Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning

(Styrkelse af vildtudbytteindberetning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. juni 2013, som ændret ved § 14 i lov nr. 86 af 28. januar 2014 og § 10 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 2, indsættes efter »jagttegn«: »og har indberettet vildtudbytte i henhold til § 43«.

2. § 43, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om indholdet og formen af samt tidspunktet for indberetningen, herunder at indberetningen skal ske digitalt. Miljøministeren kan fastsætte regler om fravigelse af kravet i stk. 1 i det tilfælde, hvor en jagttegnsberettiget efter 1 eller flere år uden indløsning af jagttegn vil forny sit jagttegn.«

3. I § 54, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 43, stk. 1,«.

4. I § 55, stk. 2, 2. pkt., ændres »borgerlig straffelov« til: »straffelovens«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kirsten Brosbøl