Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0083
 
31994L0062
 
31995L0059
 
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven 1)

 

(Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2005)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved bl.a. § 50 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 2 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1063 af 17. december 2002 og senest ved § 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om tobaksafgifter
(tobaksafgiftsloven)«.

2. I § 1, stk. 1, litra A , ændres »48,92 øre pr. stk. + 21,22 pct.« til: »63,66 øre pr. stk. + 13,61 pct.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes heller ikke ydelser, som afholdes af arbejdsgiveren til medarbejderens rygeafvænning.«

2. I § 30, stk. 1, indsættes efter 2. pkt . , der bliver 3. pkt.:

»Rentefordelen medregnes heller ikke, hvis arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved rygeafvænning.«

3. I § 30, stk. 1, 3. pkt., der bliver 5. pkt., indsættes efter »behandling«: »eller rygeafvænning«.

4. I § 30, stk. 2, 2. pkt., ændres »2. og 3. pkt.« til: »3. og 5. pkt.«

5. I § 30, stk. 4, 1. pkt., ændres »eller 2. pkt.« til: »eller 3. pkt.«

6. I § 30, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1, 3. pkt.« til: »stk. 1, 5. pkt.«

7. I § 30, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »dækker behandling«: »efter stk. 1, 1. pkt.«

8. I § 30, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »behandling«: »eller rygeafvænning«.

9. I § 30 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »egne sundhedsbehandlinger og sundhedsbehandlinger« til: »egne sundhedsbehandlinger m.v. og sundhedsbehandlinger m.v.«

10. I § 30 A, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »sundhedsbehandlingen«: »m.v.«

11. I § 30 A, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »sundhedsbehandlinger«: »m.v.«

12. I § 30 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Fradragsretten efter stk. 1 omfatter ligeledes ydelser til rygeafvænning.«

13. I § 30 A, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »behandling«: »eller rygeafvænning«.

14. I § 30 A, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., og i § 30 A, stk. 2, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 5. pkt.«

15. I § 30 A, stk. 2, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

16. I § 30 A, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 2, 2. pkt.« til: »stk. 2, 3. pkt.«

17. I § 30 A, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »dækker behandling«: »efter stk. 2, 1. pkt.«

§ 3

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 1 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov. Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af §§ 3 A-3 C for varer henhørende under position 2203 og 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet), jf. dog stk. 2.«

2. § 3, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af §§ 3 A-3 C for varer henhørende under position 2204 til 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur

 

 

kr. pr. liter

1)

med et ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.

3,90

2)

med et ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol.

6,14

3)

med et ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol.

9,20«.

3. I § 3 ophæves stk. 3.

4. Efter § 3 indsættes:

»Kapitel 2 A

Tillægsafgift af mousserende vin og frugtvin m.m.

Afgiftspligtigt vareområde og tillægsafgiftssats

§ 3 A. For varer henhørende under position 2204 til 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20º C, opkræves en tillægsafgift på 3,06 kr. pr. liter.

Kapitel 2 B

Tillægsafgift af maltbaseret alkoholsodavand

Afgiftspligtigt vareområde og tillægsafgiftssatser

§ 3 B. For varer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikkealkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af § 1, stk. 1, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009. Tillægsafgiften udgør

 

 

kr. pr. liter

1)

hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder

8,35

2)

hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

14,80

Kapitel 2 C

Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand

Afgiftspligtigt vareområde og tillægsafgiftssatser

§ 3 C. For varer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikkealkoholholdige drikkevarer med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af § 3, stk. 2, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009. Tillægsafgiften udgør

 

 

kr. pr. liter

1)

hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder

7,25

2)

hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

14,75«.

§ 4

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1063 af 17. december 2002 og senest ved § 2 i lov nr. 962 af 2. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af spiritus m.m.
(spiritusafgiftsloven)«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes som 2 . og 3. pkt . :

»Af blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur betales der derudover en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.«

3. Overskriften efter § 1 affattes således:

»Afgiftssatser«.

4. I § 2 indsættes efter »ætanolstyrke«: », jf. dog stk. 2.«

5. I § 2 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2 . Af blandinger som nævnt i § 1, stk. 1, 2. pkt., betales der ud over afgiften efter stk. 1 tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Tillægsafgiften udgør 2,90 kr. pr. liter.«

§ 5

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 4 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»Volumenbaseret emballageafgift

1) Opdelt i følgende varegrupper:

a. Spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

b. Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU’s kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

c. Frugtvin henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol., jf. dog nr. 2. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.

2) Opdelt i følgende varegrupper:

a. Øl henhørende under position 2203 i EU’s kombinerede nomenklatur.

b. Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.

c. Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

d. Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

Vægtbaseret emballageafgift«.

2. Som bilag til loven indsættes efter bilag 1:

»Bilag 2

Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift

§ 1

Lovtekstens ordlyd – samt den kortere version af navngivningen af varegruppen

Omfattede varegrupper

1)

Ej omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

a.

Spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Spiritus

Omfatter følgende:

– Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer – uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke følgende:

– Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).

b.

Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Vin

Omfatter følgende:

– Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost.

– Vermouth og anden vin af friske druer.

Omfatter ikke følgende:

– Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

c.

Frugtvin henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.

 

Frugtvin

Omfatter følgende:

– Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol.

– Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt – uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke følgende:

– Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).

– Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

2)

Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

a.

Øl henhørende under position 2203 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Øl

Omfatter følgende:

– Øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

– Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).

– Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor (frugtvin).

b.

Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Kulsyreholdigt mineralvand

Omfatter følgende:

– Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder:

– Vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiserede eller ej.

– Sødede eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.

– Andre ikkealkoholholdige drikkevarer med kulsyre, såsom lavalkoholholdigt øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder.

Omfatter ikke følgende:

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder bl.a. frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

c.

Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

 

Spiritusbaseret alkoholsodavand

Omfatter følgende:

– Blandinger af spiritus med:

– Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

– Frugt- eller grønsagssafter eller -most.

Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

– Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a (spiritus).

d.

Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

 

Andre gærede drikkevarer

– herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)

Omfatter følgende:

– Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.

– Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:

– Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

– Frugt- eller grønsagssafter eller -most.

Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

– Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved drikkevaren eller blandingen omfattes af nr. 1, litra c (frugtvin).

– Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, som er omfattet af nr. 1, litra c (frugtvin).

«

§ 6

Stk. 1. §§ 1 og 2 og § 3, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 4 og 5. § 5 træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 3, nr. 3 og 4, og § 4. Øl- og vinafgiftslovens § 3 A, som affattet i § 3, nr. 4, træder dog i kraft den 1. januar 2005, jf. stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter i samråd med skatteministeren de nærmere regler for udbetaling af midlerne i medfør af § 3, nr. 3 og 4, og § 4. Finansministeren redegør årligt for anvendelsen af midlerne over for Folketinget.

Stk. 4. § 1 finder anvendelse på varer, der ved døgnets begyndelse den 9. januar 2005 findes i ustemplet stand hos virksomheder, der fremstiller eller indfører cigaretter, og på varer, som fra nævnte dag fremstilles, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 5. § 3, nr. 1 og 2, har virkning fra den 9. januar 2005 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 9. januar 2005 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 6. Afgiftsperioden for december 2004 omfatter for afgiftspligtige virksomheder i medfør af øl- og vinafgiftsloven og tobaksafgiftsloven perioden den 1. december 2004 til og med den 8. januar 2005. Afgiftsperioden for januar 2005 omfatter dermed den resterende del af januar (9. januar-31. januar 2005).

§ 7

Stk. 1. Virksomheder, der den 9. januar 2005 har et lager af øl og vin, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan på basis af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Godtgørelse ydes kun for varer, der er bestemt til afsætning, og kun såfremt den samlede godtgørelse af afgift af varer omfattet af § 3, nr. 1 og 2, overstiger 500 kr.

Stk. 3. Virksomheder og grossister skal udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen af øl og vin pr. 9. januar 2005, som der ønskes godtgørelse for. Desuden skal virksomhederne og grossisterne udarbejde en ansøgning med angivelse af mængder samt godtgørelsesbeløbet. Den specificerede lageropgørelse og ansøgning skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest den 14. januar 2005.

Stk. 4. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse finder kontrolbestemmelserne i §§ 22-24 i øl- og vinafgiftsloven anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og yderligere krav til dokumentation og kontrol.

Stk. 5. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelse efter denne paragraf, straffes med bøde.

Stk. 6. Den, der begår den i stk. 5 nævnte overtrædelse med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 7. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) (EF-Tidende nr. L 204 af 21/7-1998), som ændret ved direktiv 98/48/EF (EF-Tidende nr. L 217 af 5/8-1998), i henhold til Rådets direktiv 94/62/EF (EF-Tidende nr. L 365 af 31/12-1994) om emballage og emballageaffald og i henhold til Rådets direktiv 92/83/EØF (EF-Tidende nr. L 316 af 31/10-1992) om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt i henhold til Rådets direktiv 95/59/EF (EF-Tidende nr. L 291 af 6/12-1995) om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift.