Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0016
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lodseriers virksomhed
Kapitel 2 Lodsers pligter
Kapitel 3 Rettighedsinddragelse og strafbestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter1)

I medfør af § 9, § 16, stk. 3, § 17, stk. 3, § 23, stk. 3, § 24, stk. 7, § 26 a, stk. 1-2, § 28, stk. 1, nr. 1, § 30, stk. 1, og § 34, stk. 4, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 725 af 25. juni 2014, og efter bemyndigelse fra erhvervs- og vækstministeren fastsættes:

Kapitel 1

Lodseriers virksomhed

§ 1. Enhver virksomhed, hjemmehørende i et EU/EØS land, som opfylder betingelserne i lodslovens § 24, stk. 4, har, uanset organisationsform, krav på registrering som lodseri.

§ 2. Et lodseri skal tegne og opretholde en forsikring, der kan dække det ansvar, som pålægges lodsen enten i medfør af søloven § 151 eller som rådgiver.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte forsikring skal have en samlet dækningsminimum på mindst 5,0 mio. kr.

Stk. 3. Et lodseri har pligt til at indsende en erklæring fra forsikringsselskabet om, at lodseriet har tegnet en forsikring i overensstemmelse med stk. 1 og 2, i Søfartsstyrelsens elektroniske lodsrapporteringssystem.

Stk. 4. Det skal af erklæringen nævnt i stk. 3 fremgå, at forsikringsselskabet ved ændringer, der kan forringe forsikringsdækningen, eller hvis forsikringsforholdet ophører, skal meddele Søfartsstyrelsen dette, inden det nævnte forhold træder i kraft.

§ 3. Et lodseri skal udføre løbende egenkontrol af

1) hviletid,

2) certificering,

3) arbejdsmiljø og

4) erfaring.

Stk. 2. Et lodseri har pligt til at dokumentere egenkontrollen over for Søfartsstyrelsen.

§ 4. Lodserier skal registrere hændelser, som har indebåret risiko for miljøet eller sejladssikkerheden, samt alle fravigelser fra foreskrevne regler.

§ 5. Et lodseri skal sikre, at Søfartsstyrelsen og Marinestaben umiddelbart efter, at en bestilling på en gennemsejlingslodsning er modtaget, har adgang til oplysninger om bestillingen.

Stk. 2. Hvis et lodseri modtager en bestilling på en gennemsejlingslodsning, der ikke er i overensstemmelse med IMO-anbefalingerne om anvendelse af lods, skal lodseriet oplyse bestilleren herom ved modtagelsen af bestillingen.

Stk. 3. Et lodseri skal sikre, at enhver lodsnings begyndelse og afslutning rapporteres i Søfartsstyrelsens elektroniske lodsrapporteringssystem snarest muligt efter lodsningens afslutning. Rapporteringen skal indeholde en angivelse af hvilket skib, som er lodset, hvor lodsningen er foregået, og hvilken lods, som har forestået denne.

§ 6. Et lodseri skal sikre, at de tilknyttede lodser til enhver tid overholder bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.

Stk. 2. Et lodseri har pligt til at føre regnskab med hviletid og arbejdstid.

§ 7. Et lodseri har til enhver tid pligt til at sikre, at de til lodseriet knyttede lodser er kvalificerede til opgavens udførelse, og at de overholder lodsloven og bestemmelser udstedt i medfør af lodsloven.

Kapitel 2

Lodsers pligter

§ 8. Lodsen har pligt til at rådgive føreren af et lodset skib eller dennes stedfortræder i overensstemmelse med godt sømandskab og ud fra den erfaring og indsigt, som en lods skal være i besiddelse af.

Stk. 2. Rådgivningen nævnt i stk.1, skal omfatte information om følgende:

1) Sejladssikkerhed, jf. de internationale søvejsregler, danske særregler for sejlads og lokale danske søvejsregler,

2) de IMO-anbefalinger, der er relevante for sejladsen,

3) fejl på afmærkning i farvandet,

4) konsekvenser af mangler ved skibet og dets udstyr,

5) forhold vedrørende sejladsen,

6) miljøforhold, jf. miljølovgivningen,

7) sejladsplanlægning og

8) anden information af betydning for skibets sejlads.

Stk. 3. Informationen nævnt i stk. 2 skal gives, så snart lodsen er om bord, eller så snart lodsen bliver opmærksom på forholdet.

Stk. 4. På anmodning skal lodsen kunne redegøre for, at informationen nævnt i stk. 2 er givet og forstået af den relevante besætning på skibet.

§ 9. En lods har pligt til at foretage indberetning til relevant myndighed om relevante informationer i relation til den pågældende sejlads, både hvad angår åbenbare uregelmæssigheder, egen sejlads og øvrig trafik i området.

Stk. 2. Ved relevant information som nævnt i stk. 1 forstås:

1) Manglende efterlevelse af IMO-anbefalinger,

2) fejl på afmærkning i farvandet,

3) observerede mangler og åbenbare uregelmæssigheder ved skibet, som kan påvirke skibets sikkerhed, eller som udgør en urimelig trussel om skade på havmiljøet,

4) ulovlig sejlads,

5) farlige situationer (near miss),

6) miljøforhold, jf. miljølovgivningen,

7) dybdeforringelser og

8) anden information af betydning for samfundet, miljøet og andre skibes sikkerhed.

Stk. 3. Informationen nævnt i stk. 2 skal gives, så snart lodsen bliver opmærksom på forholdet, og skal som minimum omfatte relevante oplysninger om skibet (navn, IMO-identifikationsnummer, kaldesignal og flag), sejloplysninger (seneste anløbshavn, bestemmelseshavn), samt beskrivelse af de forhold som er konstateret i henhold til stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Kopi af indberetningen sendes til Søfartsstyrelsen.

Kapitel 3

Rettighedsinddragelse og strafbestemmelser

§ 10. Et lodseri kan slettes fra registeret nævnt i lodslovens § 24, hvis lodseriet overtræder §§ 2-9.

§ 11. En lods kan få inddraget sit lodscertifikat, hvis lodsen overtræder §§ 8-9.

§ 12. Med bøde straffes den, som overtræder §§ 2-9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 1199 af 1. december 2006 om lodseriers virksomhed og lodsers pligter og bekendtgørelse nr. 1142 af 18. november 2006 om bestilling af lods.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2014

Andreas Nordseth

/ Michael Skov

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol, EU-Tidende 2009, nr. L 131, side 57.