Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32000R1760
 
32004R0911
 
32005R0644
 
32006D0968
 
32008R0933
 
32010D0280
 
32014L0064
 
32014R0653
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg
Kapitel 3 Øremærker, elektroniske øremærker og chip til får og geder
Kapitel 4 Øremærker og chip til svin
Kapitel 5 Administrative bestemmelser, godkendelse og registrering i CHR
Kapitel 6 Straf og ikrafttræden
Bilag 1 Logo
Bilag 2 Krav til opbygning, aflæsningsafstande, aktivering og modulationsamplitude for elektroniske øremærker og chip
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder1)

I medfør § 4, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse angår kravene til øremærker, elektroniske øremærker og chip, der anvendes til mærkning af kvæg, svin, får eller geder med henblik på opfyldelse af kravene i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) CHR: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister.

2) Husdyrbrug: Enhver lokalitet, ejendom, konstruktion, eller i tilfælde af frilandsopdræt ethvert område, hvor der holdes dyr eller opbevares avlsmateriale midlertidigt eller permanent, undtagen:

a) husstande, hvor der udelukkende holdes selskabsdyr, eller

b) dyrlægepraksis eller -klinik.

3) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i CHR anvendes til identifikation af et husdyrbrug.

4) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til et husdyrbrug, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum. For kvæg, svin, får og geder kan en besætning udgøres af 1 dyr.

5) Oprindelsesbesætning: Den besætning, hvori et dyr er født.

6) CKR-nummer: Det nummer, der er tildelt et kreatur, et får eller en ged, og som fremgår af dyrets øremærke. CKR-nummeret består af oprindelsesbesætningens CHR-nummer samt et individuelt løbenummer.

7) Identifikationskode: Oplysninger påtrykt et øremærke, der er tildelt et kreatur, et svin, et får eller en ged i udlandet.

8) Øremærke: Et øremærke, der overholder kravene i denne bekendtgørelse, og som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

9) Elektronisk øremærke: Et øremærke, der overholder kravene i denne bekendtgørelse, og som indeholder en transponder, og som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

10) Bøjleøremærke: Et øremærke af U-form, der isættes rundt om kanten af øret.

11) Elektronisk bøjleøremærke: Et elektronisk øremærke af U-form, der isættes rundt om kanten af øret.

12) Erstatningsøremærke: Et øremærke til erstatning af et tabt eller ødelagt øremærke, og som er præget med samme CHR- eller CKR-nummer som det tabte eller ødelagte øremærke.

13) Elektronisk erstatningsøremærke: Et øremærke til erstatning af et tabt eller ødelagt elektronisk øremærke, og som er præget med samme CKR-nummer, og hvor transponderen er kodet med samme CKR-nummer som det tabte eller ødelagte elektroniske øremærke.

14) Reserveøremærke: Et husgavlsformet øremærke hvorpå ejeren af dyr skal skrive et dyrs CKR-nummer.

15) Chip: Elektronisk chip (injicerbar transponder), der overholder kravene i denne bekendtgørelse, og som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

16) Indførsel: Flytning af dyr til Danmark fra andre EU-medlemslande.

17) Import: Flytning af dyr til Danmark fra lande udenfor Den Europæiske Union (EU).

18) ICAR: International Committee on Animal Recording.

Kapitel 2

Øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg

§ 3. Øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Øremærker, elektroniske øremærker og chip må ikke genere eller skade dyret.

Krav til farve

§ 4. Farven på øremærker og elektroniske øremærker skal være gul, jf. dog stk. 2. Den gule farve skal være i nærheden af RAL 1016, sulfur yellow.

Stk. 2. Farven på øremærker og elektroniske øremærker til dyr, der er indført eller importeret til Danmark, skal være rød. Den røde farve skal være i nærheden af RAL 3018, strawberry red.

Stk. 3. Farven må ikke ændre sig i hele dyrets levetid.

Krav til information og prægning

§ 5. Øremærker og elektroniske øremærker skal præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Landekoden »DK«.

3) Dyrets CKR-nummer.

Stk. 2. Det ene øremærke eller elektroniske øremærke kan ud over oplysningerne i stk. 1 præges med yderligere oplysninger.

§ 6. Erstatningsøremærker og elektroniske erstatningsøremærker skal ud over oplysningerne i § 5, stk. 1, på begge sider præges med et romertal, der angiver den aktuelle udgave.

Stk. 2. Erstatningsøremærker og elektroniske erstatningsøremærker til erstatning for tabte udenlandske øremærker skal præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Romertal til angivelse af den aktuelle udgave.

3) Den udenlandske landekode.

4) Dyrets identifikationskode.

§ 7. Prægeteksten, jf. §§ 5-6, skal være let læselig og må ikke ændre sig i hele dyrets levetid.

Krav til fremstillingsmateriale m.m.

§ 8. Øremærker og elektroniske øremærker skal være fremstillet af plastmateriale. Dog kan elektronisk indhold i elektroniske øremærker være fremstillet af andet materiale, men dette skal være dækket af plast.

Stk. 2. Materialet, der anvendes til fremstilling af øremærker, elektroniske øremærker og chip, skal være ugiftigt for dyr og mennesker, og ved destruktion eller bortkomst i naturen må der ikke udvikles miljøskadelige stoffer.

Stk. 3. Øremærker og elektroniske øremærker skal have en glat overflade.

Stk. 4. Låsemekanismen på øremærker og elektroniske øremærker skal være udformet således, at det ikke er muligt at åbne isatte mærker, uden at disse ødelægges.

Særlige krav til øremærker

§ 9. Øremærker skal være godkendt efter, eller - til brug for opnåelse af senere godkendelse hos ICAR - være tilmeldt ICAR's “Performance evaluation and approval of official permanent identification devices, Part 1: Conventional permanent plastic ear tags (with or without machine readable printing)”, afsnit 1-3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Som et alternativ til godkendelse hos ICAR, jf. stk. 1, kan øremærker være godkendt i et andet medlemsland af EU.

Særlige krav til elektroniske øremærker og chip

§ 10. Elektroniske øremærker og chip skal overholde ISO-standard 11784 og 11785 efter de afprøvningsmetoder, der er anført i punkt 7 i ISO-standard 24631-1.

Stk. 2. Elektroniske øremærker og chip skal overholde de krav til opbygning, der fremgår af bilag 2. Elektroniske øremærker skal endvidere overholde de krav til aflæsningsafstande, aktivering og modulationsamplitude, der fremgår af bilag 2.

Stk. 3. Det må ikke være muligt at ændre i den en gang indlæste elektroniske information om landekode, CKR-nummer og udgavenummer i elektroniske øremærker og chip.

Stk. 4. Funktionaliteten af elektronisk indhold i elektroniske øremærker og chip må ikke ændres i hele dyrets levetid.

Særlige bestemmelser for mærker til kvæg

§ 11. Det ene øremærke eller elektroniske øremærke skal bestå af to husgavlsformede plader, der begge har en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm.

Stk. 2. Øremærket eller det elektroniske øremærke, jf. stk. 1, må på begge plader kun være forsynet med de i § 5, stk. 1 nævnte oplysninger. Dog skal erstatningsøremærker og elektroniske erstatningsøremærker også præges med romertal, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. Øremærket eller det elektroniske øremærke, jf. stk. 1, skal have en prægetekst med en højde på mindst 5 mm.

Stk. 4. Der må ikke anvendes bøjleøremærker eller elektroniske bøjleøremærker til kvæg.

Kapitel 3

Øremærker, elektroniske øremærker og chip til får og geder

§ 12. Øremærker, elektroniske øremærker og chip til får og geder skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Øremærker, elektroniske øremærker og chip må ikke genere eller skade dyret.

Krav til farve

§ 13. Farven på øremærker og elektroniske øremærker skal være gul, jf. dog stk. 2 og 3. Den gule farve skal være i nærheden af RAL 1016, sulfur yellow.

Stk. 2. Farven på øremærker og elektroniske øremærker til dyr, der er indført eller importeret til Danmark, skal være rød. Den røde farve skal være i nærheden af RAL 3018, strawberry red.

Stk. 3. Det ene bøjleøremærke eller elektroniske bøjleøremærke kan have anden farve end gul og rød.

Stk. 4. Farven må ikke ændre sig i hele dyrets levetid.

Krav til information og prægning

§ 14. Øremærker og elektroniske øremærker skal præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Landekoden »DK«.

3) Dyrets CKR-nummer.

Stk. 2. Som en undtagelse til stk. 1 kan øremærker, der anvendes til lam og kid, der slagtes i Danmark inden en alder på 12 måneder, præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Landekoden »DK«.

3) Oprindelsesbesætningens CHR-nummer.

Stk. 3. Som en undtagelse til stk. 1 kan reserveøremærker præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Landekoden »DK«.

Stk. 4. Som en undtagelse til stk. 1 kan det ene af de to øremærker, der kan anvendes til får og geder, på den ene side alene præges med logo.

Stk. 5. Som en undtagelse til stk. 1 kan oplysningerne i stk. 1 for bøjleøremærker og elektroniske bøjleøremærker alene præges på den ene side.

§ 15. Erstatningsøremærker og elektroniske erstatningsøremærker skal ud over oplysningerne i § 14, stk. 1, på begge sider præges med et romertal, der angiver den aktuelle udgave, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Erstatningsøremærker og elektroniske erstatningsøremærker til erstatning for tabte udenlandske øremærker skal præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Romertal til angivelse af den aktuelle udgave.

3) Den udenlandske landekode.

4) Dyrets identifikationskode.

Stk. 3. Erstatningsøremærker anvendt til lam og kid, jf. § 14, stk. 2, skal ikke præges med romertal.

§ 16. Prægeteksten, jf. §§ 14-15, skal være let læselig og må ikke ændre sig i hele dyrets levetid.

Krav til fremstillingsmateriale m.m.

§ 17. Øremærker og elektroniske øremærker skal være fremstillet af plastmateriale. Dog kan elektronisk indhold i elektroniske øremærker være fremstillet af andet materiale, men dette skal være dækket af plast.

Stk. 2. Materialet, der anvendes til fremstilling af øremærker, elektroniske øremærker og chip, skal være ugiftigt for dyr og mennesker, og ved destruktion eller bortkomst i naturen må der ikke udvikles miljøskadelige stoffer.

Stk. 3. Øremærker og elektroniske øremærker skal have en glat overflade.

Stk. 4. Låsemekanismen på øremærker og elektroniske øremærker skal være udformet således, at det ikke er muligt at åbne isatte mærker, uden at disse ødelægges.

Særlige krav til øremærker

§ 18. Øremærker skal være godkendt efter, eller – til brug for opnåelse af senere godkendelse hos ICAR – være tilmeldt ICAR's “Performance evaluation and approval of official permanent identification devices, Part 1: Conventional permanent plastic ear tags (with or without machine readable printing)”, afsnit 1-3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Som et alternativ til godkendelse hos ICAR, jf. stk. 1, kan øremærker være godkendt i et andet medlemsland af EU.

Særlige krav til elektroniske øremærker og chip

§ 19. Elektroniske øremærker og chip skal overholde ISO-standard 11784 og 11785 efter de afprøvningsmetoder, der er anført i punkt 7 i ISO-standard 24631-1.

Stk. 2. Elektroniske øremærker og chip skal overholde de krav til opbygning, der fremgår af bilag 2. Elektroniske øremærker skal endvidere overholde de krav til aflæsningsafstande, aktivering og modulationsamplitude, der fremgår af bilag 2.

Stk. 3. Det må ikke være muligt at ændre i den en gang indlæste elektroniske information om landekode, CKR-nummer og udgavenummer i elektroniske øremærker og chip.

Stk. 4. Funktionaliteten af elektronisk indhold i elektroniske øremærker og chip må ikke ændres i hele dyrets levetid.

Kapitel 4

Øremærker og chip til svin

§ 20. Øremærker til svin skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Øremærker og chip må ikke genere eller skade dyret.

Krav til farve

§ 21. Farven på øremærker skal være gul, jf. dog stk. 2. Den gule farve skal være i nærheden af RAL 1016, sulfur yellow.

Stk. 2. Farven på øremærker til dyr indført eller importeret til Danmark skal være rød. Den røde farve skal være i nærheden af RAL 3018, strawberry red.

Stk. 3. Farven må ikke ændre sig i hele dyrets levetid.

Krav til information og prægning

§ 22. Øremærker skal præges med følgende oplysninger, jf. dog stk. 2:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Landekoden »DK«.

3) CHR-nummer for besætningen hvor dyret befinder sig.

Stk. 2. Røde øremærker til dyr, der er indført eller importeret til Danmark, skal præges med følgende oplysninger på begge sider:

1) Logo, jf. bilag 1.

2) Den udenlandske landekode.

3) Dato for indførsel eller import angivet med to karakterer for henholdsvis dag, måned og år.

4) Landekoden »DK«.

5) CHR-nummer for besætningen hvor dyret befinder sig.

Stk. 3. Øremærker kan ud over oplysningerne i stk. 1 eller 2 præges med yderligere oplysninger.

§ 23. Erstatningsøremærker skal ud over oplysningerne i § 22, stk. 1, på begge sider præges med romertal I.

Stk. 2. Røde erstatningsøremærker skal ud over oplysningerne i § 22, stk. 2, på begge sider præges med et romertal, der angiver den aktuelle udgave.

§ 24. Prægeteksten, jf. §§ 22-23, skal være let læselig og må ikke ændre sig i hele dyrets levetid.

Krav til fremstillingsmateriale m.m.

§ 25. Øremærker skal være fremstillet af plastmateriale.

Stk. 2. Materialet, der anvendes til fremstilling af øremærker, skal være ugiftigt for dyr og mennesker, og ved destruktion eller bortkomst i naturen må der ikke udvikles miljøskadelige stoffer.

Stk. 3. Øremærker skal have en glat overflade.

Stk. 4. Låsemekanismen på øremærker skal være udformet således, at det ikke er muligt at åbne isatte mærker, uden at disse ødelægges.

Særlige krav til øremærker

§ 26. Øremærker skal være godkendt efter, eller - til brug for opnåelse af senere godkendelse hos ICAR - være tilmeldt ICAR's “Performance evaluation and approval of official permanent identification devices, Part 1: Conventional permanent plastic ear tags (with or without machine readable printing)”, afsnit 1-3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Som et alternativ til godkendelse hos ICAR, jf. stk. 1, kan øremærker være godkendt i et andet medlemsland af EU.

§ 27. Øremærker til svin kan forsynes med elektronisk indhold.

Stk. 2. Anvendes der elektronisk indhold i øremærker, jf. stk. 1, må dette ikke indeholde dansk landekode.

Stk. 3. Øremærker til svin med elektronisk indhold med dansk landekode, der er isat dyr inden 1. juni 2011, kan forblive i dyrene i deres levetid.

Særlige krav til chip

§ 28. Chip til svin må ikke indeholde landekode, og skal ikke godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Chip med dansk landekode isat svin inden denne bekendtgørelses ikrafttræden kan forblive isat.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser, godkendelse og registrering i CHR

§ 29. Ansøgning om godkendelse af øremærker fremsendes til Fødevarestyrelsen med relevante oplysninger, herunder godkendelse eller kvittering for tilmelding til test hos ICAR eller godkendelse i et andet medlemsland af EU. Hvis der ikke foreligger godkendelse fra ICAR på ansøgningstidspunktet, skal ansøger fremsende resultaterne af ICAR’s test til Fødevarestyrelsen, så snart testresultater foreligger.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af elektroniske øremærker og chip fremsendes til Fødevarestyrelsen med relevante oplysninger, herunder testrapport eller certifikat samt ICAR produktkode fra ICAR, eller testrapport eller certifikat fra andet laboratorium, der er akkrediteret i overensstemmelse med standard EN ISO/IEC 17025. Testrapporten eller certifikatet skal for elektroniske øremærker vise resultatet fra ISO 24631-3 performancetesten.

§ 30. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde godkendelse af øremærker, elektroniske øremærker og chip, der ikke opfylder de til enhver tid gældende krav.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde godkendelse af øremærker, der ikke opnår ICAR godkendelse.

§ 31. Leverandører af øremærker, elektroniske øremærker eller chip skal inden udlevering af produkterne registrere følgende oplysninger i CHR under det CHR-nummer, hvortil produkterne udleveres:

1) Antal øremærker, elektroniske øremærker eller chip.

2) Dato for bestilling.

3) Dyrearten, som øremærker, elektroniske øremærker eller chip udleveres til.

4) Navnet på leverandøren.

5) Angivelse af hvorvidt der er tale om øremærker, elektroniske øremærker eller chip.

6) Angivelse af hvorvidt der er tale om førstegangsudlevering af øremærker, elektroniske øremærker eller chip, eller om der er tale om erstatningsprodukter.

7) Første og sidste CKR-nummer i rækken af udleverede øremærker, elektroniske øremærker eller chip til kvæg, får og geder. Første og sidste CKR-nummer skal baseres på information fra CHR.

8) Farve, for så vidt angår øremærker og elektroniske øremærker.

9) Type, for så vidt angår øremærker og elektroniske øremærker.

Stk. 2. Registreringen i stk. 1 sker efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 3. Der må kun udleveres øremærker, elektroniske øremærker og chip, der er registreret i CHR, jf. stk. 1.

Stk. 4. Leverandører af øremærker, elektroniske øremærker eller chip skal sikre sig, at der er overensstemmelse mellem registreringen i CHR, jf. stk. 1 og de udleverede produkter.

Stk. 5. Leverandører af øremærker, elektroniske øremærker eller chip skal kunne levere erstatningsvarer af samme type som de oprindeligt leverede produkter.

Stk. 6. Leverandører af øremærker, elektroniske øremærker eller chip skal sammen med udlevering af øremærker, elektroniske øremærker og chip medsende en vejledning på dansk til isætning eller injicering af produkterne.

§ 32. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden

§ 33. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-4, § 5, stk. 1, §§ 6-12, § 13, stk. 1-2 og 4, § 14, stk. 1, §§ 15-21, § 22, stk. 1-2, §§ 23-26, § 27, stk. 2, § 28, stk. 1, § 29 eller § 31.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Kravet i § 3, stk. 1, og § 20, stk. 1, finder anvendelse fra den 1. april 2015. Inden denne dato skal ansøgning vedrørende øremærker, elektroniske øremærker og chip omfattet af § 3, stk. 1, og § 20, stk. 1, være indsendt til Fødevarestyrelsen med henblik på godkendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 405 af 5. maj 2011 om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder ophæves den 1. januar 2015.

Fødevarestyrelsen, den 16. december 2014

P.V.V.
John Larsen

/ Mette Ingvoldsen


Bilag 1

Logo

image Size: (655 X 463)


Bilag 2

Krav til opbygning, aflæsningsafstande, aktivering og modulationsamplitude for elektroniske øremærker og chip

§ 1. Elektroniske øremærker og chip skal opbygges således:

1) Bit 1: 1.

2) Bit 2-4: Udgavenummer (1 ciffer).

3) Bit 5-9: 00 for kvæg og 04 for får og geder.

4) Bit 10-15: 00.

5) Bit 16: 0.

6) Bit 17-26: 0208.

7) Bit 27-64: CKR-nummer med foranstillet 0.

Stk. 2. Aflæsningsafstanden for elektroniske øremærker skal mindst være 12 cm ved anvendelse af bærbart aflæsningsudstyr og mindst 50 cm ved stationært aflæsningsudstyr.

Stk. 3. For at kunne anses for effektiv over aflæsningsafstandene, jf. stk. 2, skal elektroniske øremærker opfylde følgende parametre:

1) Elektroniske øremærker til kvæg, der anvender HDX-teknologi, skal kunne aktiveres af en magnetisk feltstyrke på højst 0,6 A/m, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.5, ”Minimal activating magnetic field strength in HDX mode”, og skal udvikle en modulationsamplitude svarende til 10 mV, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.7, ”Modulation amplitude in HDX mode”, ved en magnetisk feltstyrke på højst 0,6 A/m.

2) Elektroniske øremærker til kvæg, der anvender FDX-B-teknologi, skal kunne aktiveres af en magnetisk feltstyrke på højst 0,6 A/m, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.4, ”Minimal activating magnetic field strength in FDX-B mode”, og skal udvikle en modulationsamplitude svarende til 10 mV, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.6, ”Modulation amplitude in FDX-B mode”, ved en magnetisk feltstyrke på højst 0,6 A/m.

3) Elektroniske øremærker til får eller geder, der anvender HDX-teknologi, skal kunne aktiveres af en magnetisk feltstyrke på højst 1,2 A/m, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.5, ”Minimal activating magnetic field strength in HDX mode”, og skal udvikle en modulationsamplitude svarende til 10 mV, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.7, ”Modulation amplitude in HDX mode”, ved en magnetisk feltstyrke på højst 1,2 A/m.

4) Elektroniske øremærker til får eller geder, der anvender FDX-B-teknologi, skal kunne aktiveres af en magnetisk feltstyrke på højst 1,2 A/m, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.4, ”Minimal activating magnetic field strength in FDX-B mode”, og skal udvikle en modulationsamplitude svarende til 10 mV, målt efter ISO-standard 24631-3, punkt 7.6.6, ”Modulation amplitude in FDX-B mode”, ved en magnetisk feltstyrke på højst 1,2 A/m.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, EF-Tidende 2000, L 204, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 653/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektroniske identifikation af kvæg og mærkning af oksekød, EU-Tidende 2014, L 189, side 33, Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2005 af 27. april 2005 om tilladelse til en særlig identifikationsordning for kvæg, der af kulturelle og historiske årsager holdes på godkendte bedrifter, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, EU-Tidende 2005, L 107, side 18, Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, EU-Tidende 2004, L 163, side 65, Kommissionens beslutning nr. 2006/968/EF af 27. juni 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektroniske identifikation af får og geder, EU-Tidende 2006, L 401, side 41, Kommissionens forordning (EF) nr. 933/2008 af 23. september 2008 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifikationsmærkning af dyr og flytningsdokumenternes indhold, EU-Tidende 2008, L 256, side 5, Kommissionens afgørelse nr. 2010/280/EU af 31. marts 2010 om ændring af beslutning 2006/968/EF om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder, EU-Tidende 2010, L 124, side 4, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/64/EU af 15. maj 2014 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne, EU-Tidende 2014, L 189, side 161. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.