Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2014

Forslag

til

Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

(Indførelse af virksomhedspant på Færøerne)

§ 1

I lov for Færøerne om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004, som ændret ved lov nr. 529 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 505 af 12. juni 2009, lov nr. 414 af 9. maj 2011 og lov nr. 732 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 538 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for adgangen til fyldestgørelse af krav, der er sikret ved virksomhedspant i fordringer, jf. § 47 d, stk. 3, nr. 1, i lagtingslov om tinglysning, og fordringspant, jf. § 47 e i lagtingslov om tinglysning.«

§ 2

I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 2, ændres »Lovens § 2, nr. 2,« til: »Lovens § 2«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Folketinget, den 18. december 2014

Mogens Lykketoft

/ Karen J. Klint (S)