Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

I medfør af § 8, stk. 3, § 9, stk. 2, § 20, stk. 3, § 24, stk. 6 og 7, § 37, stk. 1, og § 50, stk. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1240 af 18. december 2012 og lov nr. 1372 af 16. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse i § 5, stk. 1, nr. 21, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser og efter forhandling med miljøministeren:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger supplerende bestemmelser vedrørende reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Notering som landbrugsejendom

§ 2. En ejendom kan på ejerens begæring noteres som en landbrugsejendom i matrikelregisteret, hvis betingelserne i lovens § 4, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgning om notering indsendes til Geodatastyrelsen, der påser, at betingelserne i lovens § 4, stk. 1, er opfyldt.

§ 3. Geodatastyrelsen foretager notering af landbrugspligt i overensstemmelse med lovens § 4, stk. 1 og 2, og kan træffe afgørelse om at fravige bestemmelserne i lovens § 4, stk. 2, jf. lovens § 4, stk. 3.

Stk. 2. Geodatastyrelsen foretager registrering i matriklen af landbrugsejendomme uden beboelsesbygning, jf. lovens § 9, stk. 6, og § 10.

Bopælspligten

A. Erhvervelse

§ 4. Ved personers erhvervelse af en landbrugsejendom kan erhververen opfylde bopælspligten ved, at en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, jf. lovens § 8, stk. 2.

Stk. 2. Når en anden person tager fast bopæl i stedet for erhververen, kan erhvervelse kun ske uden tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen, hvis der i erklæringsskemaet, jf. § 1 i bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme, gives oplysning om navn, personnummer og adresse for vedkommende anden person.

Stk. 3. Erklæringsskemaet skal endvidere vedlægges kopi af underskreven lejekontrakt, forpagtnings- eller bestyrerkontrakt eller anden aftale om, at vedkommende tager fast bopæl.

Stk. 4. Hvis der inden for den frist på 6 måneder eller 2 år, der efter erhvervelsesreglerne gælder for at tage fast bopæl i forbindelse med erhvervelse af en landbrugsejendom, sker ændring med hensyn til den person, der skal tage fast bopæl, skal der ske indberetning på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000), jf. tillige § 9. Indberetningen skal ske inden 4 uger fra ændringen.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor erhververen ønsker at opfylde bopælspligten ved, at en anden person tager fast bopæl, men på tidspunktet for afgivelse af erklæring, jf. stk. 2, ikke har en lejer, meddeler NaturErhvervstyrelsen tilladelse på baggrund af en ansøgning. Tilladelsen meddeles på vilkår om, at der inden 6 måneder fremsendes en underskreven lejekontrakt, forpagtnings- eller bestyrerkontrakt eller anden aftale om fast bopæl med de i stk. 2 anførte oplysninger.

§ 5. Ved virksomheders erhvervelse af en landbrugsejendom opfyldes bopælspligten ved, at en person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som virksomheden ejer, jf. lovens § 20.

Stk. 2. Erhvervelse kan kun ske uden tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen, hvis der i erklæringsskemaet, jf. § 1 i bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme, gives oplysning om navn, personnummer og adresse for vedkommende person, som opfylder bopælspligten.

Stk. 3. Erklæringsskemaet skal endvidere vedlægges kopi af underskreven lejekontrakt, forpagtnings- eller bestyrerkontrakt eller anden aftale om, at vedkommende tager fast bopæl.

Stk. 4. Hvis der inden fristen på 6 måneder efter erhvervelsen sker ændring med hensyn til den person, der skal tage fast bopæl, skal der ske indberetning på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000), jf. tillige § 9. Indberetningen skal ske inden 4 uger fra ændringen.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor virksomheden på tidspunktet for afgivelse af erklæring, jf. stk. 2, ikke har en person, der kan opfylde bopælspligten, meddeler NaturErhvervstyrelsen tilladelse på baggrund af en ansøgning. Tilladelsen meddeles på vilkår om, at der inden 6 måneder fremsendes en underskreven lejekontrakt, forpagtnings- eller bestyrerkontrakt eller anden aftale om fast bopæl med de i stk. 2 anførte oplysninger.

B. Bopælspligten

§ 6. Ved pligten i lovens § 8, stk. 1 og 2, og § 20 til at tage fast bopæl på ejendommen (bopælspligten) forstås, at ejendommen skal benyttes som helårsbolig. Den, der tager fast bopæl på ejendommen, skal overnatte på ejendommen, medmindre der foreligger særlige, forbigående omstændigheder. Den pågældende skal samtidig være tilmeldt folkeregisteret som boende på ejendommen således, at denne tjener som hovedbopæl i skattemæssig forstand.

Stk. 2. Ved opgørelsen af, om bopælspligten er opfyldt i 10 år, jf. lovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, medregnes kun det tidsrum, hvor ejendommen er beboet, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Bopælspligten for en ankermand, jf. lovens § 16, stk. 2, skal opfyldes i mindst 10 år efter, at den pågældende har erhvervet sin anpart i ejendommen, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Når en person, der i en periode har været medejer af en landbrugsejendom, indtræder som ny ankermand, jf. lovens § 16, stk. 2, skal den pågældende opfylde betingelserne for personlig erhvervelse i lovens §§ 12, 14 eller 15.

Stk. 5. Bopælspligten for en ny ankermand, jf. lovens § 16, stk. 2, anses ikke for opfyldt ved, at denne i en periode har været medejer af den pågældende landbrugsejendom, medmindre vedkommende i denne periode har opfyldt bopælspligten på ejendommen.

Stk. 6. I det tilfælde, hvor der meddeles dispensation fra bopælspligten efter § 10, stk. 4, medregnes det tidsrum for hvilket der er meddelt dispensation, i opgørelsen af 10 årsperioden for opfyldelse af bopælspligten.

C. Frist for opfyldelse af bopælspligten

§ 7. Fristen for opfyldelse af bopælspligten efter lovens §§ 12, 14, 15 eller 20 regnes fra tidspunktet for indgåelsen af en bindende aftale om erhvervelsen.

Stk. 2. Den i lovens § 14 nævnte frist for opfyldelse af bopælspligten ved arv regnes dog fra tidspunktet for arveudlægget.

Stk. 3. For den i lovens § 16, stk. 2, nævnte anpartshaver (ankermanden) regnes fristen for opfyldelse af bopælspligten fra det tidspunkt, hvor ankermanden har indgået en bindende aftale om erhvervelse af ejendommen eller sin anpart i ejendommen, jf. dog § 6, stk. 4 og 5.

§ 8. Ved oprettelse af en ny landbrugsejendom, jf. lovens § 30, stk. 2 og 3, indtræder der en 10-årig bopælspligt, der skal opfyldes af erhververen inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor Geodatastyrelsen har registreret de matrikulære forandringer.

Stk. 2. Ved køb af suppleringsjord, jf. lovens § 29, indtræder der en ny 10-årig bopælspligt, der skal opfyldes inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor Geodatastyrelsen har registreret de matrikulære forandringer.

D. Indberetning om ændring af bopælspligten

§ 9. Ejeren af en landbrugsejendom skal indberette til NaturErhvervstyrelsen, såfremt der inden for 10 års perioden efter erhvervelsen sker ændringer i opfyldelsen af bopælspligten, hvis en anden person tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som ejeren er ejer eller medejer af, jf. stk. 3. For virksomheder kan bopælspligten dog kun opfyldes på en anden landbrugsejendom, som virksomheden ejer, jf. lovens § 20, stk. 1.

Stk. 2. Bopælspligten skal opfyldes igen inden 6 måneder fra fraflytningstidspunktet. Er dette ikke muligt, skal ejeren inden 4 uger søge NaturErhvervstyrelsen om dispensation fra opfyldelsen af bopælspligten.

Stk. 3. Indberetning skal ske på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000). Indberetningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter fraflytningen.

E. Dispensation fra bopælspligten

§ 10. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra bopælspligten i lovens § 8, herunder i de i stk. 2-6 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Dispensation kan meddeles med en udsættelse af bopælspligtens indtræden,

1) hvor erhververen af hensyn til istandsættelse af boligen er midlertidigt forhindret i at opfylde bopælspligten, eller

2) hvor erhververen på grund af uddannelse er midlertidigt forhindret i at opfylde bopælspligten.

Stk. 3. Dispensation kan meddeles med en tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten, hvis ejendommen i mindst 3 hele generationer eller i mindst 75 år har været i slægtens eje og ønskes overdraget til en slægtning.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen meddeler endvidere dispensation for en begrænset periode på højst 3 år i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at udleje beboelsesbygningen på markedsvilkår. Dispensation meddeles, når

1) erhververen har dokumenteret, at det inden for en sammenhængende periode på 3 måneder ved mindst 3 annonceringer med minimum 3 ugers mellemrum i mindst 1 landsdækkende avis eller via internettet samt endvidere i mindst 1 lokalavis ikke har været muligt at udleje ejendommen på markedsvilkår,

2) erhververen har dokumenteret, at den leje, hvortil ejendommen er udbudt, ikke overstiger det normale huslejeniveau i det pågældende område, og

3) erhververen har redegjort for de henvendelser, der har været på annonceringen, og om baggrunden for, at ingen af disse henvendelser har ført til udlejning af beboelsesbygningen.

Stk. 5. Medmindre særlige grunde taler imod det, skal den i stk. 4 nævnte dispensation gøres betinget af, at erhververen kun opholder sig på ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning til ejendommens drift.

Stk. 6. Der kan endvidere meddeles dispensation fra bopælspligten, når det på grund af beliggenhedsforholdene er umuligt at opfylde bopælspligten en stor del af året.

§ 11. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra bopælspligten i lovens § 20, herunder i de i § 10, stk. 2, nr. 1 og § 10, stk. 4 og 6, nævnte situationer.

Samlever

§ 12. Ved en samlever forstås en person, som lever i et samlivsforhold. Ved samlivsforhold forstås, at to personer lever sammen på en fælles bopæl og venter, har eller har haft et fælles barn, eller har levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år.

Beboelsesbygning

§ 13. Ved en passende beboelsesbygning, jf. lovens § 9, stk. 1, forstås, at beboelsen skal have en sådan størrelse og karakter, at den kan anvendes til helårsbeboelse for en husstand med sædvanlig husførelse (beboelsesbygningen). En landbrugsejendom kan have mere end én beboelsesbygning.

Stk. 2. Ved udskiftning af beboelsesbygningen på en landbrugsejendom skal en ny beboelse ligge hensigtsmæssigt i forhold til landbrugsejendommens jorder, i landzone og i direkte tilknytning til ejendommens jorder. Tilsvarende gælder ved supplering med en parcel med en eksisterende beboelsesbygning. Ved nyopførelse skal beboelsesbygningen have et boligareal på mindst 120 m2.

Stk. 3. Bopælspligten skal opfyldes fra en beboelsesbygning på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, jf. lovens §§ 8 og 20. Hvis ejendommen er suppleret med et areal med en anden beboelsesbygning, som ikke opfylder betingelserne i stk. 2, kan bopælspligten også opfyldes fra denne bolig, hvis den ligger inden for en luftlinjeafstand af 2 km fra en beboelsesbygning på ejendommen.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i stk. 2 og 3, når særlige forhold taler for det.

Virksomheder (lovens § 20)

A. Generelle betingelser

§ 14. Bestemmelserne i lovens § 20 omfatter også virksomheder i andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det er en forudsætning, at virksomheden kan sidestilles med de nævnte virksomheder i loven og at virksomheden er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

B. Erklæring ved virksomheders erhvervelse

§ 15. Virksomheder, der erhverver en landbrugsejendom efter bestemmelsen i lovens § 20, skal i forbindelse med afgivelse af erklæring, som er en forudsætning for tinglysning af adkomst på ejendommen, give oplysning om følgende:

1) Virksomhedens navn, adresse og eventuelt CVR-nummer.

2) Virksomhedsformen, herunder om der er tale om et aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), partnerselskab (P/S), iværksætterselskab (IVS), europæisk selskab (SE), en erhvervsdrivende fond (ERF), en alternativ investeringsfond eller et forsikringsselskab, i overensstemmelse med registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

3) Ejendommens areal mv. og tidspunktet for erhvervelsen af ejendommen.

4) Oplysninger om den person, som skal opfylde bopælspligten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Oplysninger skal gives på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Skemaet skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, jf. bekendtgørelsen om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme.

C. Virksomheders indberetningspligt

§ 16. En virksomhed, der har erhvervet en landbrugsejendom efter lovens § 20, skal sende indberetning til NaturErhvervstyrelsen ved virksomhedsomdannelse, herunder ved omdannelse til et andet selskab eller ved fusion med et andet selskab, hvis omdannelsen medfører tinglysning af ny adkomst på ejendommen. Indberetningen skal indsendes inden 4 uger efter den nævnte ændring.

Stk. 2. Ved indberetning efter stk. 1 skal det ved erklæring dokumenteres, at selskabet opfylder kravet om, at en person opfylder bopælspligten.

Stk. 3. Indberetning skal ske på et skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk), eller som kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen (tlf. 3395 8000). Indberetningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter fraflytningen. Der skal gives oplysning om alle de under § 15, stk. 1, omhandlede forhold på tidspunktet for indberetningen.

§ 17. Et selskab, der har erhvervet en landbrugsejendom efter lovens § 20, skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen sende ajourførte oplysninger til NaturErhvervstyrelsen om alle de under § 15 og § 16 omhandlede forhold. Oplysningerne skal indsendes inden 4 uger efter anmodningen.

Juridiske personers af erhvervelse af landbrugsjord til naturformål

§ 18. En fond, forening eller anden juridisk person, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan opnå en forhåndsgodkendelse fra NaturErhvervstyrelsen til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv., jf. lovens § 24, hvis betingelserne nedenfor i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse skal der gives oplysning i overensstemmelse med § 15, samt andre oplysninger til identifikation af ansøgeren.

Stk. 3. Det skal dokumenteres ved kopi af vedtægter mv., at ansøgeren har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, jf. dog stk. 4. Hvis ansøgeren også har andre formål, må disse ikke være i strid med formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.

Stk. 4. Dokumentation for formålet skal ske ved indsendelse af formålsbestemmelserne. Herudover skal fonden, foreningen eller den juridiske person kunne erklære, at vedtægterne i øvrigt ikke indeholder formål, der strider mod formålet om at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål.

Stk. 5. Der skal indsendes indberetning til NaturErhvervstyrelsen ved enhver ændring af vedtægterne med hensyn til formål mv., jf. stk. 3 og 4. Indberetningen skal indsendes inden 4 uger efter den nævnte ændring.

Stk. 6. En forhåndsgodkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for forhåndsgodkendelsen ikke længere er opfyldt. NaturErhvervstyrelsen kan i den situation meddele påbud om afhændelse af landbrugsejendomme inden en frist på 6 måneder, medmindre NaturErhvervstyrelsen finder grundlag for at meddele dispensation efter lovens § 24, stk. 3 eller 4.

§ 19. En fond, forening eller anden juridisk person, der har opnået forhåndsgodkendelse, kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv. uden tilladelse efter lovens § 24, stk. 4, hvis ejendommen eller arealet i sin helhed ligger inden for områder, der efter planloven er udpeget som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

Stk. 2. En fond, forening eller anden juridisk person, der har opnået forhåndsgodkendelse, kan tillige erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv., hvis ejendommen eller arealet i sin helhed ligger inden for

1) § 3-områder efter naturbeskyttelsesloven,

2) områder, hvor der er planer om gennemførelse af naturgenopretningsprojekter eller anvendelse til godkendte vådområdeprojekter, der forudsættes gennemført i nær fremtid,

3) områder, der efter planloven er udlagt som skovrejsningsområde, eller

4) råstofgrave, der ifølge den offentlige planlægning eller bestemmelser i medfør af råstofloven skal efterbehandles til naturformål.

Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervelse af arealer uden for de i stk. 1 og 2 fastlagte områder, kan en sådan erhvervelse kun ske med NaturErhvervstyrelsens tilladelse efter lovens § 24, stk. 3, jf. tillige stk. 4. Tilladelse kan normalt kun gives, hvis der er tale om et område uden stor jordbrugsmæssig interesse.

Stk. 4. Nationalparkfonde, som er oprettet efter lov om nationalparker, og som har opnået forhåndsgodkendelse, jf. lovens § 24, stk. 1, nr. 1, kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål mv. uden tilladelse efter lovens § 24, stk. 3 eller 4, hvis ejendommen eller arealet i sin helhed ligger inden for områder, der er oprettet som nationalpark, jf. lov om nationalparker.

§ 20. Når en fond, forening eller anden juridisk person erhverver en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom til naturformål uden tilladelse efter lovens § 24, stk. 3 eller 4, skal de erhvervede arealer anvendes i overensstemmelse med den offentlige planlægning mv., der gælder for det pågældende område, herunder planer for gennemførelse af vådområdeprojekter mv.

Stk. 2. Offentligheden skal i forbindelse med erhvervelse uden tilladelse sikres adgang til arealerne svarende til den adgang, der gælder for offentligt ejede arealer, jf. reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 22-29 og tilhørende bekendtgørelser. Hvis der hegnes, f.eks. af hensyn til naturpleje ved afgræsning, skal dette ske på en sådan måde, at der fortsat i væsentligt omfang er offentlig adgang til arealerne. Kravet om offentlig adgang gælder dog ikke for arealer, hvor der i forbindelse med gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt etableres en sø eller andre vådområder, hvis der i væsentligt omfang er offentlig adgang til de øvrige arealer. Kravet om offentlig adgang gælder heller ikke for arealer, hvor der i medfør af anden lovgivning, f.eks. ved fredningskendelse mv., er fastsat bestemmelser, der regulerer offentlighedens adgang til arealerne.

Stk. 3. Erhververen skal i forbindelse med erhvervelsen afgive erklæring om, at vedkommende forpligter sig til,

1) at anvende ejendommen i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er fastlagt for den pågældende områdetype, jf. lovens § 24, stk. 7,

2) at der sikres offentligheden adgang til ejendommens jorder, og at der derfor kun må ske indhegning eller foretages andre foranstaltninger i et omfang, der sikrer, at der fortsat i væsentligt omfang er offentlig adgang til arealerne, jf. stk. 2,

3) inden 1 år efter erhvervelsen at indsende en plan, der skal udarbejdes i samarbejde med kommunen, til NaturErhvervstyrelsen for ejendommens anvendelse til naturformål og for offentlighedens adgang til arealerne som dokumentation for, at reglerne om offentlighedens adgang m.v. er iagttaget, og

4) at afhænde ejendommen efter lovens regler, hvis den ikke længere anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne, i lovens § 24, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Erhververen skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen indsende oplysning om anvendelse mv. af et erhvervet areal inden 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.

§ 21. En ejer af en landbrugsejendom, hvorpå der i medfør af den tidligere landbrugslov er tinglyst deklaration om hvilende fortrinsstilling, kan få deklarationen aflyst uden tilladelse fra den påtaleberettigede.

Frikøbte ejendomme og familieejendomme

§ 22. Som følge af ophævelse af den hidtidige regel i lovens § 19, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 om ændring af lov om landbrugsejendomme, slettes

1) notering i tingbogen om, at en landbrugsejendom er frikøbt i henhold til § 11, stk. 1, sidste pkt., i lov nr. 291 af 31. marts 1949 om landbrugsejendomme, og

2) notering i matriklen og tingbogen om, at en landbrugsejendom er noteret som en familieejendom i henhold til § 17, stk. 3, i lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Sletning af de pågældende noteringer vil ske på NaturErhvervstyrelsens foranledning.

Ansøgninger generelt

§ 23. Ansøgning efter lov om landbrugsejendomme skal indeholde følgende:

1) Angivelse af, hvilke betingelser i lov om landbrugsejendomme, der ikke er opfyldt, og oplysning om særlige forhold, der kan begrunde en tilladelse. Hvis der er tale om erhvervelse af en landbrugsejendom, skal det erklæringsskema anvendes, som vedrører den pågældende erhvervelsessituation, jf. skemaerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk eller www.landbrugsloven.dk).

2) Oplysning om ejendommens adresse, matrikelbetegnelse og samlede areal, f.eks. ejendomsattest fra kommunen eller matrikeludskrift fra Geodatastyrelsen.

3) Oplysning om ejerens navn, personnummer og adresse og tilsvarende oplysninger om en eventuel køber, lejer, forpagter mv.

4) Oversigtskort, der viser de berørte ejendomme og arealer, jf. § 7 i bekendtgørelsen om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. Dette gælder dog ikke ved ansøgning om dispensation fra personlige betingelser som f.eks. bopælskrav mv.

5) Oplysning om, hvorvidt dele af ejendommen ligger i byzone eller sommerhusområde.

6) Oplysning om fradragsarealer efter lovens § 12, stk. 3, jf. § 6 i bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme, hvis ansøgningen vedrører dispositioner, hvor der er behov for, at der kan ske fradrag af arealer.

Straf og ikrafttræden mv.

§ 24. Overtrædelse af bestemmelserne i § 9, § 13, §§ 15-17, § 18, stk. 5, § 19 og § 20 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 314 af 21. marts 2013 om reglerne i lov om landbrugsejendomme ophæves. Bekendtgørelsens §§ 23-28 finder dog fortsat anvendelse for retshandler, der er indgået før 1. januar 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 16. december 2014

Jette Petersen

/ Richard Nørgaard