Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
tillægsaftale af 17. juni 2004
til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

 

Den 17. juni 2004 blev der i København underskrevet en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 som senest ændret ved tillægsaftale af 12. juni 2002, jf. bekendtgørelse nr. 1217 af 9. december 2002.

Aftalen har følgende ordlyd:


 

Tillægsaftale
til
den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som ud- og indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne. Det er videre en betingelse, at overførsel til Grønland finder sted senest den 31. december 2007.

Artikel 2

Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den.

Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen.

Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2004.

Artikel 3

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 17. juni 2004 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For det grønlandske landsstyre

For den danske regering

 

 

Josef Motzfeldt

Svend Erik Hovmand

Tillægsaftalen er i medfør af § 2, stk. 2, trådt i kraft den 7. december 2004.

Skatteministeriet, den 5. januar 2005

Kristian Jensen