Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddan-nelser m.v. foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af § 42, stk. 4, § 44, stk. 3, og § 44 a, stk. 2-4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 514 af 4. juni 2012, § 18 a, stk. 3 og 5-7, og § 26, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 514 af 4. juni 2012, og § 18, stk. 3-6, i lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 1 indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) § 26 i lov om kombineret ungdomsuddannelse.«

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 16. december 2014

Jacob Holbraad
Direktør

/ Jannie Worm Eriksen