Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

I medfør af § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2014, som ændret ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, og § 3, stk. 3, i lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 440 af 1. maj 2013, og efter forhandling med KL, fastsættes efter bemyndigelse:

Udsættelse af samtaler og tilbud

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Kolding Kommune gennemfører forsøg, hvorefter kommunen har mulighed for at udsætte jobsamtaler i 14 dage, hvis der forventes nye informationer i sagen og for at udsætte ret og pligt til tilbud i op til 8 uger, hvis der ligger aftale om start på tilbud inden for de 8 uger. Den ledige har dog ret til en samtale eller et tilbud, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 17, 19, 20, 84-89, 92, 95 og 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. november 2012 til den 31. december 2015.

Jobsamtaler

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune gennemfører forsøg, hvor der, bortset fra ved den første samtale i kontaktforløbet, kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den ledige har dog ret til en personlig samtale, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der holdes individuelle samtaler ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2014 til den 31. december 2015. For personer omfattet af § 2, nr. 1, løber forsøgsperioden dog til 30. juni 2015.

Opfølgningssamtaler i sygedagpengesager

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Kolding Kommune gennemfører forsøg, hvorefter kommunen har mulighed for at udsætte opfølgningssamtaler med sygemeldte i op til 14 dage, hvis kommunen afventer nye væsentlige oplysninger i sagen, der er relevante for opfølgningen.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 a, stk. 1 og 2, og § 13 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge. For sygemeldte, der er visiteret til kategori 1, fastlægger den enkelte kommune, hvornår opfølgningen skal finde sted. Hvis sygefraværsperioden varer længere end 8 uger, skal kommunen iværksættes en opfølgning med opfølgningssamtale og revisitation til kategori 2 eller 3. For sygemeldte visiteret til kategori 2 og 3 skal opfølgningen ske første gang inden udgangen af 8. uge regnet fra første fraværsdag, Herefter skal der følges op mindst hver 4. uge.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2015.

Jobsamtaler

§ 4. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Kolding Kommune gennemfører forsøg, hvorefter hver anden jobsamtale i kontaktforløbet kan afholdes telefonisk, såfremt:

1) Borgeren tidligere har opført sig aggressivt eller truende eller har adgangsforbud på jobcenteret.

2) Borgeren er indlagt på sygehus.

3) Borgeren er i døgnbehandling eller opholder sig på en døgninstitution.

Stk. 2. Borgeren har ret til samtaler ved personligt fremmøde, hvis den pågældende anmoder herom.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 16, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter jobsamtaler skal afholdes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 16. november 2013 til den 31. december 2015.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 træder i kraft den 5. januar 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1508 af 13. december 2013 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. § 12 i bekendtgørelse nr. 1508 af 13. december 2013 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. finder fortsat anvendelse for perioden fra den 1. januar til og med den 4. januar 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. december 2014

Morten Binder

/ Kristjan Gundsø Jensen