Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler

(Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012, som ændret ved § 8 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres »standser deres betalinger« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«.

2. I § 15, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

3. Efter § 21 indsættes i kapitel 7:

»§ 21 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

I lov nr. 270 af 27. marts 2012 om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini