Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Ansøgning om tilsagn om tilskud
Kapitel 4 Legalitetskontrol og afgørelse
Kapitel 5 Tværnationalt samarbejdsprojekt mellem lokale aktionsgrupper
Kapitel 6 Projekter for at fremme udvikling i landdistrikterne
Kapitel 7 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 8 Projektudgifter, der er tilskudsberettigede
Kapitel 9 Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede
Kapitel 10 Beregning af tilskud
Kapitel 11 Ændring af projektet og indtræden i tilsagn
Kapitel 12 Udbetaling af tilskud
Kapitel 13 Underretningspligt
Kapitel 14 Kontrol
Kapitel 15 Bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 16 Klageadgang
Kapitel 17 Straffebestemmelser
Kapitel 18 Ikrafttrædelse
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

I medfør af § 2, §§ 4-5 og §§ 8-12, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden, § 1, stk. 3, i Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, § 5, stk. 3, i Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Tilskudsordningens formål er gennem lokalstyret udvikling at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser samt styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, hvor der er etableret en lokal aktionsgruppe, jf. bilag 1.

§ 2. Midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU udgør de bevillingsmæssige rammer for de lokale aktionsgrupper.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte rammer kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstille projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler.

§ 3. Tilsagn om tilskud til projekter om etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, jf. § 11, nr. 1 og nr. 3 kan gives til enhver fysisk eller juridisk person eller grupper af fysiske eller juridiske personer.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter om fremme af erhvervssamarbejde, § 11, nr. 2-3 kan gives til enhver person, virksomhed, institution eller forening, som udpeges som den juridiske ansvarlige for et samarbejdsprojekt.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til projekter for at fremme udbuddet og forbedre basale servicefaciliteter og byfornyelse omfattet af § 12 kan gives til private- og offentlige aktører.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af driftsudgifterne, til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Privat fond med almennyttigt formål, at det af fondens vedtægter fremgår, at fondens midler har til formål at tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af nydere, og at formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt for den brede kreds af nydere.

2) Projekt med almennyttig karakter, at projektet har til formål, ved blandt andet offentlig tilgængelighed, at tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af nydere, at formålet med projektet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt for den brede kreds af nydere, og at projektet iværksættes uden fortjeneste for øje.

3) Små virksomheder og mikrovirksomheder defineres som virksomheder, der har færre end 50 ansatte, og hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro på tidspunktet for ansøgning.

4) Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden.

5) Plan for samarbejde, en beskrivelse af formålet med projektet, herunder en finansieringsplan, de forventede resultater, samarbejdsaktiviteter og samarbejdspartnerne.

Kapitel 3

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 5. Ansøgning om tilskud, jf. § 3, stk. 1-3 indsendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Ved ansøgning om tilskud skal anvendes et særligt skema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside eller fås ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe.

§ 6. Indsendelse af ansøgning kan ske, når bestyrelsen for aktionsgruppen har offentliggjort en lokal udviklingsstrategi for aktionsgruppens geografiske område, som er godkendt efter bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.

Stk. 2. Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at ansøgeren iværksætter projektet for egen regning og risiko.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er ansøger, indsendes ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give bestyrelsen tilladelse til at iværksætte projektet for egen regning og risiko.

§ 7. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer, om ansøgningerne ligger inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi, og tildeler hver enkel ansøgning point på grundlag af de prioriteringskriterier, der er fastsat i udviklingsstrategien. Kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning.

Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstiller inden for den afsatte udgiftsamme, jf. § 2, de projekter, som bestyrelsen vurderer, bidrager bedst til at opfylde målene i den godkendte lokale udviklingsstrategi, til endelig afgørelse om tilsagn om tilskud i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 3. De projektansøgninger, som bestyrelsen ikke indstiller til tilsagn om tilskud, jf. stk. 2, får afslag på ansøgningen fra bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan ikke indstille ansøgninger efter stk. 2, til tilsagn om tilskud efter den 1. juli 2020.

§ 8. Hvis der er tale om et erhvervsrettet projekt, jf. § 11, med et ansøgt tilskud på mere end 1 mio. kr., foretager bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe en høring af det regionale vækstforum, før bestyrelsen sender en indstilling om godkendelse af projektet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det regionale vækstforum kan i den forbindelse komme med forslag til ændringer af projektet med henblik på at sikre koordinering af erhvervsindsatsen i det pågældende område.

Kapitel 4

Legalitetskontrol og afgørelse

§ 9. Når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter modtager en ansøgning om tilskud via en lokal aktionsgruppes bestyrelse, udfører Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en legalitetskontrol, inden ministeriet træffer endelig afgørelse om tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Den lokale aktionsgruppe kan hvert år indsende indstillinger om tilsagn om tilskud til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i perioden 1. januar til 1. november, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsteder tilsagn om tilskud senest den 31. december.

Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan træffe beslutning om at ændre en eller flere af de i stk. 2, nævnte frister.

Kapitel 5

Tværnationalt samarbejdsprojekt mellem lokale aktionsgrupper

§ 10. Ansøger bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe om tilsagn om tilskud til gennemførelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt, kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give et foreløbigt tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal, senest fire måneder efter ansøgningen er modtaget, træffe afgørelse om endelig godkendelse af ansøgningen.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til gennemførelse af tværnationale samarbejdsprojekter skal vedlægges en udfyldt samarbejdsaftale. Skabelon til samarbejdsaftalen fås via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.

Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter orienterer Europa-Kommissionen om det foreløbige tilsagn til ethvert tværnationalt samarbejdsprojekt og udpeger en dansk kontaktperson fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for hvert projekt.

Stk. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konsulterer EU’s database for tværnationale samarbejdsprojekter for at sikre, at et tværnationalt samarbejdsprojekt har opnået foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande.

Stk. 5. Hvis det tværnationale samarbejdsprojekt opnår foreløbig godkendelse fra de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande, kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddele endeligt tilsagn om tilskud til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe til gennemførelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt.

Stk. 6. Hvis det tværnationale samarbejdsprojekt ikke opnår foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande inden udløbet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters foreløbige tilsagn, bortfalder tilsagnet.

Kapitel 6

Projekter for at fremme udvikling i landdistrikterne

§ 11. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling inden for følgende temaer:

1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.

2) Erhvervssamarbejde.

3) Innovation.

§ 12. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne inden for følgende temaer:

1) Basale servicefaciliteter.

2) Fornyelse i landsbyer.

3) Innovation.

Kapitel 7

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 13. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at

1) ansøger i ansøgningen redegør for, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale aktionsgruppes godkendte udviklingsstrategi,

2) ansøger afgiver de oplysninger, som bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anmoder om til brug ved sagsbehandlingen,

3) ansøger vedlægger en forretningsplan ved ansøgning om tilskud til etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, jf. § 11.

4) ansøger vedlægger en plan for samarbejdet ved ansøgning om tilskud til erhvervssamarbejde, jf. § 11, stk 2.

5) ansøger indestår for, at nødvendige offentligretlige tilladelser er opnået endeligt inden anmodning om udbetaling,

6) ansøger i ansøgningen oplyser, om indkøb i det tilsagnsberettigede projekt eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler,

7) ansøger kan dokumentere udgifternes rimelighed,

8) ansøger indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i særlige tilfælde har meddelt dispensation herfra, eller tilsagnet er udstedt i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020, i hvilket tilfælde ansøger indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet,

9) ansøger indestår for, at produktive investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes i mindst fem år, efter at tilsagnshaver har modtaget den endelige afregning af tilskuddet,

10) ansøger holder udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag samt, hvis det er relevant, dokumentation for overholdelse af udbudsreglerne, tilgængelige i fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

11) ansøger indestår for, at løn til betaling for en arbejdsindsats er direkte relateret til projektet og kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokumentation, og

12) ansøger indestår for, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter under de i §§ 11 og 12 nævnte temaer, og hvor den lokale aktionsgruppe er ansøger, er endvidere betinget af, at

1) et transnationalt samarbejdsprojekt består af mindst to partnere fra mindst to EU-lande, og

2) at den transnationale samarbejdspartner opnår myndighedernes godkendelse, jf. § 10, stk. 4.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud under temaerne basale servicefaciliteter og fornyelse i landsbyer, jf. § 12, er endvidere betinget af, at

1) der er tale om almennyttige projekter,

2) projektet ikke omhandler jordbrugsproduktion, og

3) landsbyplaner skal være i overensstemmelse med kommunens og regionens planer for udvikling af området.

Stk. 4. Ydes tilskuddet som de minimis-støtte, jf. § 18, stk. 2, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug for dokumentationen af overholdelse af kravene i forordningerne nævnt i § 18, stk. 2, i ti år fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget.

Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i tilsagnet betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 6. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte supplerende betingelser for tilsagnet.

Kapitel 8

Projektudgifter, der er tilskudsberettigede

§ 14. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er direkte relateret til projektet. Udgifterne kan omfatte:

1) Materielle omkostninger, herunder køb af materialer, udstyr og brugt udstyr.

2) Immaterielle investeringer, herunder erhvervelse eller udvikling af computersoftware og erhvervelse af patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker.

3) Opførelse, erhvervelse, herunder leasing eller forbedring af fast ejendom.

4) Køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr.

5) Generalomkostninger i forbindelse med de under punkt 3 og 4 nævnte udgiftstyper, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, gennemførlighedsundersøgelser, mv.

6) Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde.

7) Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet.

8) Rejseomkostninger der er billigst muligt, herunder kørselsgodtgørelse i henhold til statens laveste takst på tidspunktet for kørslen.

9) Testaktiviteter m.v. der ligger forud for udviklingsaktiviteterne.

10) Udvikling og afsætning.

11) Andre omkostninger som kan være relevante og nødvendige i gennemførelsen af projektet.

§ 15. Tilskud til projekter om erhvervssamarbejde, jf. § 11, nr. 2, kan kombineres med projekter, der støttes med andre EU-midler end Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) inden for det samme område.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan fastsætte rammer for timesatserne til løn for projekttilknyttede medarbejdere og standardomkostninger.

§ 16. Der kan ydes tilskud til frivilligt, ulønnet og tilskudsberettiget arbejde med 100 kr. pr. time, til projekter under § 12, og hvis projektet har almennyttig karakter, jf. § 4, nr. 2. Dog kan det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal godkende udgifterne som tilskudsberettigede.

Kapitel 9

Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede

§ 17. Der kan ikke ydes tilskud til:

1) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 2.

2) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 3.

3) Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde der udføres i forbindelse med almennyttige projekter.

4) Køb af brugt udstyr og brugt materiel, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil.

5) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil.

6) Udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud.

7) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

8) Finansierings- revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .

9) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

10) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.

11) Driftsudgifter, herunder husleje, med mindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil under temaerne i § 11, nr. 1.

12) Simple genanskaffelser.

13) Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion.

Kapitel 10

Beregning af tilskud

§ 18. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter for projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne, jf. §§ 11 og 12. Det er endvidere en forudsætning, at

1) projektet er af almennyttig karakter, eller

2) projektet i øvrigt ikke er konkurrenceforvridende.

Stk. 2. Tilskud til andre projekter end nævnt i stk. 1, som kan være konkurrenceforvridende, kan udgøre op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for tilskud til sådanne projekter, at tilskuddet kan rummes inden for den ramme, som den enkelte tilsagnshaver er omfattet af efter EU Kommissionens Forordning (EF) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

§ 19. Påregnes der indtægter i projektperioden under temaet forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne, jf. § 12, modregnes summen af indtægterne i de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Kapitel 11

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 20. Ændring af et projekt kan godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på betingelse af, at ændringen efter ministeriets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål, og at ændringen indstilles efter at være godkendt af den lokale aktionsgruppes bestyrelse. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan nedsættes i forbindelse med væsentlige ændringer i projektets aktiviteter eller budget. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer af projektet.

§ 21. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.

Kapitel 12

Udbetaling af tilskud

§ 22. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes senest to måneder efter projektets afslutning til den lokale aktionsgruppe. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes et særligt udbetalingsskema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside eller fås ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, skal vedlægges udgiftsbilag udstedt i tilsagnshavers navn på alle udgifter samt dokumentation for betaling dateret og specificeret således, at udgiften kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig udgift. Herudover skal ansøgningen om udbetaling af tilskud vedlægges tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter udarbejdet på et særligt skema samt en afsluttende projektrapport udarbejdet på et særligt skema. Begge skemaer findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.

Stk. 3. Den lokale aktionsgruppe afsyner projektet, hvis projektet har et tilsagn på 100.000 kr. og derover, jf. § 25, stk. 3, og indsender herefter sin indstilling om udbetaling af tilskud til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedlagt den lokale aktionsgruppes afsyningsrapport, ansøgers ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, og den i stk. 2 nævnte dokumentation. Den lokale aktionsgruppe sender det samlede ansøgningsmateriale til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, således at det er ministeriet i hænde senest tre måneder efter projektets afslutning, dog senest den 1. juli 2022,.

Stk. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter begrundet ansøgning herom fra tilsagnshaver eller den lokale aktionsgruppe meddele dispensation fra fristen for indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1 og 3.

Stk. 5. For projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af nye arbejdspladser eller etablering af attraktive levevilkår i programperioden 2007-2013, skal ansøgningen om udbetaling af tilskud indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 6. Hvis tilsagnshaver har indgået aftale om mellemfinansiering med tredje part, skal dokumentation for, at tilsagnshaver har overført et udbetalt tilskud til den mellemfinansierende part, være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest tre uger efter, tilskuddet er udbetalt. Tilsagnshavers betalingsdokumentation skal omfatte et beløb, der svarer til det beløb, som tredje part kan dokumentere at have betalt på tilsagnshavers vegne.

§ 23. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 13

Underretningspligt

§ 24. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 26.

Kapitel 14

Kontrol

§ 25. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Den lokale aktionsgruppe afsyner projekter med tilsagn på 100.000 kr. og derover.

Stk. 4. Tilsagnshaver og den lokale aktionsgruppe bistår efter behov Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med kontrollen.

Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Kapitel 15

Bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud

§ 26. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt,

2) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter, eller

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 24.

Stk. 2. I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

§ 27. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis styrelsen vurderer, at reglerne i EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Nedsættelse af tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 16

Klageadgang

§ 28. Den lokale aktionsgruppes afgørelser om at indstille eller ikke indstille ansøgninger til tilsagn om tilskud kan i medfør af denne bekendtgørelse påklages til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen skal indgives til den lokale aktionsgruppe, som har truffet afgørelsen, og være den lokale aktionsgruppe i hænde senest fire uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

§ 29. Afgørelser truffet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen skal indgives til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Klagen skal være ministeriet i hænde senest fire uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Kapitel 17

Straffebestemmelser

§ 30. Efter § 12 i Lov om Landdistriktsfonden straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter § 9, stk. 1, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 9, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Ikrafttrædelse

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne med senere ændringer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf, og for behandlingen af ansøgninger, der er modtaget i den lokale aktionsgruppe inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 309 af 29. marts 2012.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 310 af 29. marts 2012 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne med senere ændringer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf, og for behandlingen af ansøgninger, der er modtaget i den lokale aktionsgruppe inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 310 af 29. marts 2012.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 17. december 2014

Carsten Hansen

/ Christian Lützen


Bilag 1

Oversigt over områder hvor der er etableret en lokal aktionsgruppe

 

Danmark 2 Size: (655 X 460)