Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

[af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 12. november 2014 og var til 1. behandling den 18. november 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Udvalget afgav betænkning den 10. december 2014. Lovforslaget var til 2. behandling den 16. december 2014, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Dispensation fra Folketingets forretningsordens § 8 a, stk. 2,

Udvalget indstiller, at der dispenseres fra bestemmelsen i Folketingets forretningsorden, § 8 a, stk. 2, om, at der skal gå 2 dage fra offentliggørelsen af tillægsbetænkningen, til lovforslaget kommer til 3. behandling.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

2. Udtalelse fra beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesministeren har over for udvalget oplyst, at det af lovforslagets § 39, stk. 1, bl.a. fremgår, at beskæftigelsesministeren kan etablere og drive andre it-systemer, herunder landsdækkende it-systemer på områder af særlig betydning for effektiviteten og dækningen af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og arbejdsløshedskasserne.

Efter § 50, stk. 1, kan beskæftigelsesministeren bl.a. – for at sikre, at de it-systemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen, udgør et sammenhængende system – pålægge offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen at bruge fællesoffentlige it-standarder, at etablere elektronisk kommunikation mellem systemerne eller at anvende fælles it-servicer og at bruge de landsdækkende systemer som nævnt i §§ 32, 33, 38 og 39.

Det fremgår i de almindelige bemærkninger, afsnit 2.4.1.1.4, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ved at udvikle en selvbetjeningsløsning, VITAS, til brug for virksomhedernes ansøgning om oprettelse af løntilskudspladser, virksomhedspraktikpladser m.v. Det fremgår videre, at VITAS udvikles som opfølgning på kontanthjælpsreformen, og at løsningen vil blive obligatorisk for jobcentrene og virksomhederne, jf. bemyndigelsen i den gældende § 10 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løsningen vil blive udvidet til også at omfatte virksomhedernes ansøgning om oprettelse af voksenlærlingepladser.

Det fremgår af bemærkningerne til § 39, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i dag stiller et fælles system til selvbooking til rådighed for jobcentrene, som de har pligt til at bruge og til at understøtte, således at borgere via »Min side« på Jobnet selv kan booke samtaler og arrangementer i jobcentrene og ombooke samtaler, som jobcentrene har indkaldt til. Det fremgår videre, at bestemmelsen videreføres administrativt ved en revision af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus.

Efter lovforslagets fremsættelse er beskæftigelsesministeren og forligskredsen bag beskæftigelsesreformen blevet enige om at præcisere, hvad der forstås ved obligatorisk anvendelse af forskellige løsninger, og om rammerne for anvendelse af alternative løsninger, herunder om samarbejdet mellem staten, KL og Arbejdsløshedskassernes Samvirke (AK-Samvirke) m.fl. om it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen.

Implementering af nye it-løsninger og samarbejde om løsningerne

KL, kommunerne, Arbejdsløshedskassernes Samvirke, arbejdsløshedskasserne og staten arbejder i den fællesoffentlige dialoggruppe sammen om udvikling af principper for forretnings- og løsningsarkitektur og om deling af data på tværs af aktørerne, herunder via åbne snitflader, så kommuner og arbejdsløshedskasser har mulighed for at anvende forskellige it-leverandører.

Udmøntningen af de i lovforslagets foreslåede bemyndigelser vil ske efter drøftelse i den fællesoffentlige dialoggruppe om digitalisering på beskæftigelsesområdet, jf. lovforslagets afsnit 2.4.2.2.

I dialoggruppen vil det bl.a. blive drøftet, om fremtidige it-løsninger skal tilvejebringes af kommunerne hver især, kommunerne i fællesskab eller staten.

Dette ligger i naturlig forlængelse af det allerede igangsatte arbejde i dialoggruppen med afklaring af fællesoffentlige principper for selvbetjeningsløsninger på beskæftigelsesområdet.

VITAS

VITAS er ved at blive udviklet og vil blive implementeret som en fælles selvbetjeningsløsning til brug for virksomhedernes ansøgning om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud. I løsningen foretages en validering af de oplysninger, som virksomhederne registrerer i løsningen med henblik på at sikre, at der alene oprettes pladser, hvor tilskudsbetingelserne er opfyldt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udstille en åben snitflade, således at data kan genanvendes i andre it-løsninger. De åbne snitflader giver kommunerne mulighed for at koble egne systemer til VITAS. Det betyder, at selvom VITAS bliver en fælles indgang for virksomhederne, som kommunerne har pligt til at anvende, vil der være mulighed for, at kommunerne kan tilkøbe løsninger til deres sagsbehandling af virksomhedernes ansøgninger.

Selvbooking

Jobcenter Planner er et planlægningssystem, der skaber grundlag for, at ledige kan selvbooke samtaler på Jobnet. Systemet er integreret med de fælles data, som udveksles med kommunernes sagsbehandlingssystemer og Jobnet.

Det betyder, at når en ledig selvbooker en aftale på Jobnet, bliver den også vist i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Der bliver herudover sendt en indkaldelse til sagsbehandlerens kalender, så den enkelte sagsbehandler direkte kan se, at en ledig har booket en tid.

Når selvbooking som opfølgning på kontanthjælps-, sygedagpenge- og beskæftigelsesreformen er implementeret i jobcentrene – og der er opnået forsyningssikkerhed i forhold til selvbooking – åbnes der hurtigst muligt op for markedet, således at jobcentrene kan anvende andre selvbookingløsninger end Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Jobcenter Planner. KL og Beskæftigelsesministeriet drøfter dette i den fællesoffentlige dialoggruppe.

Den nuværende tidsplan for implementering af Jobcenter Planner betyder, at den tekniske implementering forventes gennemført medio 2015. Det skønnes, at den faglige implementering og dermed opnåelse af landsdækkende forsyningssikkerhed i forhold til selvbooking vil tage minimum et halvt år derfra. Det betyder, at de jobcentre, som implementerer Jobcenter Planner i juni 2015, forventes at have gennemført den faglige implementering primo 2016.

KL inddrages løbende i tæt dialog, hvor der månedsvist vil blive evalueret på såvel den tekniske implementering som den faglige implementering af Jobcenter Planner i kommunerne. Det sker med henblik på at sikre, at der hurtigst muligt kan åbnes for markedet.

Jobnet for Jobkonsulenter

Jobnet for Jobkonsulenter er en moderniseret udgave af ældre udfasningsmodne dele af sagsbehandlervendte dele af Jobnet og dele af Arbejdsmarkedsportalen.

I Jobnet for Jobkonsulenter kan sagsbehandlere i arbejdsløshedskasser og jobcentre se oplysningerne om borgerene på Jobnet i en visning, der svarer til den visning, borgerne selv ser.

Jobnet for Jobkonsulenter er et system, som jobcentre og arbejdsløshedskasser kan anvende, men ikke et system, de har pligt til at anvende. Der er derfor heller ikke tale om, at Jobnet for Jobkonsulenter dikterer bestemte sagsgange for jobcentre og arbejdsløshedskasser.

Oplysninger, der kan vises i Jobnet for Jobkonsulenter, udstilles også til kommuner og a-kasser via åbne snitflader, således at de selv kan vælge, om de ønsker at få én eller flere leverandører til også at vise oplysningerne i kommunens eller a-kassens egne fagsystemer.

Opfølgning

Beskæftigelsesministeren vil indkalde ordførerne fra forligskredsen bag beskæftigelsesreformen til et møde i starten af 2. kvartal 2015. På mødet vil status for selvbooking og VITAS blive drøftet med henblik på at følge op på hurtigst muligt at få åbnet markedet op, ligesom den fælles it-strategi mellem Beskæftigelsesministeriet, KL og AK-Samvirke vil blive drøftet. Ministeren vil desuden indkalde forligskredsen til endnu et møde efter sommerferien 2015, hvor status for den tekniske og faglige implementering af Jobcenter Planner drøftes.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har med tilfredshed noteret sig ministerens udtalelse i tillægsbetænkningen, som afspejler de punkter, der er drøftet i forligskredsen, og som imødekommer de betænkeligheder, der har været rejst. På den baggrund kan V, DF og KF støtte lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) Jens Joel (S) Jan Johansen (S) Jacob Lund (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fmd. Nadeem Farooq (RV) Andreas Steenberg (RV) Eigil Andersen (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Trine Mach (SF) Finn Sørensen (EL) Christian Juhl (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Louise Schack Elholm (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Christensen (V) Jens Ejner Christensen (V) Fatma Øktem (V) Bent Bøgsted (DF) nfmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Charlotte Dyremose (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 59

Bilagsnr.

Titel

8
Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 10. december 2014
9
Bidrag til tillægsbetænkning, fra beskæftigelsesministeren
10
Udkast til tillægsbetænkning