Opfølgning / Opfølgning til
Oversigt (indholdsfortegnelse)
1 Ad pkt. 4.1.Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering
2 Ad pkt. 4.2.Hovedindgang
3 Ad pkt. 4.3.Stueetagen
4 Ad pkt. 4.3.1.Skranken
5 Ad pkt. 4.3.2.Nummersystem
6 Ad pkt. 4.3.3.Selvbetjeningsskranke
7 Ad pkt. 4.3.4.Pc-pladser
8 Ad pkt. 4.3.6.Pjecesamlingen
9 Ad pkt. 4.3.8.Avislæsesal
10 Ad pkt. 4.3.10.IT-laboratoriet
11 Ad pkt. 4.3.11.Handicaptoilettet
12 Ad pkt. 4.3.12.Telefon
13 Ad pkt. 4.3.13.Elevator
14 Ad pkt. 4.5.2.Tidsskriftssamling
15 Ad pkt. 4.5.3.Opslagsbøger
16 Ad pkt. 4.5.4.Netcafé
17 Ad pkt. 4.7.2.Cd-reoler
18 Ad pkt. 5.1.Særligt om reoler og hyldeskrift mv.
19 Ad pkt. 5.2.Teleslynge
20 Ad pkt. 5.4.Flugtveje/beredskabsplan
21 Ad pkt. 6.Opfølgning
22 Ad pkt. 7.Underretning
Den fulde tekst

Opfølgning til inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek den 12. juni 2001

Den 16. januar 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 12. juni 2001 af Københavns Kommunes Hovedbibliotek. I rapporten bad jeg biblioteket om udtalelser og om underretning mv. med hensyn til forskellige forhold. Jeg bad om at disse udtalelser og underretninger mv. blev sendt gennem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bibliotekerne for at Kultur- og Fritidsforvaltningen kunne få lejlighed til at kommentere det som biblioteket anførte.

Jeg modtog med brev af 3. oktober 2002 Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningens og hovedbibliotekets udtalelse. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek beklagede at forvaltningen og biblioteket ikke tidligere har meldt tilbage på min endelige rapport.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har generelt oplyst at det er hensigten at indgå fast aftale med kørestolsbrugere og eventuelt andre handicappede der er regelmæssige brugere af biblioteket om løbende inspektion af diverse adgangsveje, forhindringer mv. Desuden forventer Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek at der inden for en overskuelig fremtid bygges et nyt bibliotek hvor det vil være en selvfølge at se på handicaptilgængeligheden.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad pkt. 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

I min endelige rapport om inspektionen anførte jeg følgende:

”Det er bibliotekets ansvar at søge at sikre at det fornødne antal handicapparkeringspladser reelt er til rådighed på relevante områder og til enhver tid. Dette indebærer at antallet af pladser må afpasses efter behovet, og at pladserne er placeret hensigtsmæssigt i forhold til brugerne.

Der er, som det fremgår af det der er anført ovenfor, to parkeringsbåse til handicappede mere end 100 meter fra hovedindgangen. Antallet af pladser svarer formentligt til det oplyste behov (2-3 besøgende kørestolsbrugere om dagen), men pladsernes beliggenhed er ikke tilfredsstillende for en institution som Københavns Kommunes Hovedbibliotek. Dertil kommer at det ikke kan udelukkes at også antallet af pladser alene eller i sammenhæng med afstanden til hovedindgangen afholder kørestolsbrugere fra at benytte biblioteket, hvilket giver et misvisende billede af det faktiske behov.

Jeg henstiller på denne baggrund at biblioteket vurderer det faktiske behov for handicapparkeringspladser, og at biblioteket undersøger mulighederne for at (søge om at) flytte parkeringspladser til en mere hensigtsmæssig placering nærmere hovedindgangen. Det bør indgå i vurderingen hvorledes det effektivt, f.eks. ved skiltning, kan sikres at handicappladserne faktisk er til rådighed for handicappede besøgende på biblioteket. Jeg udbeder mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at der opsættes et skilt på facadevinduerne med henvisning til handicapparkeringen 200 meter længere fremme, og at Bygge og Teknikforvaltningen søges om nærmere placering af parkeringspladser for handicappede.

Jeg går ud fra at det nævnte skilt nu er opsat. Jeg beder biblioteket oplyse hvad ansøgningen om ændret placering giver anledning til.

Jeg konstaterede i min endelige rapport om inspektionen at der foran selve indgangspartiet og 10-15 meter til hver side var store problemer med cykler som er parkeret uden for cykelstativerne. Der er etableret nogle mellemrum mellem cykelstativerne som en kørestolsbruger skulle kunne komme igennem, men der står stort set altid cykler parkeret her.

Jeg udtalte at det er bibliotekets ansvar at sikre kørestolebrugere og andre handicappede adgang til biblioteket. Dette indebærer at det må kontrolleres at de særligt indrettede adgangsveje holdes fri for parkerede cykler eller andet, f.eks. ved regelmæssigt opsyn. Jeg bad biblioteket oplyse hvorledes biblioteket vil sikre at dette sker.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har desuden oplyst at biblioteket med regelmæssige tilsyn vil sikre at cykler ikke blokerer fortovsadgangen.

Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.2. Hovedindgang

Jeg udtalte i min endelige rapport at jeg gik ud fra at biblioteket vil erstatte et piktogram med et større.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at piktogrammet udskiftes med et større.

Jeg går ud fra at piktogrammet nu er udskiftet, og foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Jeg konstaterede i min endelige rapport at en knap på indersiden af svingdøren ved hovedindgangen som anvendes til at nedsætte svingdørens hastighed, er placeret meget tæt på svingdøren og af kørestolsbrugere kun kan nås når kørestolen næsten er inde i svingdøren. Knappen til langsom hastighed er markeret ved et piktogram (hvid på blå baggrund) og placeret lige under en rød nødstopknap. Den tilstedeværende kørestolsbruger tog fejl af knapperne på vej ud gennem døren hvorved døren stoppede helt.

Jeg udtalte at det er uhensigtsmæssigt at knappen på den indvendige side er placeret så tæt på døren. Det er endvidere uheldigt at knappen til langsom hastighed er placeret så tæt på nødstopknappen at forveksling kan ske. Jeg henstillede til biblioteket at placere knapperne på en mere hensigtsmæssig måde. Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at det undersøges hos leverandøren om der er mulighed for en anden placering af knapperne.

Jeg beder om underretning om hvad de nævnte undersøgelser giver anledning til.

Ad pkt. 4.3. Stueetagen

Jeg udtalte i min endelige rapport om inspektionen at jeg går ud fra at en planlagt udskiftning af bibliotekets rulletrapper nu er sket.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at udskiftningen af de to nederste rulletrapper er sket.

Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.1. Skranken

I min endelige rapport anførte jeg følgende:

”Aflevering og udstempling af bøger sker ved en skranke i bibliotekets store modtagelseshal. Aflevering kan desuden ske ved selvhjælpsskranker, jf. nedenfor. Skranken er forsynet med en taskehylde som er placeret i en højde af ca. 72 cm. Der er ca. 100 cm til overkanten af selve skranken.

Ved betaling af afgifter ved for sen aflevering af bøger kan en dankortterminal bl.a. benyttes. Dankortterminalen er placeret oven på skranken, dvs. i en højde af mere end 100 cm. Den tilstedeværende kørestolsbruger kunne akkurat nå terminalen, men havde vanskeligt ved både at trække et Dankort igennem og betjene terminalens tastatur, ligesom det ikke var muligt for ham at skærme for tastaturet ved indtastning af PIN-kode. På tidspunktet for inspektionen stod endvidere en plastboks til betaling af plastikposer så tæt ved terminalen at betjening ikke var mulig uden at flytte boksen.

Ledelsen oplyste at såfremt en bevillingsansøgning herom bliver godkendt i Borgerrepræsentationen, vil der allerede i år ske forbedringer af forholdene i modtagelseshallen, herunder ved selvbetjeningsskranker. Der er desuden planer om et sorteringsanlæg. De forbedringer som er omfattet af ansøgningen, har ikke særligt sigte på handicaptilgængelighed, men det er ledelsens opfattelse at også handicaptilgængeligheden vil blive forbedret.

For så vidt angår skrankerne, har biblioteket fået påbud fra arbejdstilsynet om at disse skal kunne hæves og sænkes af hensyn til personalets fysiske arbejdsforhold.

Det er utilfredsstillende at kørestolsbrugere og andre handicappede ikke har samme mulighed for at benytte skranken og herunder dankortterminalen, som andre besøgende. Jeg går ud fra at biblioteket i forbindelse med de omtalte moderniseringer af modtagelseshallen, herunder i forbindelse med efterlevelse af påbudet fra arbejdstilsynet, vil sørge for at også handicappedes behov bliver tilgodeset. Jeg beder biblioteket om at oplyse hvorledes dette sker.

Jeg går desuden ud fra at biblioteket har fundet en anden permanent placering for plastboksen til betaling af plasticposer.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at der på hovedbiblioteket vil ske mange forbedringer i de kommende år. Der er blandt andet installeret en række selvbetjeningsautomater, ligesom der i foråret 2003 ventes installeret selvbetjente afleveringsautomater. I løbet af 2002 er samtlige manuelt betjente udlåns/afleveringsskranker udskiftet og erstattet med hæve/sænke skranker.

Jeg har noteret mig det oplyste, og jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.2. Nummersystem

I min endelige rapport anførte jeg følgende:

”Henvendelser til skranken i bibliotekets store modtagelseshal ved udstempling og aflevering af bøger sker efter et nummersystem. Der er opstillet to nummerstandere i hallen i hver ende af den lange skranke. For at få et nummer skal man trykke på en knap som er forsænket i en metalcylinder. Forsænkningen kan vanskeliggøre betjening af knappen for handicappede, f.eks. kørestolsbrugere og håndhandicappede.

Jeg henstiller til biblioteket at fjerne den omtalte metalcylinder på nummerstanderne som kan gøre det unødigt vanskeligt eller umuligt for handicappede at betjene standeren til nummersystemet. Jeg udbeder mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at biblioteket vil sørge for standere uden metalforsænkning ved udskiftningen af standerne.

Jeg går ud fra at standerne nu er udskiftet til standere med knapper uden forsænkning. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.3. Selvbetjeningsskranke

Jeg udtalte i min endelige rapport at jeg går ud fra at biblioteket i forbindelse med nogle nærmere omtalte moderniseringer af modtagelseshallen, herunder for så vidt angår selvbetjeningsskranker, vil sørge for at også handicappedes behov bliver tilgodeset. Jeg bad biblioteket om at oplyse hvorledes dette sker.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har som nævnt ovenfor oplyst at der blandt andet er installeret en række selvbetjeningsautomater, ligesom der i foråret 2003 ventes installeret selvbetjente afleveringsautomater. I løbet af 2002 er samtlige manuelt betjente udlåns/afleveringsskranker udskiftet og erstattet med hæve/sænke skranker.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.4. Pc-pladser

Jeg udtalte i min endelige rapport at jeg går ud fra at biblioteket er opmærksom på ved en nærmere beskrevet pc-plads og bibliotekets andre tilsvarende pc-borde at opretholde pladser som er tilgængelige for kørestolsbrugere, således at der på hver etage er i hvert fald én plads som kan anvendes af kørestolsbrugere.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at det er bibliotekets opfattelse at et stort antal pc’er på etagerne kan anvendes af handicappede.

Jeg går ud fra at også adgangen til pc-pladser indgår i den løbende inspektion som biblioteket vil foretage sammen med handicappede brugere af biblioteket, og jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.6. Pjecesamlingen

Jeg udtalte i min endelige rapport at det ikke er tilfredsstillende at kørestolsbrugere og andre bevægelseshandicappede ikke har adgang til pjecesamlingen på grund af et bord som afskærer adgangen. Jeg bad biblioteket oplyse hvilke planer biblioteket har for at gøre adgangsforholdene ved pjecesamlingen egnede for kørestolsbrugere.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at cafébordene i pjecerummet er fjernet.

Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål.

Ad pkt. 4.3.8. Avislæsesal

Jeg henstillede i min endelige rapport til biblioteket at undersøge mulighederne for at kortlæserne på kopimaskinerne i avislæsesalen placeres mere hensigtsmæssigt for kørestolsbrugere. Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at bibliotekets kopimaskiner er under udskiftning.

Jeg går ud fra at der ved udskiftningen vil blive taget højde for de tilgængelighedsproblemer som er omtalt i rapporten. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.10. IT-laboratoriet

Jeg udtalte i min endelige rapport at rampen til IT-laboratoriet ikke overholder nogle nærmere opregnede krav til rampehældning og håndlister. Jeg bad biblioteket oplyse om der foreligger konkrete dispensationer fra bygningsreglementet eller andre forhold som kan begrunde den manglende overholdelse af kravene. Er dette ikke tilfældet, henstillede jeg til biblioteket at rampen snarest gås efter og korrigeres således at den er i overensstemmelse med bygningsreglementets regler. Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at der foreligger en ibrugtagningstilladelse til rampen hos Rådgivende Ingeniører og Arkitekter.

Jeg beder biblioteket om at fremskaffe en genpart af den nævnte tilladelse og fremsende den til mig.

Under inspektionen konstaterede jeg at nogle særlige programmer for handicappede (talesyntese mv.) på en pc i IT-laboratoriet ikke virkede. Jeg udtalte at jeg går ud fra at biblioteket nu har undersøgt handicapprogrammerne på pc’en og om nødvendigt udskiftet programmer(ne).

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at de specielle handicapprogrammer nu virker.

Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.3.11. Handicaptoilettet

I min endelige rapport anførte jeg følgende om handicaptoilettet:

”Biblioteket har et handicaptoilet som er placeret i stueetagen modsat indgangen. Der henvises til toilettet på et skilt til venstre for skrankeområdet. Skiltet hænger tilbagetrukket på væggen bag skrankeområdet.

Foran indgangen til toilettet er en mindre gang med en korttelefon. Der er dobbelte svingdøre fra modtagelseshallen til gangarealet. Den tilstedeværende kørestolsbruger kunne ved egen hjælp passere svingdøren begge veje. Døren ind til gangarealet (til højre) var imidlertid noget tung at skubbe.

Under hensyn til det oplyste om det gennemsnitlige daglige antal handicappede besøgende giver det forhold at der kun er et handicaptoilet, mig ikke anledning til bemærkninger.

Statens Byggeforskningsinstitut har i 2000 udgivet en vejledning om boligers tilgængelighed, SBI-anvisning 195, som er koordineret med Dansk Standard DS 3028 – Tilgængelighed for alle. På side 50 i anvisningen er anført at dørgreb og dørlåse bør være lette at betjene med en hånd og lille håndkraft, og at både hængslede døre og skydedøre bør være lette at manøvrere. Jeg henstiller til biblioteket at gennemgå svingdøren med henblik på at døren bliver lettere at betjene, også for kørestolsbrugere og svagelige ældre m.fl. Jeg udbeder mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Døren til handicaptoilettet er låst, og et skilt på døren henviser til at nøglen udleveres ved en skranke umiddelbart til venstre for indgangen, dvs. i den del af modtagelseshallen som man har passeret på vej til toilettet. Nøglen er hæftet på en stor træstok for at undgå at besøgende glemmer at aflevere den tilbage.

Det er uhensigtsmæssigt at de handicappede først ved skiltet på døren oplyses om at adgang til toilettet kræver en nøgle. Jeg går ud fra at biblioteket vil forbedre skiltningen til handicaptoilettet, således at handicappede får oplysning herom inden de har bevæget sig gennem modtagelseshallen hen til toilettet. Jeg beder biblioteket om underretning om hvad biblioteket foretager sig i denne anledning.

Den relativt store træstok som nøglen til toilettet er hæftet i, og som skal transporteres tværs gennem modtagelseshallen, udstiller de toiletbesøgende handicappede på en uheldig måde. Jeg har imidlertid forståelse for baggrunden herfor, og jeg foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Låsen til toilettet er placeret i en højde af ca. 130 cm. Ved åbning af døren skal nøglen drejes rundt samtidig med at håndtaget til døren presses ned.

Døren til toilettet åbner indad. Døren kan ikke lukkes helt op idet der hænger et opslået puslebord bag døren. Den tilstedeværende kørestolsbruger kunne ved egen hjælp åbne døren og komme ind i toiletrummet.

Det er min antagelse at en del kørestolsbrugere ikke ved egen hjælp ville kunne betjene låsen og døren, som ikke er hensigtsmæssigt indrettet for handicappede, herunder kørestolsbrugere. Jeg henstiller derfor til biblioteket at låsen og døren gennemgås med henblik på at undersøge mulighederne for en indretning af låsen og døren som er mere handicapvenlig. Jeg henviser til mine bemærkninger ovenfor vedrørende svingdøren. Jeg udbeder mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Toilettet er indrettet med et armgreb på hver side af toiletkummen, en wc-papirholder, en vask, et spejl, en servietholder med servietter og en affaldskurv til servietter. Der er ca. 104 cm fra toiletkummen til den modsatte væg. Den tilstedeværende kørestolsbruger kunne kun med en del vanskelighed fortage den nødvendige vending i rummet. Der er, ifølge den tilstedeværende kørestolsbrugers vurdering, rimelig plads ved siden af toilettet når en kørestolsbruger først har fået vendt.

Wc-papirholderen er placeret på væggen bag toilettet og er, ifølge den tilstedeværende kørestolsbruger, meget vanskelig at nå siddende på toilettet. Vasken kan nås fra toilettet, men servietholderen hænger på den anden side af vasken hvor den ikke kan nås fra toilettet. Ifølge den tilstedeværende kørestolsbruger er der knapt med benplads under vasken for en kørestolsbruger.

Bygningsreglement 1995 stiller følgende krav vedrørende handicaptoilet i andre bygninger end beboelsesbygninger: Bygningsreglement 1995, pkt. 4.4.1., stk. 4: ’Stk. 4. På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentlig tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum have adgangsforhold og være indrettet, så det kan anvendes af personer i kørestol.

I den ovenfor nævnte vejledning fra Center for Ligebehandling af Handicappede anbefales det at handicaptoiletter har et ydre mål på mindst 190 cm gange 200 cm, og at der er en fri manøvreplads på 150 cm i diameter fri af dørens eventuelle opsving og inventargenstande. Centret anbefaler desuden at håndvask og wc bør placeres således at man siddende på wc’et har mulighed for at nå håndvaskens betjeningsgreb. Højden til overkanten på wc-sædet børe være ca. 48 cm. På den anden (frie) side af wc’et bør der være en fri afstand på mindst 90 cm fra wc’et til væggen. På væggen bag wc’et bør der på begge sider af wc’et opsættes armstøtter der kan bære en persons fulde vægt. Underkant og overkant af spejl bør være i en højde af ca. 90 cm og 190 cm. Håndvasken bør opsættes i en højde af ca. 80 cm over gulvet. Endelig anbefaler centret at betjeningshøjden for diverse udstyr er max. 120 cm over gulv. De ydre mål på toilettet lever ikke til fulde op til de nævnte anbefalinger. Indretningen af toiletrummet betyder desuden at flere forhold ikke lever op til anbefalingerne. Jeg henstiller at indretningen i handicaptoilettet ændres således det i videst muligt omfang, herunder under hensyn til lokalets størrelse, lever op til de nævnte anbefalinger. Jeg udbeder mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har henvist til sine generelle bemærkninger som er delvist gengivet ovenfor og har oplyst at forbedring af skiltningen er udført.

Jeg går ud fra at henvisningen til bibliotekets generelle bemærkninger betyder at biblioteket med deltagelse af handicappede brugere af biblioteket, herunder kørestolsbruger(e) har gennemgået svingdøren, døren ind til toilettet og låsen på denne dør samt toilettets indretning, og at uhensigtsmæssige forhold er blevet bragt i orden. Jeg beder biblioteket oplyse hvilke eventuelle ændringer der er foretaget.

Jeg har desuden noteret mig det oplyste om skiltningen.

Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål.

Ad pkt. 4.3.12. Telefon

I min endelige rapport henstillede jeg - i lyset af at telefonen er den eneste som er til rådighed for bibliotekets besøgende - til biblioteket at undersøge mulighederne for at sænke telefonen således at den kan anvendes af (flere) kørestolsbrugere. I samme forbindelse bad jeg biblioteket overveje nødvendigheden af en plasticskærm som dels i sin nuværende tilstand – uden særlig markering – vil kunne være til gene for synshandicappede, dels begrænser den frie adgang til telefonapparatet. Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at biblioteket vil undersøge hos telefonvæsenet om der kan ske sænkning af telefonen, og at plasticskærmen bliver fjernet.

Jeg beder biblioteket oplyse hvad den nævnte undersøgelse giver anledning til.

Ad pkt. 4.3.13. Elevator

Jeg udtalte i min endelige rapport at elevatorstolen ikke lever op til nogle nærmere opregnede anbefalinger fra Center for Ligebehandling af Handicappede vedrørende betjeningsknapper. Jeg bad biblioteket undersøge om der kan gennemføres ændringer af elevatoren som kan gøre elevatoren mere handicapvenlig, samt oplyse hvad disse undersøgelser giver anledning til.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at det undersøges om det er muligt at ændre betjeningsknappernes placering og udformning i elevatoren.

Jeg beder om underretning om hvad den nævnte undersøgelse giver anledning til.

Ad pkt. 4.5.2. Tidsskriftssamling

Jeg udtalte i rapporten at det ikke er tilfredsstillende at kørestolsbrugere og andre bevægelseshandicappede ikke har adgang til tidsskriftsamlingen som var delvist blokeret af borde og stole. Jeg bad biblioteket oplyse hvilke planer biblioteket har for at gøre adgangsforholdene ved tidsskriftsamlingen egnede for kørestolsbrugere.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at biblioteket henstiller til afdelingen at forbedre adgange for kørestolsbrugere, men på grund af pladsforholdene er dette meget vanskeligt. Her gælder også at personalet står til rådighed for brugerne.

Jeg er opmærksom på at pladsforholdene kan gøre det vanskeligt at sikre fuld tilgængelighed for handicappede. Jeg har noteret mig bibliotekets bestræbelser på i videst mulig omfang at forsøge at forbedre forholdene, og jeg går ud fra at også adgangsforholdene i tidsskriftssamlingen indgår i den løbende inspektion som biblioteket vil foretage sammen med handicappede brugere af biblioteket. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.5.3. Opslagsbøger

Jeg udtalte i min endelige rapport at det ikke er tilfredsstillende at kørestolsbrugere og andre bevægelseshandicappede ikke har adgang til opslagsbøgerne hvortil adgangen var delvist blokeret af et bord med stole. Jeg bad biblioteket oplyse hvilke planer biblioteket har for at gøre adgangsforholdene ved opslagsbøgerne egnede for kørestolsbrugere.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at biblioteket henstiller til afdelingen at forbedre adgange for kørestolsbrugere, men på grund af pladsforholdene er dette meget vanskeligt. Her gælder også at personalet står til rådighed for brugerne.

Jeg er opmærksom på at pladsforholdene kan gøre det vanskeligt at sikre fuld tilgængelighed for handicappede. Jeg har noteret mig bibliotekets bestræbelser på i videst mulig omfang at forsøge at forbedre forholdene, og jeg går ud fra at også adgangsforholdene til opslagsbøger indgår i den løbende inspektion som biblioteket vil foretage sammen med handicappede brugere af biblioteket. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 4.5.4. Netcafé

Jeg henstillede i min endelige rapport til biblioteket at en rampe snarest gås efter og om nødvendigt korrigeres således at den er i overensstemmelse med bygningsreglementets regler. Jeg henstillede samtidig til biblioteket at forsyne rampen med ledelinjer og taktil belægning. Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at der vil blive søgt om midler til taktil belægning på rampen til netcaféen.

Jeg beder biblioteket oplyse om udfaldet af den nævnte ansøgningssag. Jeg beder desuden fortsat om underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling om en undersøgelse af rampen.

Ad pkt. 4.7.2. Cd-reoler

Jeg udtalte i min endelige rapport at udformning og opsætning af reoler i bibliotekets musiksamling gav anledning til problemer for handicappede. Jeg udtalte at det ikke er tilfredsstillende at handicappede ikke har samme adgang til selvbetjening i musiksamlingen som andre. Jeg bad biblioteket oplyse om bibliotekets eventuelle overvejelser om forbedringer af forholdene for handicappede i musiksamlingen.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at det er under overvejelse at indkøbe nye reoler til dele af cd-musiksamlingen.

Jeg beder biblioteket oplyse om udfaldet af de nævnte overvejelser.

Ad pkt. 5.1. Særligt om reoler og hyldeskrift mv.

Efter standarderne i Dansk Standard DS 3028, pkt. 4.4.5., skal gange i fælles adgangsveje have en bredde der er passende i forhold til deres brug. Dette indebærer ifølge standarden bl.a. at gange skal være mindst 1,5 m brede. Jeg henstillede i min endelige rapport til biblioteket at foretage en generel gennemgang af biblioteket med henblik på at undersøge mulighederne for at ændre på opstillingen af reoler således at f.eks. kørestolsbrugere eller personer med rollator kan færdes frit mellem reolerne. Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har henvist til sine generelle bemærkninger som er delvist gengivet ovenfor.

Jeg går ud fra at henvisningen til bibliotekets generelle bemærkninger betyder at biblioteket løbende med deltagelse af handicappede brugere af biblioteket, herunder kørestolsbruger(e) vil gennemgå adgangsforholdene mellem reoler, og at uhensigtsmæssige forhold i videst muligt omfang vil blive bragt i orden. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

Ad pkt. 5.2. Teleslynge

Jeg bad i min endelige rapport biblioteket oplyse om eventuelle planer for etablering af teleslynge.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har oplyst at der til arrangementer hvor der forventes deltagelse af hørehæmmede vil kunne lånes et teleslyngeanlæg på Ørnevej Bibliotek.

Jeg går ud fra at biblioteket i forbindelse med den løbende inspektion af biblioteket med deltagelse af handicappede brugere af biblioteket vil drøfte et eventuelt behov for anskaffelse eller i konkrete tilfælde lån af teleslyngeanlæg. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere.

Ad pkt. 5.4. Flugtveje/beredskabsplan

Jeg henstillede i min endelige rapport at biblioteket udarbejder beredskabsplaner der tager højde for bibliotekets handicappede brugere, herunder med hensyn til flugtveje og -planer for handicappede (bl.a. kørestolsbrugere). Jeg udbad mig underretning om hvad der sker i anledning af mine henstillinger.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Hovedbibliotek har henvist til sine generelle bemærkninger som er delvist gengivet ovenfor.

Jeg går ud fra at henvisningen til bibliotekets generelle bemærkninger betyder at biblioteket i forbindelse med løbende inspektioner af biblioteket med deltagelse af handicappede brugere af biblioteket vil forholde sig til spørgsmålet om flugtveje og -planer. Biblioteket har tidligere oplyst at biblioteket har flugtplaner, men ingen som særligt tager højde for handicappede.

Inddragelse af bibliotekets handicappede brugere kan medvirke til at forbedre bibliotekets flugtplaner for handicappede ligesom inddragelse af brandmyndighederne vil være naturlig i denne forbindelse. Behovet for flugtplaner der tager højde for handicappede tilsiger efter min opfattelse at særlige planer for handicappede indarbejdes i de eksisterende flugtplaner.

Jeg fastholder derfor min henstilling om at biblioteket udarbejder beredskabsplaner der tager højde for bibliotekets handicappede brugere, herunder med hensyn til flugtveje og -planer for handicappede (bl.a. kørestolsbrugere). Jeg udbeder mig underretning om hvad min henstilling giver anledning til.

Ad pkt. 6. Opfølgning

Jeg beder om at Københavns Kommunes Hovedbibliotek sender de udtalelser mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bibliotekerne, som jeg ligeledes beder om en udtalelse.

Ad pkt. 7. Underretning

Denne rapport sendes til Københavns Kommunes Hovedbibliotek, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bibliotekerne, Center for Ligebehandling af Handicappede, Dansk Center for tilgængelighed, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Biblioteksstyrelsen og Folketingets Retsudvalg.