Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

(Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014, som ændret ved § 5 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven bortset fra § 6, stk. 4 og 11, § 8, stk. 3, 6 og 7, og §§ 8 a, 10 a og 12 indsættes efter »Undervisningsministeren«: »eller uddannelses- og forskningsministeren«.

2. I § 1, stk. 3, ændres »område« til: »eller Uddannelses- og Forskningsministeriets områder«.

3. To steder i § 2, stk. 6, i § 2, stk. 8, 2. pkt., § 3, stk. 4, 1. pkt., § 3, stk. 6, 2. pkt., § 5, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 1, og § 18, stk. 1, indsættes efter »undervisningsministeren«: »eller uddannelses- og forskningsministeren«.

4. I § 3, stk. 1, 3. pkt., § 3, stk. 2, og § 15 ændres »Undervisningsministeriets« til: »vedkommende ministers«.

5. I § 3, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »professionsbacheloruddannelser«: », kapitel 2 i lov om maritime uddannelser, kapitel 3 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner«.

6. I § 3, stk. 1, 4. pkt., § 3, stk. 3, 1. pkt., § 6, stk. 3 og 10, og § 8, stk. 1, 3. pkt., udgår »erhvervsrettet grunduddannelse og«.

7. I § 3, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Undervisningsministeriets«: »eller Uddannelses- og Forskningsministeriets«.

8. I § 3, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser«: », lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner«.

9. I § 3, stk. 4, 1. pkt., og § 5, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Undervisningsministeriet«: »eller Uddannelses- og Forskningsministeriet«.

10. I § 3, stk. 6, 2. pkt., § 16, stk. 1 og 2, og § 18, stk. 2, ændres »ministeren« til: »vedkommende minister«.

11. I § 3, stk. 9, ændres »Undervisningsministeriet« til: »vedkommende minister«.

12. I § 6, stk. 1, 2. pkt., udgår », når uddannelsen afkortes med minimum 15 pct.«

13. I § 6, stk. 8 og 9, og § 8, stk. 5, ændres »Ministeren« til: »Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren«.

14. I § 8, stk. 5, indsættes efter »størrelsen«: », bortfald og tilbagebetaling«.

15. I § 18 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Har undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan den pågældende minister fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 2. pkt., udgår »Erhvervsrettet«.

2. I § 10, nr. 1, og § 12, stk. 1-3, ændres »Videregående voksenuddannelse« til: »Akademiuddannelse«.

3. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres »videregående voksenuddannelse« til: »akademiuddannelse«, og »VVU« ændres til: »AU«.

4. I § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 15 a, stk.1, 1. pkt., ændres »videregående voksenuddannelse« til: »akademiuddannelse«.

5. I § 15 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring, jf. stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse.«

6. I § 15 i, stk. 1, ændres »en ingeniørhøjskoles« til: »en maritim uddannelsesinstitutions, en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitutions«.

7. I § 16, 1. pkt., § 25, stk. 1, 1. pkt., § 25, stk. 2, 2. pkt., og § 26, 1. pkt., ændres »videregående voksenuddannelser« til: »akademiuddannelser«.

8. I § 16, 2. pkt., indsættes efter »regulerede forløb«: »ved universiteterne«.

9. I § 16 indsættes som 3. pkt.:

»For masteruddannelser som regulerede forløb ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner gælder bestemmelserne om tilrettelæggelse, udbud m.v. for deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.«

10. I § 25, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For masteruddannelser som regulerede forløb modtager de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, tilskud og opkræver betaling for deltagelse efter bestemmelserne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 3. Loven gælder ikke for eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse udbudt efter lov om maritime uddannelser eller lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om ophør af eksisterende udbud af videregående efter- og videreuddannelse udbudt efter lov om maritime uddannelser eller lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen