Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

I medfør af § 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved lov nr. 1486 af 23. december 2014, fastsættes:

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan efter eget valg deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 2. En person kan deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den positivliste, som er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet, jf. dog § 5.

Stk. 2. Der kan ikke deltages i uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, der afholdes som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Stk. 3. For at deltage i uddannelse på videregående niveau, er det en betingelse, at personen er fyldt 25 år, og at uddannelsen er tilrettelagt som heltidsundervisning.

Stk. 4. En person, som tidligere har gennemført dele af et forløb, der på positivlisten indgår som et samlet uddannelsesforløb, kan vælge de dele af forløbet, som vedkommende mangler, hvis de er afgrænsede på en sådan måde, at de også kan tages hver for sig.

Stk. 5. Uddannelser på positivlisten, der overstiger 6 ugers varighed, kan kun bevilges som jobrettet uddannelse, hvis jobcentret bevilger den del af uddannelsen, der overstiger 6 uger, som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret, jf. § 7.

Afbrud som følge af beskæftigelse eller sygdom

§ 5. En person, der er påbegyndt et kursus eller uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af beskæftigelse eller sygdom, har uanset § 2, stk. 1, ret til et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, når vedkommende igen er ledig. Personen har ret til den del af et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, jf. stk. 2. Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan personen i stedet deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse må dog ikke overstige 6 uger i alt og skal kunne holdes indenfor referenceperioden som nævnt i § 3.

Stk. 2. En person, som ved ledighed efter sygdom eller beskæftigelse gentilmelder sig et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, kan fravælge dele heraf, selv om personen ikke tidligere har gennemført disse, hvis det er nødvendigt, for at den samlede periode med jobrettet uddannelse ikke overstiger 6 uger i alt. Der skal være tale om fravalg af dele, som kan afgrænses på en sådan måde, at de også kan tages hver for sig.

Administration af 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 6. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

§ 7. Jobcentret skal vejlede om 6 ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Stk. 2. Hvis en person forud for første jobsamtale ønsker at ansøge om 6 ugers jobrettet uddannelse, skal personen henvende sig til jobcentret, som skal indkalde til en samtale i jobcentret, der skal holdes senest en uge efter tilkendegivelsen, men efter cv-samtalen i arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen kan godkende en ansøgning om jobrettet uddannelse, når personen har fået vejledning af jobcentret.

§ 8. Til brug for ansøgning om jobrettet uddannelse anvendes blanket AR 237.

Opgørelse af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 9. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse omfatter op til 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede og 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede.

Stk. 2. For uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau omfatter retten til 6 ugers jobrettet uddannelse 37 timer pr. uge for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuldtid, og 30 timer for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på deltid.

§ 10. Forbruget af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 2 opgøres på baggrund af uddannelsens timetal, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Under heltidsuddannelse, herunder uddannelse der er tilrettelagt som eller normeret til uddannelse på heltid, anses uddannelsen for at udgøre 37 timer pr. uge, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Under deltidsuddannelse opgøres uddannelsens timetal på baggrund af den normerede undervisningstid, som er fastsat i regler for uddannelsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. I opgørelsen medregnes ikke timer ud over 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede, medmindre en deltidsforsikret person er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuld tid.

Stk. 5. I opgørelsen medregnes ikke perioder, hvor uddannelsen er afbrudt på grund af beskæftigelse eller sygdom. Ved videregående uddannelser medregnes ikke perioder uden undervisning på grund af kortere ordinære ferieperioder og andre kortere afbrydelser.

Deltagerbetaling

§ 11. Deltagerbetaling i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse afholdes af jobcenteret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For uddannelser påbegyndt i en opsigelsesperiode afholder jobcenteret deltagerbetaling i henhold til lovgivningen for den del af uddannelsen, som bevilges som 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 4.

Rådighed m.v.

§ 12. Personer, der deltager i jobrettet uddannelse, skal stå til rådighed for henvist arbejde, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning fra personen træffe afgørelse om at fravige stk. 1, hvis jobcenteret skønner, at den jobrettede uddannelse medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse, herunder når personen deltager i et særligt målrettet uddannelsesforløb.

Stk. 3. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

Stk. 4. En person, der deltager i jobrettet uddannelse på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, er ikke omfattet af reglerne om det individuelle kontaktforløb efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Befordringsgodtgørelse

§ 13. Arbejdsløshedskasserne eller jobcentrene yder befordringsgodtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

Tilskud til kost og logi

§ 14. Personer har ret til kost og logi, når de i forbindelse med deltagelse i jobrettet uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og de under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2. Tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Stk. 3. Tilskuddet til udgifter til kost og logi administreres og udbetales efter statens regler om tjenesterejser, reducerede satser.

Indberetning fra uddannelsessteder og uddannelsesudbydere

§ 15. Uddannelsesstedet eller uddannelsesudbyderen skal underrette arbejdsløshedskassen, hvis personen ophører med uddannelsen. Ligeledes skal underretning gives, hvis en person, der har opnået betinget tilsagn om optagelse, overføres til venteliste eller et senere hold, der oprettes.

Ikrafttrædelsen og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2009 om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

Stk. 3. Ved opgørelse af, om en person har udnyttet sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, medregnes perioder, hvor personen har deltaget i selvvalgt uddannelse for ledige efter de forud for 1. januar 2015 gældende regler.

Stk. 4. En person, der opfylder betingelserne for jobrettet uddannelse, og som før 1. januar 2015 har søgt om en uddannelse efter reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse, som skal påbegyndes efter 1. januar 2015, skal ikke ansøge om uddannelsen på ny, hvis uddannelsen fremgår af positivlisten og kan tages som jobrettet uddannelse. Personen er omfattet af overgangsbestemmelsen i § 9, stk. 1, og § 10, stk. 3, i lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. december 2014

Morten Binder

/ Kristjan Gundsø Jensen