Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for meddelelse af opholdstilladelse
Kapitel 2 Meddelelse af arbejdstilladelse
Kapitel 3 Varighed af opholdstilladelsen og forlængelse heraf
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører

I medfør af udlændingelovens § 9 k, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Betingelser for meddelelse af opholdstilladelse

Praktikant

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være praktikant her i landet kan gives, jf. dog stk. 3 og §§ 2 og 3, når:

1) Udlændingen er mellem 18 og 35 år, jf. dog § 2, stk. 2, og § 3, nr. 1.

2) Praktikstedet i uddannelsesmæssig henseende er egnet til at modtage en eller flere praktikanter. Et praktiksted er egnet til at modtage en praktikant, hvis der er udstedt en praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde. Hvis der ikke på erhvervsområdet udstedes praktikpladsgodkendelser, kan praktikstedet efter en konkret vurdering være egnet til at modtage en praktikant. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal ved vurderingen efter 3. pkt. bl.a. lægge vægt på oplysninger om det faglige forløb, som er tilrettelagt for praktikopholdet, hvem der har ansvar for udlændingen under forløbet og oplysning om praktikstedets erfaring med praktikanter.

3) Praktikantopholdet supplerer en uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet, jf. dog stk. 3 og § 3, nr. 2, i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

4) Praktikopholdet har en faglig og tidsmæssig sammenhæng med den uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

5) Løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikanten ydes fri kost og logi, kan aflønningen reduceres forholdsmæssigt. Hvis praktikopholdet er ulønnet, jf. dog § 3, nr. 4, skal udlændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten for udeboende på ansættelsestidspunktet. SU-taksten er i 2015-niveau 5.903 kr. pr. måned.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug for styrelsens vurdering efter stk. 1, nr. 2 og 5, indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles opholdstilladelse efter stk. 1 til færdiguddannede arkitektpraktikanter.

§ 2. En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for sundhedsområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

1) Der er udarbejdet en uddannelsesplan for udlændingen.

2) Den ansvarlige læge skriftligt erklærer over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der er tale om en lægefaglig forsvarlig ansættelse.

3) Udlændingens arbejde udføres under den ansvarlige læges opsyn og ansvar, jf. lægelovens § 6.

Stk. 2. Der gælder ingen øvre aldersgrænse for lægepraktikanter.

§ 3. En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

2) Udlændingen er under uddannelse.

3) Udlændingen kan dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 1 optrykte sprogprøver.

4) Udlændingen får løn under praktikopholdet.

Volontør

§ 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være volontør her i landet kan gives, når:

1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

2) Udlændingen skal udføre humanitært eller socialt arbejde her i landet. Volontørtjenesten kan foregå inden for bl.a. miljø, kunst, kultur, arbejde med børn, unge eller ældre og idræts- eller fritidsaktiviteter.

3) Der er udarbejdet en kontrakt med en beskrivelse af udlændingens opgaver og arbejdstid. Kontrakten skal indgås mellem volontørstedet og udlændingen og omfatte hele udlændingens ophold her i landet.

4) Udlændingen skal deltage i fuldtidsaktiviteter.

5) Udlændingen har godtgjort at råde over midler svarende til SU-taksten for udeboende på tidspunktet, hvor udlændingen påbegynder volontørtjenesten. SU-taksten er i 2015-niveau 5.903 kr. pr. måned. Hvis udlændingen får betalt kost og logi af volontørstedet anses betingelsen i 1. pkt. for opfyldt.

6) Volontørstedet har tegnet en syge- og ansvarsforsikring for udlændingen.

Kapitel 2

Meddelelse af arbejdstilladelse

§ 5. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på praktikophold eller ophold som volontør. Arbejdstilladelsen har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Arbejdstilladelse efter stk. 1 gives til beskæftigelse i et bestemt arbejdsforhold. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan ændre arbejdstilladelsen til beskæftigelse i et andet arbejdsforhold.

Stk. 3. Arbejdstilladelse kan endvidere efter ansøgning gives til en udlænding med ophold uden for landet, når udlændingen ville opfylde betingelserne for opholdstilladelse med henblik på praktikophold ved ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

§ 6. En arbejdstilladelse efter § 5 kan inddrages, når grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede.

§ 7. Ansøgning om arbejdstilladelse eller om forlængelse af arbejdstilladelse efter § 5 indgives til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for København og København Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig.

Kapitel 3

Varighed af opholdstilladelsen og forlængelse heraf

§ 8. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge med henblik på ophold som praktikant, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 18 måneder, jf. dog stk. 2. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke forlænges ud over 18 måneder.

Stk. 2. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge, som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 1 år. Hvis udlændingen supplerer praktikopholdet med et ophold af mellem 6 og 8 måneders varighed på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole, kan opholdstilladelse dog gives for op til 18 måneder.

Stk. 3. Søger udlændingen forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter stk. 1 for en periode på mindre end 18 måneder hos den samme arbejdsgiver, og er udlændingen ansat under samme vilkår, som dannede grundlag for den oprindelige opholdstilladelse, må udlændingen fortsætte som praktikant, mens ansøgningen om forlængelse behandles.

§ 9. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 4 til udlændinge med henblik på ophold som volontør, gives for længden af volontørkontrakten, dog for højst 18 måneder.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for udlændinge, der første gang indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. december 2014

Morten Binder

/ Louise Seidler Johansen


Bilag 1

Dansk
Norsk
Engels
Tysk
Svensk
Prøve i Dansk 1
(A2/B1-niveau)
Norskprøve 2
(NP2)
Cambridge English: Key English Test (KET)
Goethe Zertifikat
A2: Start Deutsh 2
 
         
   
IELTS med test score: 3,0
Deutsh Test für Zuwanderer (DTC) (A2-B1)
 
         
   
ESOL Skills for Life Entry 2
   
         
Prøve i Dansk 2
(B1-niveau)
Norskprøve 3
(NP3)
Cambridge English: Preliminary English Test (PET)
Goethe Zertifikat
B1
SFI-prøvet
(Kurs D)
         
   
Cambridge English: Business Preliminary
   
         
   
Certificate in English Language Skills Preliminary (CELS P)
   
         
   
IELTS med test score: 3,5-4,5
   
         
   
ESOL Skills for Life Entry 3
   
         
Prøve i Dansk 3
(B2-niveau)
Test i norsk på høyere nivå ("bestået")
Cambridge English: First
Certificate in English (FCE)
Goethe-ZertifikatB2
 
         
   
Cambridge English: Business Vantage
Certificate in English
TestDaF (B2)
 
         
   
Language Skills Preliminary (CELS P)
   
         
   
IELTS med test score 5,0-6,0
   
         
   
Certificate in English
Language Skills Vantage (CELS V)
   
         
   
ESOL SKills for Life Level 1
   
         
Studieprøven
(C1-niveau)
Test i norsk på høyere nivå
("godt bestået")
Certificate in English
Language Skills Higher (CELS H)
TestDaF (C1)
TISUS
         
   
Cambridge English:
Certificatie in Advanced
English
(CAE)
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
 
         
   
Cambridge English: Business Higher
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
 
         
   
Cambridge English:
Certificate of Porficiency in English (CPE) (C2-niveau)
Goethe Zertifikat
C1
 
         
   
Certificate in English
Language Skills Preliminary
(CLS P)
Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP) (C2-niveau)
 
         
   
IELTS med test score:min. 6,5
Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deusches Sprachdiplom
 
         
   
ESOL Skills for Life Level 2
   
         
         
Herudover kan følgende prøver anses som dokumentation for engelskkundskaber på studieprøveniveau:
TOEFL computer-baseret med test score: min. 200 point
TOEFL internet-baseret med test score: min. 72 point
TOEFL papirbaseret med test score: min. 533