Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

I medfør af § 105, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, fastsættes:

§ 1. Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015, udgør de i lovens § 105, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 114 mio. kr. og 23 mio. kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Justitsministeriet, den 15. december 2014

Mette Frederiksen

/ Sidsel Kathrine Møller