Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om frikommuner m.v.

(Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, som ændret ved § 7 i lov nr. 555 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »31. december 2015« til: »30. juni 2017«.

2. § 1, stk. 2 og 3, ophæves.

3. I § 27 ændres »30. juni 2016« til: »30. juni 2017«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Frikommuneforsøg, der er godkendt før lovens ikrafttræden, kan videreføres indtil den 30. juni 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard