Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Anlægsoplysninger
Bilag 2 Årets tilførsel til anlægget
Bilag 3 Årets fraførsel fra anlægget
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

I medfør af § 112, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for personer og virksomheder, som ejer eller driver akvakulturanlæg.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Akvakulturanlæg: Afgrænset område, hvor der foregår opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdræts- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet.

2) Anlægstype: Akvakulturanlæg kategoriseres inden for følgende anlægstyper:

a) Traditionelt ferskvandsdambrug: Akvakulturanlæg som udelukkende indtager ferskvand og har afløb til vandløb, søer eller havet.

b) Modeldambrug type I: Jf. beskrivelse i arbejdsrapport nr. 183 fra DMU om modeldambrug.

c) Modeldambrug type III: Jf. beskrivelse i arbejdsrapport nr. 183 fra DMU om modeldambrug.

d) Havbrug: Akvakulturanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

e) Indpumpningsanlæg: Akvakulturanlæg placeret på land med indtag af saltvand eller brakvand, herunder kølevand fra kraftværker eller lignende, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

f) Recirkulationsanlæg: Akvakulturanlæg til opdræt af akvatiske organismer, hvor vandet genanvendes efter en eller anden form for behandling (f.eks. filtrering).

g) Muslinge-/østersanlæg: Akvakulturanlæg bestående af liner, strømper, trådkonstruktioner eller lignende til opdræt af muslinger eller østers i marine vandområder.

h) Anden akvakultur: Opdrætsform af akvakultur, der ikke er omfattet af ovenstående anlægstyper.

3) Anlægsnr. : Nummer på akvakulturanlægget som tildeles af Fødevarestyrelsen.

4) Driftstatus: Angivelse af om akvakulturanlægget er aktivt (i drift), inaktivt (ikke i drift) eller nedlagt.

5) Tilførsel: Opdrætsmateriale som er tilført akvakulturanlægget.

6) Fraførsel: Opdrætsmateriale som er fraført akvakulturanlægget.

7) Yngel og ungfisk: Størrelseskategori som omfatter fisk og skaldyr, der anvendes til videre opdræt eller udsætning i frivand.

8) Større individer: Størrelseskategori som omfatter opdrætsmateriale større end kategorien ’Yngel og ungfisk’ samt alger.

9) Indberetningsår: Året efter det kalenderår indberetningen vedrører.

§ 3. Personer og virksomheder, som ejer eller driver et akvakulturanlæg, skal hvert år indberette følgende oplysninger om driften af akvakulturanlægget i det foregående kalenderår til NaturErhvervstyrelsen:

1) Ejers navn, adresse og CVR-nummer eller evt. CPR-nummer samt evt. telefonnumre og e-mailadresse.

2) Hvis anlægget er bortforpagtet eller udlejet oplyses forpagters eller lejers navn, adresse og CVR-nummer eller evt. CPR-nummer samt evt. telefonnumre og e-mailadresse.

3) Eventuel kontaktpersons og/eller revisors navn og telefonnummer.

4) Antal beskæftigede, opdelt på henholdsvis fuldtids-, deltids- og sæsonbeskæftigede mænd og kvinder, samt på ansatte med løn og ejer eller ejers familie (som ikke modtager løn).

5) Hvorvidt anlægget drives i fælles drift med andre anlæg med et fælles regnskab.

6) Dato for afslutning af regnskabsperiode.

7) Anlægsoplysninger i overensstemmelse med bilag 1.

8) Alle arter, der har været opdrættet i akvakulturanlægget.

9) Årets tilførsel til anlægget i overensstemmelse med bilag 2.

10) Årets fraførsel fra anlægget i overensstemmelse med bilag 3.

11) Bestand opgjort i mængde pr. 31. december.

Stk. 2. Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal afgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt indberetningsskema, som direktoratet udsteder i januar i indberetningsåret. Skemaet er tilgængeligt på Virks hjemmeside og NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Der skal anvendes et indberetningsskema for hvert enkelt akvakulturanlæg. Indberetningsskemaerne skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. marts i indberetningsåret.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at oplysningerne for flere akvakulturanlæg, som ejes af samme person eller virksomhed, kan indberettes på ét indberetningsskema. Tilladelse forudsætter, at anlæggene er af samme type, og at de regnskabsføres på samme CVR-nummer. Tilladelsen gives under hensyn til anlæggenes grad af samdrift mv. Begrundet ansøgning herom skal indeholde navn, nr. og type for de pågældende anlæg og være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 10. februar i indberetningsåret.

§ 4. NaturErhvervstyrelsen videregiver samtlige indberettede oplysninger til Danmarks Statistik, afd. for Fødevareerhverv.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen videregiver til Fødevarestyrelsen oplysninger om anlæggets CVR-nummer, navn, og produktionsoplysninger samt kontaktoplysninger vedrørende personer tilknyttet anlægget.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 3, jf. bilag 1-3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1300 af 17. december 2012 om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 15. december 2014

Jette Petersen

/ Sidsel Bie Meier


Bilag 1

Anlægsoplysninger

I henhold til § 3, stk. 1, nr. 7, skal følgende oplysninger indberettes: Anlæggets: nr., navn, adresse, kommune, eventuelle telefonnumre, type, driftstatus, dato for evt. statusskift, CVR-nummer, produktionsenhedsnummer (p-nr. fra CVR-registret), CHR-nummer (fra det Centrale Husdyrregister), samt type af vand der anvendes i produktionen og om driften er godkendt som økologisk af Fødevarestyrelsen. Afhængig af anlægstype skal følgende oplysninger indsendes:
         
 
1)
Traditionelle ferskvandsdambrug:
 
   
a)
Vandtype kan være: Ferskvand eller brakvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Damme, kummer/kar, kanaler, indhegninger eller andet.
   
c)
Areal af produktionsenheder total (m2) oplyses separat for: Damme, indhegninger eller andet.
   
d)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler eller
 
2)
Modeldambrug type I:
   
a)
Vandtype kan være: Ferskvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Damme, kummer/kar, kanaler eller andet.
   
c)
Areal af produktionsenheder total (m2) oplyses separat for: Damme eller andet.
   
d)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler eller andet.
 
3)
Modeldambrug type III:
   
a)
Vandtype kan være: Ferskvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Damme, kummer/kar, kanaler eller andet.
   
c)
Areal af produktionsenheder total (m2) oplyses separat for: Damme eller andet.
   
d)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler eller andet.
 
4)
Havbrug:
   
a)
Vandtype er: Saltvand eller brakvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Bure, indhegninger eller andet.
   
c)
Areal (m2) oplyses separat for: Indhegninger eller andet.
   
d)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Bure eller andet.
 
5)
Indpumpningsanlæg:
   
a)
Vandtype kan være: Kølevand, saltvand eller brakvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Damme, kanaler, kummer/kar eller andet.
   
c)
Areal (m2) oplyses separat for: Damme, eller andet.
   
d)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler eller andet.
 
6)
Recirkulerede anlæg:
   
a)
Vandtype kan være: Ferskvand, saltvand eller brakvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler eller andet.
   
c)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler eller andet.
 
7)
Muslinge-/østersanlæg:
   
a)
Vandtype kan være: Saltvand, brakvand eller andet.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Produktionsenheder over bunden, produktionsenheder på bunden eller andet.
   
c)
Areal (m2) oplyses separat for: Produktionsenheder over bunden, produktionsenheder på bunden eller andet.
 
8)
Anden akvakultur:
   
a)
Vandtype kan være: Ferskvand, saltvand eller brakvand.
   
b)
Antal enheder oplyses separat for: Damme, kummer/kar, kanaler, bure, indhegninger, produktionsenheder over bunden, produktionsenheder på bunden eller andet.
   
c)
Areal (m2) oplyses separat for: Damme, indhegninger, produktionsenheder over bunden, produktionsenheder på bunden eller andet.
   
d)
Volumen af produktionsenheder total (m3) oplyses separat for: Kummer/kar, kanaler, bure eller andet.


Bilag 2

Årets tilførsel til anlægget

Afhængig af anlægstype, jf. pkt. 1 – 3 nedenfor, skal i henhold til § 3, stk. 1, nr. 9, indberettes følgende oplysninger:

1) Ferskvandsdambrug, modeldambrug I-III, indpumpningsanlæg, recirkulationsanlæg samt anden akvakultur: Antal øjenæg (stk.), antal yngel og ungfisk (stk.) og mængde (vægt) for alle størrelser på nær æg, samt tilhørende værdi (kr. på tilførselstidspunktet ekskl. moms) for hver kombination af: Opdrætsart, størrelseskode: (1) Større individer, (2) Yngel og ungfisk, (3) Øjenæg samt anvendelseskode:(A) Fra andet akvakulturanlæg, (I) Intern overførsel, (N) Fra naturen, (Z) Anden anvendelse. Dog ikke værdiangivelse for intern overførsel, hvor værdiangivelse ikke er mulig.

2) Havbrug: Antal yngel og ungfisk (stk.) og mængde (vægt) samt tilhørende værdi (kr. på tilførselstidspunktet ekskl. moms) for hver kombination af: Opdrætsart, størrelseskode: (1) Større individer, (2) Yngel og ungfisk samt anvendelseskode:(A) Fra andet akvakulturanlæg, (I) Intern overførsel, (N) Fra naturen, (Z) Anden anvendelse. Dog ikke værdiangivelse for intern overførsel, hvor værdiangivelse ikke er mulig.

3) Muslinge-/østersanlæg: Mængde (vægt) samt tilhørende værdi (kr. på tilførselstidspunktet ekskl. moms) for hver kombination af: Opdrætsart, størrelseskode: (1) Større individer, (2) Yngel samt anvendelseskode:(A) Fra andet akvakulturanlæg, (I) Intern overførsel, (N) Fra naturen, (Z) Anden anvendelse. Dog ikke værdiangivelse for intern overførsel, hvor værdiangivelse ikke er mulig.


Bilag 3

Årets fraførsel fra anlægget

Afhængig af anlægstype, jf. nr. 1-3 nedenfor, skal i henhold til § 3, stk. 1, nr. 10, indberettes følgende oplysninger:

1) Ferskvandsdambrug, modeldambrug I-III, indpumpningsanlæg, recirkulationsanlæg samt anden akvakultur: Antal øjenæg (stk.), antal yngel og ungfisk (stk.) og mængde (vægt) for alle størrelser på nær æg, samt tilhørende værdi (kr. på fraførselstidspunktet ekskl. moms) for hver kombination af: Opdrætsart, størrelseskode: (1) Større individer, (2) Yngel og ungfisk, (3) Øjenæg, (9) Rogn samt anvendelse: (A) Til andet akvakulturanlæg, (E) Levende eksport, (H) Til dansk havbrug, (I) Intern, (K) Konsum/slagtning, (N) Fra/til naturen, (P) Put & take/lystfiskeri, (X) Døde, kasserede, undslupne, (Z) Anden anvendelse. Dog ikke værdiangivelse for kasserede samt intern overførsel, hvor værdiangivelse ikke er mulig.

2) Havbrug: Mængde (vægt) samt tilhørende værdi (kr. på fraførselstidspunktet ekskl. moms) for hver kombination af: Opdrætsart, størrelseskode: (1) Større individer, (2) Yngel og ungfisk, (9) Rogn samt, anvendelse: (A) Til andet akvakulturanlæg, (E) Levende eksport, (H) Til dansk havbrug, (I) Intern overførsel, (K) Konsum/slagtning, (N) Fra/til naturen, (P) Put & take/lystfiskeri, (X) Døde, kasserede, undslupne, (Z) Anden anvendelse. Dog ikke værdiangivelse for kasserede samt intern overførsel, hvor værdiangivelse ikke er mulig.

3) Muslinge-/østersanlæg: Mængde (vægt) samt tilhørende værdi (kr. på fraførselstidspunktet ekskl. moms) for hver kombination af: Opdrætsart, størrelseskode: (1) Større individer, (2) Yngel samt anvendelse: (A) Til andet akvakulturanlæg, (E) Levende eksport, (H) Til dansk havbrug, (I) Intern overførsel, (K) Konsum/slagtning, (N) Fra/til naturen, (P) Put & take/lystfiskeri, (X) Døde, kasserede, undslupne, (Z) Anden anvendelse. Dog ikke værdiangivelse for døde, kasserede og undslupne samt intern overførsel, hvor værdiangivelse ikke er mulig.