Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme

I medfør af § 5, stk. 2, § 6, stk. 5, § 29, stk. 4, § 37, stk. 1, § 45, stk. 3, og § 50, stk. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1240 af 18. december 2012, lov nr. 1392 af 23. december 2012 og lov nr. 1372 af 16. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse i § 5, stk. 1, nr. 21, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger regler

1) om den dokumentation, der skal forevises Geodatastyrelsen ved de forandringer af matrikelregistret, der kan gennemføres uden tilladelse efter lov om landbrugsejendomme,

2) om attestation af fradragsarealer ved erhvervelse af landbrugsejendomme mv. og

3) om udarbejdelse af oversigtskort.

Landinspektørerklæring

§ 2. De i § 6, stk. 1, jf. dog stk. 2, § 10, stk. 1-4, og § 29, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme nævnte matrikulære ændringer kan gennemføres uden tilladelse efter lov om landbrugsejendomme ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, jf. nedenfor i stk. 5.

Stk. 2. Landbrugspligten kan desuden ophæves, uden at det er nødvendigt med en tilladelse efter lovens § 7, når det ved erklæring fra en praktiserende landinspektør godtgøres over for Geodatastyrelsen, at arealet i en endeligt vedtaget landzonelokalplan med bonusvirkning er udlagt til det pågældende formål.

Stk. 3. Landbrugspligten kan endvidere ophæves uden tilladelse, når det over for Geodatastyrelsen dokumenteres, at arealet afstås til vejanlæg, jernbane eller vandløb i overensstemmelse med reglerne i ekspropriationslovgivningen eller efter aftale, jf. §§ 25, 27 og 28 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

Stk. 4. Supplering af en landbrugsejendom, der ejes af en offentlig dansk myndighed, kan ske uden tilladelse efter lovens § 29, når det ved erklæring fra en praktiserende landinspektør godtgøres over for Geodatastyrelsen, at betingelserne i lovens § 29, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Stk. 5. Erklæring efter stk. 1, 2 og 4 skal afgives på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk). Skemaet kan også fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000). Erklæringsskemaet skal være det skema, der er gældende på underskriftsdatoen.

Stk. 6. Ved tinglysning af de i skemaet nævnte deklarationer skal der anvendes standardtekster, der er udfærdiget af NaturErhvervstyrelsen, og deklarationen skal tinglyses som et selvstændigt dokument. Deklarationsteksterne kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk). Deklarationerne kan også fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000).

§ 3. Når en praktiserende landinspektør afgiver erklæring efter lovens § 6, stk. 1, nr. 5-8, samt § 10 over for Geodatastyrelsen, skal landinspektøren sende oversigtskort, jf. bekendtgørelsens § 7, over de berørte arealer og kopi af den underskrevne landinspektørerklæring til NaturErhvervstyrelsen samtidig med, at den matrikulære sag sendes til Geodatastyrelsen, jf. desuden stk. 2. Ved erklæring efter lovens § 10, stk. 1-3, skal landinspektøren endvidere vedlægge kopi af ejerens eller erhververens erklæring.

Stk. 2. Når en praktiserende landinspektør afgiver erklæring efter lovens § 6, stk. 1, nr. 6 og 7, over for Geodatastyrelsen, skal landinspektøren sørge for, at der tinglyses en deklaration, hvoraf det fremgår, at arealet på ny skal pålægges landbrugspligt og afhændes enten som en bygningsløs landbrugsejendom eller til sammenlægning med en anden landbrugsejendom, hvis fredskovspligten ophæves på det pågældende areal. Kravet om tinglysning af deklaration gælder dog ikke i tilfælde, hvor hele arealet, bortset fra lysåbne arealer, i forvejen er skov med fredskovspligt. Deklarationen skal tinglyses uden retsanmærkning og indsendes til NaturErhvervstyrelsen inden 2 måneder efter registreringen af den matrikulære ændring i Geodatastyrelsen.

Stk. 3. I sager, hvor landbrugspligten ophæves uden tilladelse efter lovens § 6, stk. 1, nr. 8 og 9, ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, skal landinspektøren sørge for, at den i erklæringsskemaet nævnte deklaration tinglyses uden retsanmærkning og indsendes til NaturErhvervstyrelsen inden 2 måneder efter registreringen af den matrikulære ændring i Geodatastyrelsen. Tilsvarende gælder i sager, hvor der uden tilladelse i henhold til lovens § 10 oprettes en bygningsløs landbrugsejendom på 2 ha eller derover ved en erklæring fra en praktiserende landinspektør.

Stk. 4. Når en praktiserende landinspektør afgiver erklæring efter lovens § 29, stk. 1, over for Geodatastyrelsen, skal landinspektøren indsende oversigtskort over jordomlægningerne og kopi af den underskrevne landinspektørerklæring til NaturErhvervstyrelsen samtidig med, at den matrikulære sag sendes til Geodatastyrelsen. Ved køb af suppleringsjord skal der desuden vedlægges kopi af ”§ 29-erklæring” fra ejeren af den landbrugsejendom, der suppleres, jf. dog bekendtgørelsens § 2, stk. 4.

§ 4. Hvis en landinspektør kan afgive erklæring om ophævelse af landbrugspligt vedrørende en del af parcellerne i en udstykningssag, skal NaturErhvervstyrelsen alene træffe afgørelse for så vidt angår de øvrige parceller. Tilsvarende gælder ved sager om oprettelse af landbrugsejendomme uden beboelsesbygning efter lovens § 10 og ved jordomlægninger efter lovens § 29.

§ 5. Er landinspektøren i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for at afgive landinspektørerklæring i henhold til bekendtgørelsens § 2, skal spørgsmålet forelægges for NaturErhvervstyrelsen.

Fradragsarealer (lovens § 29, stk. 2)

§ 6. Opgørelse af fradragsarealer efter lovens § 29 kan attesteres af en praktiserende landinspektør og bl.a. indgå som dokumentation for, at jordomlægninger mellem landbrugsejendomme kan gennemføres uden tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen. Ved attestationen skal der udtrykkeligt oplyses størrelse og karakter af de enkelte delarealer, herunder om der er tale om fredskovsarealer, strandbredder, moser, heder, klitter, offentlige veje mv. Attestationen kan suppleres med et kortbilag, jf. § 7, der viser beliggenheden af fradragsarealerne. Arealerne skal oplyses i ha med 1 decimal. For arealer, der ikke må tilføres gødning, skal det desuden oplyses,

1) hvilken lovbestemmelse, der varigt er til hinder for udbringning af gødning, eller

2) hvilken myndighed, der er indgået aftale med, samt aftaleperioden (begyndelses- og sluttidspunkt) og journalnummer hos den pågældende myndighed.

Stk. 2. Er der tale om arealer, der i et vist omfang kan anvendes til jordbrugsformål, herunder græsning og høslæt, men som ikke må tilføres gødning, skal der desuden redegøres for karakteren og varigheden af de enkelte dyrkningsrestriktioner, herunder om der er tale om

1) en varig, lovbestemt begrænsning og da efter hvilke lovbestemmelser, eller

2) en aftale med en offentlig myndighed, hvor aftalen er indgået for en periode på mindst 20 år, og forbuddet mod udbringning af gødning på ansøgningstidspunktet fortsat er gældende i en periode på mindst 10 år.

Oversigtskort

§ 7. Til oversigtskort, jf. § 3, stk. 1 og 4, skal benyttes Geodatastyrelsens topografiske kort eller lignende kort, ortofoto eller matrikelkort, eventuelt en kombination af disse, i passende målforhold. Målforholdet skal angives på materialet.

Stk. 2. Oversigtskortet skal vise beliggenheden af eventuelle bygninger og samtlige jordlodder, der hører til ejendommen, med angivelse af matrikelnumre. Vedrører sagen flere landbrugsejendomme, skal ejendommene vises med forskellige farver eller signaturer.

Stk. 3. Ved ophævelse af landbrugspligt efter lovens § 6, stk. 1, nr. 6-9, og ved oprettelse af landbrugsejendomme uden beboelsesbygning efter lovens § 10 skal oversigtskortet vise, hvordan den fremtidige opdeling af landbrugsejendommen bliver. Opdelingen skal vises med forskellige farver eller signaturer. Arealet af parceller, der fraskilles uden landbrugspligt eller oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, skal angives i ha med 1 decimal.

Stk. 4. Ved omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme skal de enkelte ejendommes arealer vises med forskellige farver eller signaturer, og de arealer, der overføres fra en ejendom til en anden, skal fremhæves med skravering eller skygge af samme farve eller signatur, som den ejendom arealerne tillægges. På oversigtskortet angives størrelsen af ejendommenes arealer før og efter jordomlægningen. Arealerne angives i ha med 1 decimal.

Kontrol og tilsyn mv.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan kontrollere erklæringer og oplysninger, som en praktiserende landinspektør afgiver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis der rejses tvivl om, hvorvidt betingelserne for afgivelse af landinspektørerklæring efter bekendtgørelsens § 2, herunder for omfanget af fradragsarealer efter lovens § 29, stk. 2, er opfyldt, skal NaturErhvervstyrelsen træffe afgørelse herom.

Stk. 3. Landinspektøren skal inden 4 uger fremsende alle nødvendige oplysninger, herunder redegørelse for fradragsarealer efter lovens § 29, stk. 2, når NaturErhvervstyrelsen anmoder herom.

Straf og ikrafttræden mv.

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, § 3 og §§ 5-7 og § 8, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens § 50, stk. 4.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 315 af 21. marts 2013 om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 16. december 2014

Jette Petersen

/ Richard Nørgaard