Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier

I medfør af § 26 i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012, fastsættes:

§ 1. For Søfartsstyrelsens opgaver vedrørende tilsynet med lodsning, lodser og lodserier betales gebyr. De til enhver tid gældende gebyrer nævnt i §§ 2-8 fastsættes efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved gebyrberegning og offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

§ 2. Søfartsstyrelsen udsteder mod betaling af et gebyr:

1) Lodsaspirant-idkort,

2) lodscertifikat,

3) højsøcertifikat,

4) lodsfritagelsesbevis, og

5) duplikatkort (erstatningskort).

§ 3. Søfartsstyrelsen gennemfører mod betaling af et gebyr:

1) Egnethedsprøve i forbindelse med ansøgning om lodscertifikat,

2) egnethedsprøve i forbindelse med ansøgning om lodsfritagelsesbevis, og

3) tilsyn som følge af mangelfuld egenkontrol.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan i tillæg til gebyret opkræve betaling for rejseomkostninger og rejsetid, jf. statens regler herom.

Stk. 3. Det påhviler Søfartsstyrelsen, over for den betalingspligtige, at specificere samtlige omkostninger, der anmodes dækket.

§ 4. Udebliver en ansøger fra en fastlagt egnethedsprøve, skal Søfartsstyrelsens omkostninger i forbindelse hermed betales, før en ny egnethedsprøve kan fastlægges.

§ 5. Kan et aftalt tilsyn ikke påbegyndes, eller afsluttes på grund af lodseriets eller dennes repræsentanters forhold, skal lodseriet betale Søfartsstyrelsens omkostninger i forbindelse hermed.

§ 6. For Søfartsstyrelsens årlige tilsyn med lodseriet og styrelsens øvrige opgaver vedrørende tilsynet med lodsning, lodser og lodserier, der ikke er omfattet af §§ 2 og 3, opkræves lodserierne et årligt gebyr for hver lods, som er tilknyttet lodseriet.

Stk. 2. Perioden for opkrævning af gebyret nævnt i stk. 1 er 1. juni til 31. maj. Ved »tilknyttet« forstås en lods, som har udført mindst én lodsning for lodseriet. Hvis et lodseri har været etableret under 6 måneder i en opkrævningsperiode skal lodseriet kun betale halvdelen af gebyret nævnt i stk. 1.

§ 7. For årlig kontrol med, om indehaveren af et lodsfritagelsesbevis opretholder sine kvalifikationer, betaler indehaveren et årligt gebyr forud for det pågældende år.

§ 8. Ved for sen eller manglende betaling for ydelser omfattet af denne bekendtgørelse kan Søfartsstyrelsen pålægge et rykkergebyr på 250 kr. for hver udstedt rykker.

Stk. 2. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og kan forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 491 af 30. maj 2012 om betaling for Lodstilsynets ydelser ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2014

Andreas Nordseth

/ Michael Skov