Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0022
 
32009L0136
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For Grønland gælder, at forsyningspligtudbyderens betjening af maritim nød- og sikkerhedskommunikation via kystradionettet og transmission af nød- og sikkerhedskommunikation, via de i stk. 1 nævnte muligheder, skal være gratis for brugerne i det omfang, det følger af internationale aftaler herom, og udbydes i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som Danmark har påtaget sig på dette område, og svarende til det hidtil gældende kvalitetsniveau herfor.«

2. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For Danmark gælder, at forsyningspligtudbyderen stiller kystradiokommunikationsnettet samt teknisk udstyr i radiorummet til rådighed, og at dette udstyr skal være i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som Danmark har påtaget sig på dette område, og svarende til det hidtil gældende kvalitetsniveau herfor.«

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 16. december 2014

Henrik Sass Larsen

/ Brian Adrian Wessel


Bilag 1

»Bilag 3

Krav til opstilling af regnskaber, budgetter og dokumentation for nettoomkostninger, jf. §§ 30 og 30a:

Opgørelse af nettoomkostninger

Forsyningspligtudbyderen skal, såfremt der gøres krav gældende om dækning af nettoomkostninger, udarbejde særskilte regnskaber for hver enkelt af de forsyningspligtydelser, som udbyderen måtte varetage:

Gruppe I

Basale taletelefonitjenester, jf. § 2.

En landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en udtømmende nummerfortegnelse, jf. § 5.

Teksttelefontjenesten samt en nærmere defineret bredbåndsforbindelse til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap, jf. § 6.

En nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap, jf. § 7.

Procedure

Forsyningspligtudbyderen adderer resultaterne for de enkelte forsyningspligtydelser placeret i Gruppe I, som forsyningspligtudbyderen varetager.

Hvis det samlede resultat af udregningen er negativt, udredes beløbet til forsyningspligtudbyderen ved sektorfinansiering, i det omfang Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er tale om en urimelig byrde.

Detaljeringsgrad og verifikation af regnskaberne

De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf aflægges i samme grad som påkrævet af retligt uafhængige selskaber i henhold til årsregnskabsloven. De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og ledsages af erklæring fra revisor, der vedrører overholdelse af regler i denne bekendtgørelse og er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

De enkelte særskilte regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel med andre dele af virksomheden. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende gæld under den investerede kapital.

De enkelte særskilte regnskaber skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter med videre i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).

Indtægter i de særskilte regnskaber

Under indtægter i de særskilte regnskaber opgøres alene indtægterne fra salget af den relevante forsyningspligtydelse.

I forbindelse med aflæggelse af det enkelte særskilte regnskab skal forsyningspligtudbyderen oplyse de omsatte mængder og deres priser herunder eventuelle rabatter, som ligger til grund for de opgjorte indtægter i det særskilte regnskab.

Omkostninger i de særskilte regnskaber

Under omkostninger i de særskilte regnskaber opgøres de omkostninger, der relaterer sig til forsyningspligtydelsen. Opgørelsen af omkostningerne i det særskilte regnskab skal ske under hensyntagen til principperne fastlagt i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Af- og nedskrivningerne i de særskilte regnskaber baseres på afskrivningsprincipperne i virksomhedens årsregnskab.

I omkostningerne indregnes forrentningen af den investerede kapital. Forrentningen i et givet år fastsættes til den af Nationalbanken opgjorte gennemsnitlige rente for en 10-årig statsobligation det relevante år med et tillæg på 3 procentpoint.

Gruppe II

Faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 4.

Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester, jf. § 9.

Procedure

I det omfang, der skal ske dækning af nettoomkostninger, skal dette ske på baggrund af følgende beregningsgrundlag:

Fastlæggelse af nettoomkostninger

Der kan alene ydes dækning af faktisk afholdte nettoomkostninger i forbindelse med levering af den tjenesteydelse, som forsyningspligtudbyderen er pålagt.

Omkostninger og indtægter forbundet med varetagelse af forsyningspligten på de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester opgøres i følgende kategorier:

Omkostninger:

Personalerelaterede omkostninger:

Kystradionet

Administration

»Kystradionet« omfatter personale, som er ansat til drift, vedligeholdelse, fejlretning og eventuelt udbygning af den samlede netløsning i den danske kystradiostation, som forsyningspligtudbyder anvender, samt den tekniske løsning i radiorummet.

»Administration« omfatter ledelse, finans og HR og omfatter de relevante personer eller relevante omkostningsdele heraf.

Personalerelaterede omkostninger opgøres som følgende:

1. Samlede omkostninger til løn, pension og social sikring.

2. Øvrige personalerelaterede omkostninger (eksempelvis kurser, rejseomkostninger, kontorsager, personalegoder, biler, værktøj o.l.).

3. Bygninger og IT-arbejdsstationer.

Andre eksterne omkostninger:

»Transmissionsomkostninger« – omfatter omkostninger vedrørende netværksydelser, der ikke er selv-producerede.

»Grønland, nød- og sikkerhed« – omfatter omkostninger vedrørende den grønlandske nød- og sikkerhedstjeneste.

»Øvrige driftsomkostninger« – udgøres af de resterende ikke-personalerelaterede omkostninger, som er nødvendige for driften af de danske nød- og sikkerhedstjenester.

Omkostninger vedrørende »Grønland, nød- og sikkerhed« opdeles i omkostninger relateret til kystradionettet i Grønland henholdsvis omkostninger relateret til driften af radiorummet i Grønland.

Afskrivninger:

Afskrivninger af investeringsudgifter på radionettet.

Øvrige afskrivninger.

Indtægter:

Indtægter ved kommercielle pligttjenester (navigationsadvarsler mv.).

Øvrige indtægter.

Detaljeringsgrad og verifikation af regnskaberne

De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf aflægges i samme grad som påkrævet af retligt uafhængige selskaber i henhold til årsregnskabsloven. De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og ledsages af erklæring fra revisor, der vedrører overholdelse af regler i denne bekendtgørelse og er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

De enkelte særskilte regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel med andre dele af virksomheden. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende gæld under den investerede kapital.

De enkelte særskilte regnskaber skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter med videre i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).

Budgetter

Budget i henhold til § 30a, stk. 4, skal vedlægges revisorerklæring påtegnet i overensstemmelse med revisionsstandarden RS 3400.

Indtægter i de særskilte regnskaber

Under indtægter i de særskilte regnskaber opgøres alene indtægterne fra salget af den relevante forsyningspligtydelse.

I forbindelse med aflæggelse af det enkelte særskilte regnskab skal forsyningspligtudbyderen oplyse de omsatte mængder og deres priser herunder eventuelle rabatter, som ligger til grund for de opgjorte indtægter i det særskilte regnskab.

Omkostninger i de særskilte regnskaber

Under omkostninger i de særskilte regnskaber opgøres de omkostninger, der relaterer sig til forsyningspligtydelsen. Opgørelsen af omkostningerne i det særskilte regnskab skal ske under hensyntagen til principperne fastlagt i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Af- og nedskrivningerne i de særskilte regnskaber baseres på afskrivningsprincipperne i virksomhedens årsregnskab.

I omkostningerne indregnes forrentningen af den investerede kapital. Forrentningen i et givet år fastsættes til den af Nationalbanken opgjorte gennemsnitlige rente for en 10-årig statsobligation det relevante år med et tillæg på 3 procentpoint.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, s. 51, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EF-Tidende nr. L 108, s. 7, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, EF-Tidende 2009, nr. L 337, side 11.