Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Oplysninger om vederlag m.v. til administrator
Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond

I medfør af § 69, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, som ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014, fastsættes:

Oplysninger om vederlag m.v. til administrator

§ 1. Årsrapporten for en erhvervsdrivende fond skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til administrator, som omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde § 43. Hvis administrator har krav på pensionsbetaling, skal årsrapporten desuden angive de samlede pensionsforpligtelser. Er der fastsat særlige bonusordninger for administrator, skal det oplyses, hvilke ordninger bonussen omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien af bonusordningerne.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1, skal desuden angives for det foregående regnskabsår.

§ 2. Er fonden moderfond i en koncern, skal der i årsregnskabet gives oplysninger om det samlede vederlag m.v., som administrator modtager i andre virksomheder i koncernen.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Erhvervsstyrelsen, den 15. december 2014

Victor Kjær

/ Lars Bunch