Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

I medfør af § 8, stk. 5 og 6, og § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014, som ændret ved lov nr. 1378 af 16. december 2014, fastsættes:

§ 1. Følgende uddannelsesaktiviteter, som er nævnt i § 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (herefter ÅU-loven), er omfattet af deltagerbetaling efter §§ 4 og 5:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne i det omfang, de er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 2. Følgende uddannelsesaktiviteter, som er nævnt i ÅU-lovens § 6, stk. 2, er omfattet af deltagerbetaling efter § 8:

1) Deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra.

2) Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter ÅU-loven.

3) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne, der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 3. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for erhvervsuddannelsernes pædagogiske område og social- og sundhedsområde, jf. lov om erhvervsuddannelser, er ikke omfattet af deltagerbetaling efter § 4, men er omfattet af deltagerbetaling efter § 5.

§ 4. Normprisen for deltagelse i de uddannelsesaktiviteter, der er nævnt i § 1, fastsættes på de årlige finanslove. Normprisens størrelse for de enkelte uddannelsesaktiviteter fremgår af et takstkatalog, som er offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. Nye uddannelsesaktiviteter, som godkendes i løbet af finansåret, optages i takstkataloget og er omfattet af bekendtgørelsens regler fra tidspunktet for godkendelsen.

Stk. 2. Normprisens størrelse er i takstkataloget angivet pr. årselev omregnet til heltid. For arbejdsmarkedsuddannelser opkræver institutionerne normprisen i forhold til uddannelsesaktiviteternes faktiske varighed, jf. Undervisningsministeriets vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som er offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. For enkeltfag opkræver institutionerne normprisen i forhold til uddannelsesaktiviteternes normerede varighed, idet normprisen dog reduceres forholdsmæssigt i tilfælde af, at aktiviteterne tilrettelægges med en kortere uddannelsestid eller mindre årsværksbelastning end den normerede uddannelsestid, henholdsvis årsværksnormering, jf. bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 5. Loftet for det tillæg til deltagerbetalingen, som uddannelsesinstitutionerne kan fastlægge efter ÅU-lovens § 8 a, stk. 2, er 700 kr. pr. uge pr. kursist.

§ 6. Kursister, der har en videregående uddannelse, som ikke har været anvendt de sidste 5 år, og som er optaget på arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., er ikke omfattet af fuld deltagerbetaling efter ÅU-lovens § 8, stk. 4, men er omfattet af deltagerbetaling efter §§ 4 og 5.

§ 7. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, jf. stk. 3-5, og som er 60 år eller derover, og som deltager i enkeltfagsundervisning til hhx eller htx, skal betale en deltagerbetaling, der er højere end den af institutionen efter § 8 fastsatte almindelige deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag. Forhøjelsen af deltagerbetalingen fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Stk.1 omfatter ikke en kursist, som har

1) betalt fuld deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag efter ÅU-lovens § 8, stk. 4, eller

2) haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger før kursistens tilmelding til enkeltfagsundervisningen.

Stk. 3. Ved en aldersbetinget pension forstås:

1) Folkepension.

2) Arbejdsmarkedets tillægspension.

3) Privattegnede pensioner i form af

a) pensionsordninger med løbende udbetalinger,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) indeksordninger tilknyttet en indekskontrakt i henhold lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

d) rateopsparing i pensionsøjemed,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

4) Arbejdsmarkedspensioner i form af

a) pensionsordninger med løbende udbetaling samt tjenestemandspension,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) rateopsparing i pensionsøjemed,

d) indeksordning tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut samt opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

Stk. 4. Udenlandske pensionsordninger, som svarer til en af de i stk. 3 nævnte pensioner, skal ligestilles med tilsvarende danske pensionsordninger.

Stk. 5. Pensionsordninger, som ikke længere udbydes, men som svarer til en af de i stk. 3 nævnte pensionsordninger, skal ligestilles med disse pensionsordninger.

§ 8. Ved ikke-reguleret deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.

§ 9. For enkeltfag, der i løbet af finansåret enten optages i eller bortfalder fra en fælles kompetencebeskrivelse, er det enkeltfagets status på tidspunktet for igangsættelse af det konkrete undervisningsforløb, der bestemmer reglerne om deltagerbetaling.

§ 10. Det er en betingelse for at modtage tilskud til uddannelsesaktiviteter nævnt i §§ 1 og 2, at normprisen er erlagt senest ved aktivitetsindberetningen til Undervisningsministeriet, og at annonceringskravet i lovens § 8 a, stk. 2, 3. pkt., er opfyldt. For uddannelsesaktiviteter efter ÅU-loven gælder tillige de almindelige regler om åben uddannelse.

Stk. 2. Institutionerne kan fastsætte frister for betalingen af deltagerbetalingen.

§ 11. Hvis en kursist, der deltager i et enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse, har betalt deltagerbetaling efter § 8 og efterfølgende afslutter 2. del af et grundforløb i en erhvervsuddannelse som led i et eux-forløb og med beståede adgangskrav til hovedforløbet, har kursisten ret til at få den erlagte deltagerbetaling tilbagebetalt, dog med fradrag af tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter anmodning deltagerbetalingen, jf. stk. 1, til kursister, der kan fremlægge dokumentation for at opfylde betingelserne i stk. 1, og som kan fremlægge dokumentation for, at deltagerbetalingen er betalt.

Stk. 3. Tilbagebetalingen skal finde sted senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen om tilbagebetaling, jf. stk. 2. Uddannelsesinstitutionen foretager tilbagebetalingen via Nemkontoordningen, jf. lov om offentlige betalinger m.v.

Stk. 4. Deltagerbetaling, som uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter stk. 3, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling. Indberetningen skal attesteres af uddannelsesinstitutionens revisor i overensstemmelse med de regler om revision og tilskudskontrol, som uddannelsesinstitutionen er omfattet af.

§ 12. Følgende kursister skal ikke betale deltagerbetaling:

1) Personer, som deltager i uddannelsesaktiviteter nævnt i §§ 1 og 2 som led i en GVU-uddannelsesplan.

2) Personer, som deltager i enkeltfag på erhvervs- eller arbejdsmarkedsuddannelse som led i en uddannelsesplan for erhvervsuddannelse plus (eud+).

3) Personer, som deltager i enkeltfag som led i studierettet påbygning i en erhvervsuddannelse, jf. § 24, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelse.

§ 13. Institutionens revisor kontrollerer, at den korrekte deltagerbetaling er betalt, og at dokumentation for friholdelse efter § 12 foreligger, og attesterer institutionens indberetning ved revisorerklæring.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1109 af 1. december 2011 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ophæves.

Undervisningsministeriet, den 17. december 2014

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen

/ Merete Vinje