Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, i lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 613 af 25. juni 2003 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen:

§ 1. Der betales et gebyr på 2.500 kr. for behandling af følgende ansøgninger eller anmodninger efter Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1263/2012 af 21. december 2012 og Rådets forordning (EU) nr. 42/2014 af 20. januar 2014, (Iran-forordningen), Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 med senere ændringer samt Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 med senere ændringer (dual-use-forordningen):

1) Ansøgning om tilladelse til at udføre dual-use produkter til Iran efter artikel 3 og 4 i dual-use-forordningen samt artikel 3, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i Iran-forordningen.

2) Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller foretage mæglervirksomhed efter artikel 5, stk. 2, litra a, og artikel 7, stk. 1, og ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand efter artikel 5, stk. 2, litra b, i Iran-forordningen.

3) Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer efter artikel 24 - 28 i Iran-forordningen og artikel 4 - 5 og 7 i Rådets forordning nr. 359/2011.

4) Ansøgning om tilladelse til at overføre følgende beløb til og fra iranske personer, enheder eller organer efter Iran-forordningen:

a) Beløb på 1.000.000 euro eller derover, der vedrører fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller landbrugsmæssige eller humanitære formål, jf. artikel 30, stk. 3, litra b.

b) Beløb på 400.000 euro eller derover, der vedrører personlige overførsler, jf. artikel 30, stk. 3, litra b.

c) Beløb på 100.000 euro eller derover, jf. artikel 30, stk. 3, litra c, som vedrører andre formål end angivet i nr. 4, litra a og b.

d) Beløb på 400.000 euro eller derover, jf. artikel 30a, stk. 1, litra c.

5) Anmodning om teknisk vurdering af om et produkt er opført i bilag I, II, III, VI og VIA i Iran-forordningen i tilfælde, hvor produktet er tilbageholdt af en toldmyndighed på grund af tvivl om, hvorvidt produktet kan udføres uden tilladelse, eller om produktet er forbudt at udføre til Iran efter dual-use-forordningen og Iran-forordningen.

6) Anmodning om teknisk vurdering af om udstyr og teknologi til olie-/gasindustrien og den petrokemiske industri i Iran er opført i bilag VI og VIA i Iran-forordningen.

Stk. 2. For anmodning om teknisk vurdering, jf. stk. 1, nr. 5 og 6, består gebyret herudover af en timepris svarende til 1.050 kr. pr. påbegyndt time ved den tekniske vurdering af om produktet, udstyret eller teknologien er opført i bilag VI og VIA i Iranforordningen.

§ 2. Ved ansøgning om pengeoverførsler, jf. § 1, nr. 4, som vedrører betaling for en samlet ordre, men som finder sted som flere forbundne transaktioner, betales gebyr for hver enkelt transaktion.

§ 3. Der betales et gebyr på 7.500 kr. for behandling af følgende ansøgninger eller anmodninger efter Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 med senere ændringer (Syrien-forordningen) samt Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 med senere ændringer (dual-use-forordningen):

1) Ansøgning om tilladelse til at udføre dual-use produkter til Syrien efter artikel 3 og 4 i dual-use-forordningen samt artikel 2a, stk. 2, og artikel 2b, stk. 1, i Syrien-forordningen.

2) Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller foretage mæglervirksomhed efter artikel 3, stk. 3, og stk. 4, litra a, og ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand efter artikel 3, stk. 4, litra b, i Syrien-forordningen.

3) Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer efter artikel 16 - 18 og 20 i Syrien-forordningen.

4) Anmodning om teknisk vurdering af om et produkt er opført i bilag I i dual-use-forordningen eller bilag IA, VI, VII og IX i Syrien-forordningen i tilfælde, hvor produktet er tilbageholdt af en toldmyndighed på grund af tvivl om, hvorvidt produktet kan udføres uden tilladelse, eller om produktet er forbudt at udføre til Syrien, jf. dual-use-forordningen og Syrien-forordningen.

5) Anmodning om teknisk vurdering af om udstyr og teknologi til olie-/gasindustrien i Syrien er opført i bilag VI i Syrien-forordningen.

6) Anmodning om teknisk vurdering af om udstyr og teknologi til kraftværker til el-produktion i Syrien er opført i bilag VII i Syrien-forordningen.

Stk. 2. For anmodning om teknisk vurdering, jf. stk. 1, nr. 4, 5 og 6, består gebyret herudover af en timepris svarende til 1.050 kr. pr. påbegyndt time ved den tekniske vurdering af om produktet, udstyret eller teknologien er opført i bilag VI og VII.

§ 4. Der betales et gebyr på 7.500 kr. for behandling af følgende ansøgninger efter Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 (antitorturforordningen), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordninger nr. 1352/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 775/2014 af 16. juli 2014:

1) Ansøgning om tilladelse efter artikel 5, stk. 1, i antitorturforordningen til at udføre produkter, der er opført i bilag II, nr. 1 og 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1352/2011 som ændret ved gennemførelsesforordning nr. 775/2014.

2) Ansøgning om dispensation efter artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, i antitorturforordningen til at udføre, importere eller yde teknisk bistand til produkter, der er opført i bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1352/2011, som ændret ved gennemførelsesforordning nr. 775/2014.

§ 5. Der betales et gebyr på 7.000 kr. for behandling af følgende ansøgninger efter Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 (Rusland-forordningen):

1) Ansøgning om tilladelse til at udføre produkter, der er opført i bilag II i Rusland-forordningen, jf. artikel 3, stk. 1.

2) Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed, jf. artikel 4, stk. 3, litra a, og ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand, jf. artikel 4, stk. 3, litra b, til produkter, der er opført i bilag II til Rusland-forordningen.

§ 6. Gebyrer efter denne bekendtgørelse opkræves af Erhvervsstyrelsen, når afgørelsen på ansøgningen eller resultatet af den tekniske vurdering foreligger, og skal betales senest 30 dage efter påkrav. Udløber betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, skal indbetaling af gebyr ske den førstkommende hverdag.

Stk. 2. Det er en forudsætning for behandling af ansøgninger eller anmodninger, som angivet i § 1 eller §§ 3 - 5, at ansøger på tidspunktet for ansøgningen eller anmodningen erklærer sig indforstået med at betale et gebyr i overensstemmelse med henholdsvis § 1 eller §§ 3 - 5.

Stk. 3. Gebyret opkræves uafhængigt af, om en ansøgning fører til en tilladelse eller et afslag, og uafhængigt af udfaldet af en teknisk vurdering.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 143 af 17. februar 2014 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ansøgninger og anmodninger indgivet før den 1. januar 2015 behandles efter bekendtgørelse nr. 143 af 17. februar 2014 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Erhvervsstyrelsen, den 11. december 2014

Anders Hoffmann
Vicedirektør

/ Torsten A. Andersen