

I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1614 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 39 indsættes:

»§ 39 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra højskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«

§ 5

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

2. Efter § 14 indsættes i kapitel 6:

»§ 14 a. Uddannelsesinstitutionen kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeind-skrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«

3. Efter § 15 c indsættes:

»§ 15 d. Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«

§ 6

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, § 2 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og § 4 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 23 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«

§ 7

I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 4 og 5, har virkning fra den 1. september 2014.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 1, 4 og 5, har gyldighed til og med den 31. august 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen