Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1, nr. 1 og 2, § 109, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium og ved fiskeri med dansk indregistreret fiskerfartøj uden for dette område.

§ 2. Fisk og krebsdyr, der er fanget i fredningstiden, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand, jf. dog bestemmelsen i artikel 15 i forordning 1380/2013 om landingsforpligtelsen for erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Kunstigt opdrættede fisk og krebsdyr, der opfiskes i akvakulturanlæg, er undtaget fra fredningsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder ikke for fisk og krebsdyr, der fanges til godkendt udsætning, omplantning eller i forbindelse med godkendte videnskabelige undersøgelser.

Fredningsbestemmelser

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

1) Hunrødspætter, på hvilke rognsækkens bagspids strækker ud over midten af fiskens totallængde, er fredet i perioden 15. januar-30. april i Skagerrak, Kattegat, Isefjorden med tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord, Limfjorden, Vestlige Østersø (underområde 22) og Øresund (underområde 23).

2) Hunskrubber, på hvilke rognsækkens bagspids strækker ud over midten af fiskens totallængde, er fredet i perioden 1. februar-30. april i Østersøen (underområde 22).

3) Laks og havørred i yngledragt er fredet i perioden 16. november-15. januar.

4) Brisling i Isefjorden med tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord, er fredet i perioden 1. maj-30. september.

5) Ålekvabber under 230 mm er fredet, bortset fra levende ålekvabber, der benyttes til agn. Drægtige ålekvabber er, uanset størrelsen, fredet i tiden 15. september-31. januar. I Limfjorden er det dog tilladt i perioden 1. maj-31. juli at lande ålekvabber uanset ovennævnte fredning.

6) Snæbel er hele året fredet i Vadehavet.

7) Helt er fredet i tiden 1. november-31. januar. I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november- 28. (29.) februar.

8) Rognhummer er hele året fredet i Limfjorden.

9) Gedde er fredet i perioden fra den 1. april til og med den 15. maj.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 4. Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 895 af 6. november 1992 om bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 12. december 2014

Jette Petersen

/ Martin Andersen