Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lodspåsætning, -afsætning og -afløsning

I medfør af § 7, stk. 2, § 28, stk. 1, nr. 1, § 30, stk. 1, og § 34, stk. 4, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 725 af 25. juni 2014, fastsættes:

Lodspåsætning, -afsætning og -afløsning

§ 1. Lodser må kun gå om bord og fra borde, hvor det i den konkrete situation er sejladssikkerhedsmæssigt forsvarligt og uden risiko for lodsens sikkerhed. Der skal ved vurderingen heraf lægges vægt på følgende forhold:

1) Lodsen skal være om bord i rimelig tid, inden lodsningen påbegyndes,

2) ved lodsning af skibe på strækninger eller i områder med lodspligt, jf. bekendtgørelse om anvendelse af lods, skal lodsen være om bord på hele strækningen eller i området, hvor der er lodspligt,

3) farvandets beskaffenhed, herunder strøm og tidevand,

4) skibet skal være på sikker kurs og fart,

5) trafikken i området,

6) vejrforhold, og

7) andre forhold af betydning for sejladssikkerheden og lodsens sikkerhed.

Stk. 2. De anbefalede lodspåsætningssteder, der under normale vejr- og trafikforhold anses for velegnede, fremgår af fortegnelsen nævnt i § 2, stk. 1. Lodsen må dog også gå om bord eller fra borde på andre steder, hvor det er forsvarligt, jf. stk.1.

Stk. 3. Lodseriet skal sikre, at skibet får klar information og vejledning om, hvor lodsen går om bord og fra borde.

Stk. 4. Hvis vejrforhold eller andre omstændigheder forhindrer lodsen i at komme om bord, skal lodsen i videst mulig udstrækning vejlede skibet, indtil lodsen kan komme om bord.

Stk. 5. Hvis en skibsfører ønsker lodsningen fortsat udover det område, som lodsen er certificeret til at lodse i, skal lodsen meddele skibsføreren, hvor lodsafløsningen kan finde sted.

Stk. 6. Såfremt der på en lodsning skal ske afløsning mellem to lodser, skal begge lodser sikre, at der sker behørig overlevering.

Fortegnelse over anbefalede lodspåsætningssteder

§ 2. Søfartsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over anbefalede lodspåsætningssteder, der under normale vejr- og trafikforhold anses for velegnede til lodsaf- og påsætning, i Efterretninger for Søfarende og på Søfartsstyrelsens hjem-meside.

Stk. 2. Et lodseri kan anmode om ændring af fortegnelsen, der er nævnt i stk. 1, ved at indsende en begrundet anmodning med redegørelse for forholdene, der er nævnt i § 1, stk.1, til Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen foretager høring af berørte interessenter, inden der foretages ændringer i fortegnelsen.

Rettighedsinddragelse og strafbestemmelser

§ 3. Et lodscertifikat kan inddrages, og et lodseri kan slettes fra Søfartsstyrelsens register over lodserier, hvis lodsen eller lodseriet groft eller gentagne gange overtræder § 1.

§ 4. Med bøde straffes den, som overtræder § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2014

Andreas Nordseth

/ Michael Skov