Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib

I medfør af § 223, stk. 6, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Den, som i danske havne, olieterminaler eller andre anløbssteder modtager HNS-stoffer transporteret i bulk i skib, skal inden den 15. marts give oplysninger om navn og adresse samt det modtagne kvantum i det forudgående år til Søfartsstyrelsen, jf. dog stk. 2. Dette gælder også, når HNS-stofferne modtages i toldfrie områder. Oplysningerne skal indgives på blanketter, der kan downloades fra Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.dma.dk).

Stk. 2. Oplysningspligten efter stk. 1 indtræder, når der inden for et kalenderår modtages

1) mindst 150.000 tons tung olie omfattet af lovens § 191, stk. 4, jf. dog stk. 3,

2) en hvilken som helst mængde flydende naturgas af lette kulbringer med metan som hovedbestanddel (LNG), eller

3) mindst 15.000 tons andre HNS-stoffer.

Stk. 3. Oplysningspligt efter stk. 2, nr. 1, om tung olie vil være opfyldt, hvis der allerede er foretaget indberetning om modtaget tung olie efter reglerne om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond).

Stk. 4. Med HNS-stoffer forstås i denne bekendtgørelse stoffer, som er omfattet af sølovens § 212. Da der løbende sker justeringer i listen, kan detaljerede oplysninger om, hvilke stoffer, der er HNS-stoffer, findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.dma.dk).

Stk. 5. Modtager af HNS-stoffer er ikke forpligtede til at betale bidrag til HNS-fonden, før 2010 HNS-konventionen træder i kraft med virkning for Danmark.

§ 2. Indberetningspligten omfatter HNS-stoffer, som transporteres ad søvejen, til eller inden for Danmark. Modtagelse af HNS-stoffer, som transporteres ad søvejen til et flydende lager, der befinder sig i dansk territorialfarvand, anses for modtagelse i dansk havn eller olieterminal. Et skib betragtes som et flydende lager, hvis skibet ikke kan sejle, eller hvis skibet ligger permanent eller semipermanent for anker. Med ”semipermanent for anker” menes en anbringelse i en periode af længere varighed, hvilket vil sige et antal ugers eller måneders varighed.

Stk. 2. Der skal ikke afgives oplysninger efter § 1, stk. 2, for gods i transit, som helt eller delvis er overført direkte eller i havn eller lossested fra et skib til et andet skib som led i søtransporten fra det oprindelige lastested til det endelige bestemmelsessted. HNS-stoffer, som opbevares med henblik på senere videresalg, betragtes ikke som gods i transit.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan udsende anmodninger om indberetninger til eventuelle indberetningspligtige modtagere.

Stk. 4. Har en modtager modtaget en anmodning om indberetning efter stk. 4, og har modtageren i det foregående kalenderår modtaget mindre end det kvantum HNS-stoffer, som følger af stk. 2, er modtageren pligtig at indberette, at man ikke er bidragspligtig.

§ 3. Overtrædelse af §§ 1 og 2 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. Modtagere af HNS-stoffer skal senest den 15. marts 2015 give oplysninger efter § 1 om HNS-gods modtaget i 2014.

Søfartsstyrelsen, den 15. december 2014

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen