Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

(Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt og afskaffelse af kildeskattebøderne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »indeholde«: », herunder oplysninger til brug for myndighedernes kontrol af grundlaget for erhvervsdrivende virksomheders selvangivelse.«

2. I § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 3, stk. 1, 2. pkt.,« til: »§ 3, stk. 2, 2. pkt.,«.

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Efter indstilling fra Ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte regler om, at erhvervsdrivende virksomheder skal udarbejde et skattemæssigt årsregnskab som grundlag for selvangivelsen, og om det regnskabsmæssige grundlag for dette årsregnskab.

Stk. 2. Efter indstilling fra Ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte regler om, at juridiske personer inden selvangivelsesfristens udløb skal indgive et skattemæssigt årsregnskab for den senest afsluttede regnskabsperiode til den skatteansættende myndighed. Er regnskabet endnu ikke godkendt af generalforsamlingen ved selvangivelsesfristens udløb, skal der senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse gives den skatteansættende myndighed meddelelse om generalforsamlingens beslutning vedrørende regnskabet.

Stk. 3. Er et skattemæssigt årsregnskab ikke udarbejdet efter de regler, skatteministeren har fastsat efter stk. 1, eller er et skattemæssigt årsregnskab ikke indsendt rettidigt, jf. stk. 2, 1 pkt., finder § 5, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Er en meddelelse som nævnt i stk. 2, 2. pkt., ikke givet rettidigt, og medfører generalforsamlingens beslutning vedrørende regnskabet en forhøjelse af den indkomst, hvoraf skatten beregnes, finder § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse.«

4. § 7, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

5. I § 7, stk. 8, 1. pkt., der bliver § 7, stk. 7, 1. pkt., ændres »2 og 5-7« til: »2, 5 og 6«.

6. I § 7 A, stk. 4, ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-7«.

7. I § 7 B, stk. 4, ændres »stk. 4-7« til: »stk. 4-6«.

8. I § 7 C, stk. 3, ændres »stk. 3-8« til: »stk. 3-7«.

9. § 7 D, stk. 3, ophæves.

10. § 7 G, stk. 4, ophæves.

11. I § 7 J, stk. 2, udgår »og 7«.

12. I § 8 A ændres tre steder »Socialministeriet« til: »Beskæftigelsesministeriet«.

13. § 8 A, stk. 4, ophæves.

14. § 8 B, stk. 6, ophæves.

15. § 8 F, stk. 4, ophæves.

16. § 8 H, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

17. § 8 P, stk. 6, ophæves.

18. § 8 Q, stk. 4, ophæves.

19. § 8 T, stk. 4, ophæves.

20. § 8 U, stk. 4, ophæves.

21. § 8 V, stk. 4, ophæves.

22. I § 8 X, stk. 6, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3 og 4«.

23. I § 9 A indsættes som stk. 3:

» Stk. 3 . Skatteministeren kan pålægge en virksomhed, der indberetter efter den frist, der er angivet i stk. 1, at underrette den, som de indberettede oplysninger vedrører, om det indberettede inden for en nærmere angiven frist.«

24. § 9 B, stk. 7, ophæves.

25. § 10, stk. 6, ophæves.

26. § 10 A, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

27. § 10 B, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

28. I § 10 B, stk. 1, 5. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »stk. 3 og 5« til: »stk. 3 og 4«.

29. I § 10 C udgår i 1. pkt. »og underretningspligt«, og 3. pkt. ophæves.

§ 2

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret ved § 12 i lov nr. 458 af 9. juni 2004 og ved § 32 i lov nr. 469 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«: »(opkrævningsloven)«.

2. § 17, stk. 1, nr. 3, ophæves.

3. I § 17, stk. 2, udgår »eller hvor der ved overtrædelse af stk. 1, nr. 3, foreligger skærpende omstændigheder,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 § 1, nr. 4-11 og 13-29, har virkning fra og med den 1. januar 2006.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen