Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og § 110, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Udvidet varslingsindsats

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre kan fravige kravene i § 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser, således at der i opsigelsesperioden som forsøg kan tilbydes beskæftigede jobsøgningskurser i op til 2 uger og ydes tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse i op til 8 uger, når afskedigelsen omfatter mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Stk. 2. Forsøgsperioden løber fra den 8. april 2009 til og med den 31. december 2015.

Jobrotation til personer med lang videregående uddannelse

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter målgruppen i § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udvides med beskæftigede med en lang videregående uddannelse.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af målgruppen i § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2014.

Forsøg med jobsamtaler i udvalgte a-kasser

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg med kontaktform og indhold i jobsamtalerne i det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter § 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, når en kommune har overladt opgaven med at afholde jobsamtaler til en arbejdsløshedskasse, der deltager i forsøget »Den gode samtale«, jf. § 1 i bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Forsøget omhandler Akademikernes, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse, Fødevareforbundet NNF’s Arbejdsløshedskasse, Kristelig Arbejdsløshedskasse, Ledernes Arbejdsløshedskasse og Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

Stk. 3. Forsøget indebærer, at jobsamtaler efter § 16, § 17 og § 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som a-kassen skal afholde med et ledigt medlem i henhold til en vederlagsfri samarbejdsaftale med en eller flere kommuner, kan afholdes inden for de rammer, der er fastlagt for forsøget »Den gode samtale« i § 1, stk. 3-12, i bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 16, stk. 1, og § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til jobsamtalernes indhold og til kontaktformen for samtalerne, og

2) § 33 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til den individuelle jobsamtales indhold.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 5. marts 2012 til den 30. juni 2015.

Rimelighedskravet – Førtidspensionister ansat med løntilskud

§ 4. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg, hvorefter det regionale arbejdsmarkedsråd ved ansættelse i offentlige og private virksomheder af personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6, efter ansøgning fra kommunen kan fravige kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Det er en betingelse for fravigelse i henhold til stk. 1, at virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

2) § 83, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0‑50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

3) § 83, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter begrænsningen i bekendtgørelsens § 83, stk. 1, kan fraviges ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse, at virksomheden i den forbindelse skal redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet, samt at der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015

Studiestartskoordinatorer til unge enlige forsørgere, der modtager uddannelseshjælp

§ 5. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle kommuner skal gennemføre forsøg, hvor unge enlige forsørgere, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, får ret til mentorstøtte i form af en studiestartkoordinator for at få en stabil tilknytning til uddannelsen.

Stk. 2. Retten til en studiestartskoordinator indtræder fra det tidspunkt, hvor den unge er optaget på uddannelsen på baggrund af et uddannelsespålæg, og hele det første år af uddannelsen. Kommunen skal som led i forsøget bevilge minimum 10 timers støtte i løbet af det første år af uddannelsen. Hvis kommunen vurderer, at den unge har brug for en studiestartkoordinator ud over det første år for at sikre en stabil tilknytning til studiet, kan kommunen forlænge perioden med støtte fra en studiestartskoordinator.

Stk. 3. Det er en betingelse, at der indgås skriftlig aftale mellem kommunen og den person, der får støtten, og aftalen skal opfylde betingelserne i § 31 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 31 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 15. januar 2014 til den 31. december 2016.

Danskundervisning og hyppige samtaler

§ 6. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der har haft lovligt ophold i Danmark i mindre end de seneste 5 år, som har en kort tilknytning til det danske arbejdsmarked, og har dårlige danskkundskaber, skal have et intensiveret samtaleforløb og deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Jobcentret undersøger i forbindelse med første samtale, jf. §§ 19, nr. 1 og 2, 20, og 20 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om en person er omfattet af stk. 1. Jobcentret undersøger beskæftigelsesgraden, jf. stk. 3 og henviser personen til dansksproglig visitation. Visitationen følger proceduren for visitation til danskuddannelse efter bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. . Ved kort tilknytning til det danske arbejdsmarked forstås ordinært arbejde i Danmark i mindre end 12 måneder inden for de seneste 3 år.

Stk. 4. Dårlige danskkundskaber er defineret efter principperne for opbygning af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlænding m.fl. Hvis resultatet af den dansksproglige visitation viser, at en persons danskkundskaber er på niveau A1/A2 efter nævnte bekendtgørelse, er der tale om dårlige danskkundskaber (Se illustration i bilag 3 i bekendtgørelsen), og jobcentret skal give personen tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. stk. 6.

Stk. 5. For personer omfattet af stk. 1, udvides antallet af samtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats således, at der efter den første samtale, holdes samtaler senest hver gang personen i en måned har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12.

Stk. 6. Personer omfattet af stk. 1 har hurtigst muligt ret og pligt til at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Denne ret og pligt er ud over ret og pligt til tilbud efter kapitel 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning skal tilrettelægges under hensyn til de tilbud, som personen i øvrigt har ret og pligt til at deltage i.

Stk. 7. Jobcentret kan efter en konkret vurdering fritage personer omfattet af § 2, nr. 3 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, hvis jobcentret på baggrund af en socialfaglig vurdering skønner, at vedkommende ikke er i stand til at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Derudover kan jobcentret fritage personer omfattet af stk. 1, som tidligere har gennemført danskundervisning på et niveau svarende til A1/A2 niveau eller højere.

§ 7. Forsøg efter § 6 indebærer en fravigelse af §§ 17, 18 og 85, 87, 88, 92 og 96 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Jobcentret skal ved førstkommende samtale vurdere, om personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ved forsøgets ikrafttræden har haft første samtale med jobcentret, er omfattet af målgruppen for forsøget.

Stk. 3. Frikommuner, der gennemfører forsøg med det individuelle kontaktforløb efter bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, er ikke omfattet af § 6 om forsøg med danskundervisning og hyppige samtaler.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra 1. oktober 2014 til og med 1. oktober 2016.

Stk. 5. Personer, som ved forsøgsperiodens udløb er påbegyndt et forløb efter § 6, stk. 6, fortsætter hermed efter udløb af forsøgsperioden.

Empowerment

§ 8. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at jobcentrene i følgende kommuner deltager i forsøg med empowerment og det gode ressourceforløb:

1) Ballerup.

2) Bornholm.

3) Brønderslev.

4) Esbjerg.

5) Fredensborg.

6) Frederikshavn.

7) Faaborg-Midtfyn.

8) Gentofte.

9) Greve.

10) Haderslev.

11) Hedensted.

12) Horsens.

13) Jammerbugt.

14) Kalundborg.

15) Kolding.

16) København.

17) Lolland.

18) Lyngby-Taarbæk.

19) Middelfart.

20) Norddjurs.

21) Næstved.

22) Odder.

23) Randers.

24) Silkeborg.

25) Skive.

26) Slagelse.

27) Stevns.

28) Svendborg.

29) Sønderborg.

30) Vallensbæk.

31) Vordingborg.

32) Aalborg.

Stk. 2. Jobcenteret kan udvælge personer, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, til forsøget. Personen kan herefter vælge at deltage.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer følgende:

1) At jobcenteret forud for afgivelse af tilbud efter kapitel 9 b – 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan undlade at udarbejde en jobplan, jf. lovens § 29, til en kontanthjælpsmodtager, som deltager i forsøget, og som har fået udarbejdet en indsatsplan som led i forsøget.

2) At kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i forsøget, er fritaget for ret og pligt til tilbud efter kapitel 17 og 17 a i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

3) At personer, som deltager i forsøg(et), uanset bestemmelsen i § 13, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik kan bevare retten til kontanthjælp eller uddannelseshjælp, selvom personen ikke tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller ikke deltager i en læse-, skrive- og regnetest.

4) At kommunen uanset bestemmelserne i § 36, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik ikke kan foretage et fradrag i hjælpen til personer, som deltager i forsøget, og som uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5) At hjælpen uanset bestemmelserne i § 41, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik ikke kan ophøre som følge af, at en person, som deltager i forsøget:

a) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

b) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6) At kommunen uanset bestemmelserne i § 69 b, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik ikke kan foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen til personer, som deltager i forsøget, og som uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7) At ressourceforløbsydelsen uanset bestemmelserne i § 69 e i lov om aktiv socialpolitik ikke kan ophøre som følge af, at en person, som deltager i forsøget, gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

1) § 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Kapitel 17 samt 17 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) § 13, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

4) § 36, stk. 1, § 41, stk. 1, § 69 b, stk. 1, og § 69 e i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra 1. oktober 2014 til 30. september 2016.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1241 af 25. november 2014 om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. december 2014

Morten Binder

/ Kristjan Gundsø Jensen