Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forvaltningsretlig genoptagelse - forskellige priser - medhold

J.nr. 7100145-12a - forvaltningsretlig genoptagelse

Der var klaget over, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnet traf i j.nr. 7100145-12 afgørelse om, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder, ved at opkræve højere entrépriser for mænd end for kvinder. Nævnet blev efterfølgende gjort opmærksom på, at indklagede i sagen ikke var den rette.

Ligebehandlingsnævnet genoptog sagen på forvaltningsretligt grundlag, og traf afgørelse over rette indklagede. Nævnet fandt, at det var i strid med ligestillingsloven, at diskoteket havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Sagen er en forvaltningsretlig genoptagelse af nævnets tidligere afgørelse af 27. januar 2012, j.nr. 7100145-12 (tidligere 2500196-11), da nævnet efterfølgende blev gjort opmærksom på, at afgørelsen ikke var truffet overfor rette indklagede.

Denne afgørelse ophæver tidligere afgørelse j.nr. 7100145-12.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Sagen er genoptaget på forvaltningsretligt grundlag.

Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 2.500 kr. med procesrente fra den 25. juli 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Entréprisen var 200 kr. for mænd og 150 kr. for kvinder.

Klager var i byen, og ville mødes med to venner på diskoteket. Ved entréen påpegede klager over for en dørmand, at diskoteket havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Til dette svarede dørmanden, at det var sandt og begrundede det i, at mænd drikker mere end piger.

Klager protesterede igen mod den højere entrépris hos garderobepigen, der tog imod betalingen, og som svarede at "det var sådan, man gør".

Klager valgte alligevel at betale den højere entrépris for at få adgang til diskoteket.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at indklagede handler i strid med ligestillingsloven ved at have forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Klager henviser til, at det fremgår af diskoteks facebookside, at de har forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Klager gør gældende, at han har krav på en godtgørelse.

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Nævnet har genoptaget sagen på forvaltningsretligt grundlag.

Efter almindelige forvaltningsretlige principper kan der ske genoptagelse af en sag på ulovbestemt grundlag:

Hvis der er kommet nye oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis myndigheden havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse.

Hvis der er sket væsentlige ændringer med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter, eller

Hvis myndigheden i forbindelse med en tidligere afgørelse har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Det forhold, at afgørelsen den 27. januar 2012 er afsagt over den forkerte indklagede, er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, og Ligebehandlingsnævnet finder derfor, at der er grundlag for at genoptage sagen.

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at opkræve en højere entrépris for mænd end for kvinder.

Godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 25. juli 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.