Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Personkredse m.v.
Kapitel 2 Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring
Kapitel 3 Godtgørelse
Kapitel 4 Tilskud til befordring
Kapitel 5 Begrænsninger i adgangen til godtgørelse og tilskud til befordring
Kapitel 6 Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v.
Kapitel 7 Særlige udbetalingsbetingelser for arbejdsgivere
Kapitel 8 Administration, udbetaling, tilsyn og klage
Kapitel 9 Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3 og 4, § 6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 4, § 9, § 11, stk. 1, § 12, stk. 2, § 14, stk. 1, 2 og 5, § 15, § 16, stk. 3 og 4, og § 19, stk. 5, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012, fastsættes efter forhandling med beskæftigelsesministeren:

Kapitel 1

Personkredse m.v.

§ 1. Personer, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 1, og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 2.

Stk. 2. For lønmodtagere er det en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til pågældendes løn, dog undtaget tilskud i forbindelse med fleksjob.

Stk. 3. Som beskæftiget efter stk. 1 anses også

1) personer, der er afskediget, og som påbegynder en uddannelse i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis den pågældende og dennes arbejdsgiver har indgået aftale om deltagelse i uddannelsen, før den pågældende blev afskediget og

2) personer, der er afskediget, og som deltager i uddannelse, der strækker sig ud over opsigelsesperioden, hvis uddannelsesstedet har optaget den pågældende på uddannelsen, før denne blev opsagt.

§ 2. Beskæftigelse efter § 1, stk. 1, skal foregå i en fysisk eller juridisk persons virksomhed eller i egen virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark. Beskæftigelsen kan kun betragtes som reel og faktisk, hvis deltageren ud over deltagelsen i uddannelsen skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt henhører under arbejdsmarkedet, i virksomheden.

§ 3. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at deltageren ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til afslutningsniveau overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste fem år, jf. § 2 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Personer med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan kun opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse med hensyn til afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse.

§ 4. Det er desuden en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring til deltagere, der er beskæftigede lønmodtagere, at de pågældende enten

1) har været i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i mindst 14 dage umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse, eller

2) modtager løn under deltagelse i uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Kapitel 2

Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring

§ 5. Der kan opnås godtgørelse ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

3) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i det omfang forløbet er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2 og enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser.

4) Erhvervsuddannelse plus (eud+), når forløbet i henhold til elevens uddannelsesplan er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2, enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelse og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt under intensiv værkstedundervisning i en periode på højst 1 måned på uddannelsesinstitutionen eller i en virksomhed efter aftale med institutionen samt i en periode på højst 1 måned på deltagerens arbejdsplads.

5) Kurser i taxikørsel godkendt af Færdselsstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel.

6) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administration af Den Europæiske Socialfond og som ligger inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og er godkendt af et projektgodkendelsesudvalg, jf. de nærmere fastsatte regler om administration af Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Der kan opnås tilskud til befordring ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 6. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, dog undtaget de i § 5, stk. 1, nr. 5 og 6 nævnte forløb, og for at opnå tilskud til befordring, at uddannelsesaktiviteten udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Deltagere i uddannelse, der afholdes som fjernundervisning, kan ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Kapitel 3

Godtgørelse

§ 7. Som indtægt efter § 1, stk. 1, regnes arbejdsfortjeneste som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Stk. 2. Som indtægt efter § 1, stk. 1, regnes også dagpenge, der udbetales til deltidsbeskæftigede arbejdsløshedsforsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekrutterings bekendtgørelse om supplerende dagpenge og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

§ 8. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb pr. uge, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Godtgørelsen kan pr. dag højst udbetales med 1/5 af det beløb, der maksimalt kan udbetales for en uge, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved udbetaling af godtgørelse afrundes udbetalingsbeløbet til nærmeste hele kronebeløb.

§ 9. Godtgørelse kan kun udbetales for den tid, deltageren har deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En deltager, som har ret til godtgørelse efter denne bekendtgørelse, bevarer retten til godtgørelse, hvis uddannelsen afbrydes på grund af uforudsete forhold på uddannelsesstedet. Godtgørelse kan dog alene udbetales for den første dag, undervisningen har været indstillet.

Kapitel 4

Tilskud til befordring

§ 10. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1, og som deltager i uddannelsesaktiviteter efter § 5, stk. 2, kan opnå tilskud til befordring, jf. dog stk. 6 og 8.

Stk. 2. Deltageren har ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag. Der kan ikke opnås tilskud til daglig befordring, hvis deltageren er indkvarteret under uddannelsen, jf. stk. 3.

Stk. 3. Hvis deltageren er indkvarteret under uddannelsen, har deltageren ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Tilskuddet ydes for afstanden mellem deltagerens bopæl og undervisningsstedet, dog højst for 400 km. pr. rejse.

Stk. 4. Hvis undervisningen foregår flere steder samme dag, anvendes det undervisningssted, der ligger længst væk fra deltagerens bopæl, ved beregning af afstanden mellem deltagerens bopæl og undervisningsstedet.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1-4 fastsættes således, at det følger kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet efter ligningslovens § 9 C.

Stk. 6. Der udbetales ikke tilskud til befordring, hvis det samlede tilskud pr. uddannelse er under et mindstebeløb, som er 36,00 kr. i 2014-niveau. Mindstebeløbet reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. Ved udbetaling af tilskud til befordring afrundes udbetalingsbeløbet til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 8. Der kan ikke opnås tilskud til befordring, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat, jf. § 8, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Dette gælder også i tilfælde, hvor undervisningen foregår på en anden afdeling af virksomheden end den, hvor deltageren sædvanligvis er beskæftiget, eller i særskilte lokaler, som virksomheden har lejet til brug for undervisningen.

Stk. 9. Tilskud til befordring kan ikke søges særskilt, men skal søges samtidig med godtgørelse.

Kapitel 5

Begrænsninger i adgangen til godtgørelse og tilskud til befordring

§ 11. Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse tre gange inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til. Ved deltagelse i den samme uddannelse ud over tre gange inden for det samme kalenderår kan der ikke opnås godtgørelse og tilskud til befordring, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse ud over tre gange, hvis der er tale om multiplanuddannelse.

§ 12. Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til. Ved fortsat deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for det samme kalenderår kan der ikke opnås godtgørelse og tilskud til befordring, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om følgende uddannelser:

1) Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere.

2) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU).

3) Erhvervsuddannelse plus (eud+).

4) Kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for et kalenderår, hvis der er tale om uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Kapitel 6

Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v.

§ 13. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring skal indgives til den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller Undervisningsministeriet, som efter § 19 skal træffe afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet senest 4 uger efter uddannelsens afslutning.

Stk. 3. Den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller Undervisningsministeriet, som ansøgningen skal indgives til, træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen er rettidigt modtaget. Arbejdsløshedskassens, uddannelsesstedets eller Undervisningsministeriets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives af deltageren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når arbejdsgivere betaler sædvanlig løn til deltagere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring, skal ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives af arbejdsgiveren. I andre tilfælde kan arbejdsgivere indgive ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring efter fuldmagt, jf. § 12, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

§ 15. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring kan foretages enten

1) digitalt via webportalen EfterUddannelse.dk, jf. dog stk. 2, eller

2) på et papirskema, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende, der har et cvr-nummer, skal ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt, når denne mulighed foreligger, jf. stk. 1. Endvidere skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende modtage afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse.

Stk. 3. Ved digitale ansøgninger skal digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der giver adgang til EfterUddannelse.dk, anvendes.

Stk. 4. Undervisningsministeriet kan i helt særlige tilfælde undtage arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende fra pligten til at søge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt, og for at modtage afgørelser og meddelelser digitalt.

§ 16. Det er en betingelse for behandling af en ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, at alle obligatoriske felter i ansøgningsskemaet er udfyldt.

Stk. 2. Ved digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring kan ansøgningsproceduren standses automatisk, hvis bestemte betingelser for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring efter kapitel 1–5 ikke er til stede, herunder hvis uddannelsen ikke er omfattet af § 5.

Stk. 3. En arbejdsgiver, der indgiver ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, skal informere deltageren om indholdet af ansøgningen og om, at rigtigheden af de oplysninger, der er givet i ansøgningen om deltageren, kan blive kontrolleret ved samkøring af registre.

§ 17. Uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, herunder på deres hjemmesider, og yde vederlagsfri vejledning og bistand i forbindelse hermed.

Kapitel 7

Særlige udbetalingsbetingelser for arbejdsgivere

§ 18. Forud for udbetaling af godtgørelse til en arbejdsgiver, jf. § 7, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, vil det ved opslag i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, blive kontrolleret, om der er indberettet lønoplysninger for den periode, hvori uddannelsen har fundet sted. Kontrolopslaget i indkomstregisteret vil ske første gang umiddelbart efter, at ansøgningsskemaet er signeret, og derefter løbende indtil den 10. i den efterfølgende måned er passeret. Når det konstateres, at der er sket indberetning af lønoplysninger for den pågældende deltager, vil godtgørelsen blive udbetalt.

Stk. 2. Hvis kontrolopslaget, jf. stk. 1, viser, at der ikke er sket indberetning af lønoplysninger senest den 10. i måneden efter kursets afslutning, vil der igen blive foretaget kontrolopslag i indkomstregisteret indtil to måneder efter sidste kursusdag, og når et kontrolopslag viser, at der nu er sket indberetning af lønoplysninger, vil godtgørelsen blive udbetalt.

Stk. 3. Hvis kontrolopslag, jf. stk. 2, også to måneder efter kursets afslutning viser, at der ikke er sket indberetning af lønoplysninger, skal der gives afslag på ansøgningen om godtgørelse.

Stk. 4. En arbejdsgiver, der inden for 6 måneder efter, at der er givet afslag på ansøgningen om godtgørelse, jf. stk. 3, kan dokumentere, at der nu er sket indberetning af lønoplysninger til indkomstregisteret, har krav på, at ansøgningen om godtgørelse genoptages. Henvendelse om genoptagelse vedr. en kursist, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal ske til kursistens arbejdsløshedskasse, og vedr. en kursist, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Kapitel 8

Administration, udbetaling, tilsyn og klage

§ 19. Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring til en deltager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, træffes af deltagerens arbejdsløshedskasse, og arbejdsløshedskassen foretager udbetalingen.

Stk. 3. Afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring til en deltager, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, træffes af uddannelsesstedet, jf. dog stk. 4, og Undervisningsministeriet foretager udbetalingen.

Stk. 4. Afgørelse om godtgørelse til en deltager, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som deltager i uddannelse efter § 5, stk. 1, nr. 5 eller 6, træffes af Undervisningsministeriet, og Undervisningsministeriet foretager udbetalingen.

Stk. 5. Afgørelser, jf. stk. 2, 3 og 4, skal træffes inden for en frist på 4 uger efter, at arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Undervisningsministeriet har modtaget ansøgningen fra deltagere, der selv skal have godtgørelsen udbetalt. Tilsvarende skal afgørelser i de tilfælde, hvor arbejdsgivere skal have godtgørelsen udbetalt, træffes inden for en frist på 4 uger efter, at kontrolopslag i indkomstregisteret, jf. § 18, har vist, at der er sket indberetning af lønoplysninger. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Stk. 6. Undervisningsministeriet kan til enhver tid træffe eller ændre afgørelse i sager om godtgørelse og tilskud til befordring, der er under behandling eller er afgjort af et uddannelsessted.

Stk. 7. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til deltageren, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 8. Hvis deltagerens arbejdsgiver er indtrådt i retten til godtgørelse, jf. § 7, stk. 1,1. pkt., i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren, jf. lovens § 7, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Stk. 9. Tilskud til befordring kan udbetales til deltagerens arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til enten at udbetale et beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud, som deltageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til deltagerens befordring i forbindelse med uddannelsen, og deltageren har godkendt, at udbetaling af tilskud til befordring sker til arbejdsgiveren, jf. § 8, stk. 3, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 10. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til modtagerens NemKonto.

§ 20. Inden der træffes afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring, jf. § 19, skal uddannelsesstedet foretage en opgørelse af, i hvilket omfang deltageren har fulgt undervisningen. For deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, stilles opgørelsen til rådighed for arbejdsløshedskassen. For deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, anvendes opgørelsen ved uddannelsesstedets afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. For deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og som har fulgt uddannelse efter § 5, stk. 1, nr. 5 og 6, sendes opgørelsen dog til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsesstedernes opgørelser efter stk. 1 skal efter Undervisningsministeriets bestemmelse videregives digitalt til henholdsvis arbejdsløshedskasserne og Undervisningsministeriet.

§ 21. Undervisningsministeriet vejleder arbejdsløshedskasserne og uddannelsesstederne om reglerne om administration, beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring.

Stk. 2. Undervisningsministeriet fastsætter retningslinjer for det enkelte uddannelsessteds administration af godtgørelse og befordringstilskud, og Undervisningsministeriet kan pålægge uddannelsesstederne at anvende Undervisningsministeriets edb-systemer ved varetagelsen af uddannelsesstedernes opgaver efter § 19 og § 20.

Stk. 3. Undervisningsministeriet fører tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til uddannelsesstederne, og kan i den forbindelse kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af tilsynet. Undervisningsministeriet fører desuden tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til arbejdsløshedskasserne, og kan i den forbindelse kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af tilsynet.

§ 22. Et afslag på en ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring og en afgørelse om tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring skal være skriftlig, være begrundet og indeholde en klagevejledning.

Stk. 2. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden 4 uger efter afgørelsens modtagelse klage over afgørelsen. Klagen stiles til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og sendes til den arbejdsløshedskasse eller det uddannelsessted, der har truffet afgørelsen eller til Undervisningsministeriet, hvis afgørelsen er truffet af Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Undervisningsministeriet afgør inden 4 uger efter klagens modtagelse, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes, videresendes den med en udtalelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 4. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan se bort fra klagefristen i stk. 2, når der er særlig grund hertil.

§ 23. Skriftlig kommunikation mellem henholdsvis uddannelsessteder, arbejdsløshedskasser, restanceinddrivelsesmyndigheden, Undervisningsministeriet og virksomheder skal foregå digitalt, medmindre Undervisningsministeriet træffer bestemmelse om andet.

Stk. 2. Skriftlig kommunikation mellem uddannelsessteder eller arbejdsløshedskasser og Undervisningsministeriet skal foregå digitalt, med mindre Undervisningsministeriet træffer bestemmelse om andet. Digital signatur eller anden sikker identifikation skal anvendes ved digital udveksling af oplysninger om deltagere og arbejdsgivere.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne, uddannelsesstederne og Undervisningsministeriet kan afsende standardbreve i form af kvitteringsbreve, rykkerbreve og lignende med maskinelt gengivet underskrift eller alene med angivelse af henholdsvis arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Undervisningsministeriet som afsender.

Stk. 4. Afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af digital databehandling, kan afsendes alene med angivelse af henholdsvis arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Undervisningsministeriet som afsender.

Kapitel 9

Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring

§ 24. Krav om tilbagebetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter § 16, stk. 1 og 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse varetages for de deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, af den arbejdsløshedskasse, der har truffet afgørelse om godtgørelsen og befordringstilskuddet, og for de deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Krav om dækning af uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter § 17, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, varetages af Undervisningsministeriet.

§ 25. Beløb, der skal tilbagebetales, jf. § 24, forrentes fra forfaldsdagen med den aktuelt gældende morarente efter lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Stk. 2. Morarente efter stk. 1 tilfalder staten.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og finder anvendelse for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives den 1. januar 2015 eller senere, og som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 877 af 28. juni 2013 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ophæves.

Stk. 3. For ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives før den 1. januar 2015, samt for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives efter den 1. januar 2015, men som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Undervisningsministeriet, den 16. december 2014

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen

/ Merete Vinje