Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (17. december 2014)

Justitsministeren (Mette Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.)

(Lovforslag nr. L 99)

Konflikten i Syrien og Irak udgør for tiden den væsentligste faktor i terrortruslen mod Danmark. De personer, der rejser fra Danmark til Syrien og Irak for at deltage i kampene, tilslutter sig nu i altovervejende grad Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), hvor de bl.a. opnår konkrete, militære færdigheder. Samtidig kan de barske forhold i konfliktområdet bidrage til en stærk radikalisering, forråelse og voldsparathed hos de udrejste. Det indebærer samlet set, at de pågældende, når de vender tilbage til Danmark, kan have en øget vilje og evne til at begå et terrorangreb.

Det er en trussel, der skal tages alvorligt.

Med dette lovforslag vil indsatsen mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet mv. blive styrket yderligere.

Med lovforslaget sikres myndighederne nye værktøjer til håndtering af den trussel, som de personer, der rejser af sted for at deltage i konflikten, udgør. Det er nye værktøjer, der tydeliggør, at der tages skarp afstand fra foreign fighters, der drager i hellig krig.

Med den foreslåede ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (pasloven) lægges der op til at give politiet beføjelse til at nægte udstedelse af pas til danske statsborgere eller at inddrage et allerede udstedt pas i et nærmere bestemt tidsrum, når der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet vil deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Det foreslås endvidere at give politiet beføjelse til at supplere en afgørelse om at nægte udstedelse af pas eller inddrage et allerede udstedt pas med et såkaldt udrejseforbud, hvorved en person forbydes at forlade Danmark i et nærmere bestemt tidsrum. Det foreslås, at overtrædelse af et udrejseforbud skal kunne straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Med henblik på at sikre overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser foreslås det i tilknytning til ovenstående mulighed for at meddele udrejseforbud, at politiet i særlige tilfælde kan tillade udrejse til specifikke rejser. Det foreslås også at lade politiets afgørelser efter de foreslåede bestemmelser være omfattet af den samme adgang til domstolsprøvelse, som gælder for politiets øvrige afgørelser om pasinddragelse mv. efter pasloven.

Endelig lægges der med ændringen af pasloven op til at etablere et lovgivningsmæssigt grundlag for at samle visse af politiets sager inden for pasområdet i såkaldte opgavefællesskaber. Der foreslås således indsat en bemyndigelsesbestemmelse i pasloven, der giver justitsministeren adgang til at fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der skal varetage politiets opgaver på pasområdet.

Med den foreslåede ændring af udlændingeloven lægges der op til at en opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder, hvis en udlænding opholder eller har opholdt sig uden for landet, og der er grund til at antage, at udlændingen under opholdet uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentligt trussel mod den offentlige orden. Udlændinge, hvis opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder efter den foreslåede bestemmelse, vil som udgangspunkt blive meddelt indrejseforbud for bestandig.

Som led i den forebyggende indsats, skal Udlændingestyrelsen vejlede en udlænding om den foreslåede bortfaldsbestemmelse, hvis der foreligger oplysninger om, at udlændingen kan have til hensigt i udlandet at deltage i sådanne aktiviteter. Hermed sikres det, at udlændingen advares om de alvorlige opholdsretlige konsekvenser, der kan være forbundet med at udrejse for at deltage i en væbnet konflikt eller lignende.

Endelig vil der med lovforslaget blive foretaget en mindre ændring i retsplejeloven i relation til indgreb i meddelelseshemmeligheden i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.