Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015

1. Indledning

Som det fremgår af vejledning om børne- og ægtefællebidrag, udsendes der hvert år en indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i det kommende år.

For 2015 er der fastsat nedenstående vejledende indkomstbeløb. Oversigten indeholder også for 2015 oplysninger om størrelsen af de fleste bidrag, der kan fastsættes efter lov om børns forsørgelse.

For yderligere information om regler og praksis for fastsættelse af bidrag læs også vejledning om børne- og ægtefællebidrag – navnlig pkt. 6.1. om vejledende retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag og pkt. 7.1. om vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag.

2. Børnebidrag

2.1. Normalbidraget

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har for 2015 fastsat størrelsen af normalbidraget til 1.289 kr. om måneden.

Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2015 er følgende:

Grundbeløbet: 13.692 kr. årligt (6.846 kr. halvårligt og 1.141 kr. om måneden).

Tillægget: 1.776 kr. årligt (888 kr. halvårligt og 148 kr. om måneden).

Læs også pkt. 6.1.1.1. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.2. Forhøjet børnebidrag

Af nedenstående skema fremgår de vejledende indkomstbeløb, der anvendes til fastsættelse af forhøjet børnebidrag. Som læsevejledning til skemaet kan gives følgende eksempel.

Hvis en bidragsbetaler med forsørgelsespligt over for et barn har en årlig indkomst på ca. 550.000 kr., vil bidraget som udgangspunkt blive fastsat til normalbidraget + 100 %. Det er fordi, indkomsten er højere end de ca. 480.000 kr., som er angivet i skemaet, men under de ca. 700.000 kr., som fremgår af næste indkomstbeløb.

 
Børnebidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2015
Normalbidraget
+
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
100 %
ca. 480.000 kr.
ca. 530.000 kr.
ca. 600.000 kr.
ca. 700.000 kr.
ca. 820.000 kr.
200 %
ca. 700.000 kr.
ca. 800.000 kr.
ca. 900.000 kr.
ca. 1,1 mio. kr.
ca. 1,2 mio. kr.
300 %
ca. 1,2 mio. kr.
ca. 1,5 mio. kr.
ca. 1,7 mio. kr.
ca. 1,9 mio. kr.
ca. 2,1 mio. kr.

Læs også pkt. 6.1.1.2. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.3. Uddannelsesbidrag

Af nedenstående skema fremgår de vejledende indkomstbeløb, der anvendes til fastsættelse af uddannelsesbidrag, herunder også forhøjet uddannelsesbidrag. Som læsevejledning til skemaet kan gives følgende eksempler.

Hvis en bidragsbetaler med forsørgelsespligt over for et barn har en årlig indkomst på ca. 700.000 kr., vil bidraget som udgangspunkt blive fastsat til normalbidragets grundbeløb + 50 %. Det er fordi, indkomsten er højere end de ca. 500.000 kr., som er angivet i skemaet, men under de ca. 900.000 kr., som fremgår af næste indkomstbeløb.

           
Uddannelsesbidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2015
 
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
Normalbidragets grundbeløb
ca. 360.000 kr.
ca. 410.000 kr.
ca. 480.000 kr.
ca. 550.000 kr.
ca. 660.000 kr.
+ 50 %
ca. 500.000 kr.
ca. 600.000 kr.
ca. 700.000 kr.
ca. 800.000 kr.
ca. 1,0 mio. kr.
+ 100 %
ca. 900.000 kr.
ca. 1,0 mio. kr.
ca. 1,2 mio. kr.
ca. 1,4 mio. kr.
ca. 1,6 mio. kr.
           

Læs også pkt. 6.1.2. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.4. Konfirmations- og beklædningsbidrag

I 2015 er det normale konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag 3.423 kr. (3 gange normalbidragets grundbeløb).

Læs også pkt. 6.1.3. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.5. Fødsels-, barsels-, dåbs- og navngivningsbidrag

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har for 2015 fastsat størrelsen af fødselsbidraget til 784 kr. Størrelsen af barselsbidraget er fastsat til 1.366 kr. om måneden.

I 2015 er et dåbs- og navngivningsbidrag 1.141 kr. (normalbidragets grundbeløb).

Læs også pkt. 6.1.4. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.6. Betydningen af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag

Er barnets indkomst i 2015 ca. 5.000 kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidragets grundbeløb, bortfalde.

Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er ca. 4.000 kr. om måneden.

Er et bidrag fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger ca. 5.000 kr. om måneden.

Læs også pkt. 6.1.5. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3. Ægtefællebidrag

3.1. Lav indkomst hos bidragsbetaleren

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil statsforvaltningen normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv. Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2015 ikke ca. 270.000 kr., bør der ikke fastsættes bidrag.

Er bidragsbetalerens indkomst i 2015 mellem ca. 270.000 kr. og ca. 290.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end ellers.

Statsforvaltningen vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 270.000 kr. om året.

Læs også pkt. 7.1.2. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.2. Bidragsmodtagerens behov for bidrag (”bidragsloftet”)

3.2.1. Bidragsmodtagerens indkomst

Hvis bidragsmodtageren i 2015 har en årlig indkomst på ca. 280.000 kr. til ca. 320.000 kr. eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Statsforvaltningen vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte bidrag.

Læs også pkt. 7.1.3.1. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.2.2. Betydningen af bidragsbetalerens indkomst

Hvis der er grundlag for at fastsætte bidrag, og hvis bidragsbetalerens indkomst i 2015 er under ca. 700.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 280.000 kr. til ca. 300.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 700.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 300.000 kr. til ca. 320.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 320.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 1,3 mio. kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag er ca. 320.000 kr. til ca. 340.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan statsforvaltningen efter en konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag overstiger ca. 340.000 kr. om året.

Læs også pkt. 7.1.4. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.3. Lav indkomst hos bidragsmodtageren

Der er for 2015 fastsat en fiktiv indkomst til ca. 120.000 om året (ca. 10.000 kr. om måneden).
Eksempel på anvendelse af fiktiv indkomst og ”bidragsloftet”
Bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 1,6 mio. kr., og bidragsmodtageren har en indkomst på ca. 95.000 kr. om året. I forhold til beregningen af størrelsen af bidraget, anses bidragsmodtageren dog fiktivt for at have en indkomst på ca. 120.000 kr. om året.
Beregning med fiktiv indkomst:
1,6 mio. kr. minus 120.000 kr. = 1.480.000 kr.
1/5 af 1.280.000 kr. = 296.000 kr.
296.000 kr. divideret med 12 = 24.666,66 kr.
Det vil sige, at bidraget uden hensyntagen til ”bidragsloftet” skønsmæssigt ville kunne fastsættes til 25.000 kr. om måneden, svarende til 300.000 kr. om året.
Dette ville medføre, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ville blive ca. 395.000 kr. om året.
Betydningen af ”bidragsloftet”:
På grund af ”bidragsloftet” og bidragsbetalerens årlige indkomst bør bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligge i intervallet ca. 320.000 kr. til ca. 340.000 kr. om året.
Da bidragsmodtageren selv har en indkomst på ca. 95.000 kr. om året, vil bidraget i forhold til ”bidragsloftet” skønsmæssigt kunne fastsættes til 20.000 kr. om måneden sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag bliver ca. 335.000 kr. om året. Det vil sige, at den fiktive indkomst på ca. 120.000 kr. om året ikke bliver brugt ved vurderingen af betydningen af ”bidragsloftet”.
 

Læs også pkt. 7.1.6. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 15. december 2014

P.M.V.
Mette Kaae Hansen

/ Brian Gresell Nørgaard