Den fulde tekst
L 98
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht (S)).
Lovf som fremsat 17/12 14
Fremsat skr 17/12 14
1.beh 16/1 15 F
Betænkning 19/2 15
Lovf optrykt efter 2.beh 24/2 15 Tillæg H
2.beh 24/2 15 F
Lovf som vedt 26/2 15
3.beh 26/2 15 F
Lov nr 202 af 27. februar 2015
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Astrid Krag (S), Dennis Flydtkjær (DF), Frank Aaen (EL), Ole Birk Olesen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Benny Engelbrecht).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget harmoniseres reglerne for exitbeskatning, og der indføres bl.a. adgang for fysiske personer til at kunne vælge henstand med betaling af exitskatter på aktiver, der udgår af dansk beskatning, mod en forrentning af henstandsbeløbet. Derudover indgår en justering af reglen om skattefrihed for datterselskabsudbytter som følge af en ændring af moder- og datterselskabsdirektivet. Det indebærer, at dansk beskattede moderselskaber generelt bliver skattepligtige af udbytter fra datterselskaber i det omfang, udbyttebetalingerne er fradragsberettigede i datterselskabslandet. Herudover justeres reglerne om rentefradragsbegrænsning, og kursgevinstloven justeres. Endelig indeholder lovforslaget en række mindre justeringer, der har relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.