Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning

I medfør af § 13, stk. 5 og stk. 6, § 34, stk. 4, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 725 af 25. juni 2014, og efter bemyndigelse fra erhvervs- og vækstministeren fastsættes:

Tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 1. Private lodserier kan opnå tilladelse fra Søfartsstyrelsen til at foretage gennemsejlingslodsning på dansk søterritorium i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Stk. 2. Tilladelserne tildeles af Søfartsstyrelsen efter en årlig ansøgningsrunde. Ved de årlige ansøgningsrunder kan der samlet set højst meddeles tilladelse til følgende antal gennemsejlingslodninger:

1) Ved ansøgningsrunden i 2015: Højst 600 lodsninger årligt i perioden 2016-2019.

2) Ved ansøgningsrunden i 2016: Højst 200 lodsninger årligt i perioden 2017-2019 tillagt antallet af overskydende lodsninger fra ansøgningsrunden i 2015.

3) Ved ansøgningsrunden i 2017: Højst 200 lodsninger årligt i perioden 2018-2019 tillagt antallet af overskydende lodsninger fra ansøgningsrunden i 2016.

4) Ved ansøgningsrunden i 2018: Højst 200 lodsninger i 2019 tillagt antallet af overskydende lodsninger fra ansøgningsrunden i 2017.

Stk. 3. En lodsning, som nævnt i stk. 2, omfatter én sammenhængende lodsning af det samme skib på en enkelt rejse.

Stk. 4. En tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning gælder fra 1. januar i det første år, som ansøgningen omfatter, til og med år 2019.

§ 2. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning senest den 1. juli forud for det første år, som ansøgningen om tilladelse omfatter.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Søfartsstyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til lodserierne inden udløb af fristen.

§ 3. En tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning kan ikke overdrages til andre lodserier.

Kriterier for tildeling af tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 4. Søfartsstyrelsen vil ved tildelingen af tilladelser til at foretage gennemsejlingslodsning lægge vægt på følgende forhold hos det ansøgende lodseri:

1) At lodseriet er registreret efter lodsloven, eller i en skriftlig redegørelse har sandsynliggjort, at lodseriet vil blive registreret, inden de ansøgte gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

2) At lodseriets ansatte lodser har alle foreskrevne certifikater og tilladelser, der efter lodslovgivningen er nødvendige, eller i en skriftlig redegørelse har sandsynliggjort, at lodseriet vil have ansat lodser med de nødvendige certifikater og tilladelser, inden de ansøgte gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

3) At lodseriet i øvrigt følger lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven eller etablerer procedurer til sikring af, at lodseriet vil overholde lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven.

4) At lodseriet har tilstrækkelig kapacitet til at foretage de ansøgte gennemsejlingslodsninger, eller i en skriftlig redegørelse har sandsynliggjort, at lodseriet vil have den nødvendige kapacitet, inden de ansøgte gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

Stk. 2. Ved flere ansøgere, der opfylder kriterierne i stk. 1, vil tilladelserne, der er til fordeling i den pågældende an-søgningsrunde, blive fordelt forholdsmæssigt imellem ansøgerne, dog således at et lodseri højst kan få tilladelse til at udføre det antal lodsninger, som lodseriet har eller vurderes at ville få kapacitet til at udføre, jf. stk. 1, nr. 4.

Ansøgning om tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 5. En ansøgning om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest den 1. maj året forud for det første år, som ansøgningen omfatter.

Stk. 2. Ansøgningen inkl. bilag skal være skrevet på dansk eller engelsk og sendes elektronisk til Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Lodserier, der er etableret i EU/EØS-lande, kan sende en ansøgning, som nævnt i stk. 1, elektronisk via Busi-nessindenmark.dk.

§ 6. En ansøgning om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Lodseriets navn, adresse og kontaktperson i lodseriet.

2) Antallet af gennemsejlingslodsninger, som lodseriet ønsker at udføre.

3) Året eller årene, hvori lodseriet ønsker at udføre gennemsejlingslodsninger.

4) En redegørelse for

a) at lodseriet er registreret efter lodsloven, eller

b) hvilke tiltag lodseriet vil gennemføre for at sikre, at lodseriet bliver registreret, inden de ansøgte gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

5) En redegørelse for

a) at lodseriets ansatte lodser har de foreskrevne certifikater og tilladelser, der efter lodslovgivningen er nødvendige, eller

b) hvilke tiltag, lodseriet vil gennemføre for at sikre, at det har ansatte lodser med de nødvendige certifikater og tilladelser, inden de ansøgte gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

6) En redegørelse for

a) lodseriets øvrige kapacitet, herunder lodsbådskapacitet og bestillingssystem, som det ansøgende lodseri vil anvende for at kunne foretage gennemsejlingslodsningerne, og

b) hvilke eventuelle tiltag, lodseriet vil gennemføre for at opbygge yderligere kapacitet, der måtte være nødvendig for at kunne gennemføre de ansøgte gennemsejlingslodninger.

7) En redegørelse for

a) lodseriets procedurer, der sikrer lodseriets overholdelse af lodsloven og regler udstedt i medfør af lodsloven, eller

b) procedurer, som lodseriet vil etablere forud for gennemførelsen af de ansøgte gennemsejlingslodsninger til sikring af, at lodseriet overholder lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven.

Vilkår for en tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 7. En tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning vil indeholde følgende vilkår, som det pågældende lodseri skal overholde:

1) Lodseriet må ikke foretage gennemsejlingslodsninger udover dem, som lodseriet har fået tilladelse til at udføre i et angivet år.

2) Lodsninger omfattet af tilladelsen må kun udføres af lodser, der er ansat i lodseriet.

3) Lodseriet skal overholde lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven, herunder krav om lodscertifikater, indberetning, betaling af eventuelt forsyningsbidrag og bestemmelser om hviletid.

4) Andre vilkår, der vurderes væsentlige for det pågældende lodseris udførelse af gennemsejlingslodsning.

Tilbagekaldelse

§ 8. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning, hvis det pågældende lodseri

1) helt eller i overvejende grad ikke benytter tilladelsen,

2) overtræder § 3 eller § 7, nr. 1-3, eller

3) groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår i tilladelsen fastsat i medfør af § 7, nr. 4.

Stk. 2. Tilladelsen kan tilbagekaldes helt eller delvist, herunder for en del af lodsningerne eller en del af perioden, som tilladelsen gælder for.

Stk. 3. Ved tilbagekaldelse af en tilladelse vil det antal lodsninger, som den tilbagekaldte tilladelse omfatter, blive fordelt ved den næste årlige ansøgningsrunde, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Søfartsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen anlægger uden unødigt ophold sag mod virksomheden nævnt i stk. 4 i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 6. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling ikke må foretage gennemsejlingslodsning.

Straf

§ 9. Med bøde straffes det lodseri, der overtræder § 3 eller groft eller gentagne gange overtræder de vilkår, der er nævnt i § 7, nr. 1-3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. §§ 1-8 bortfalder den 31. december 2019.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2014

Andreas Nordseth

/ Michael Skov