Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - arbejdsvilkår - ej medhold

J.nr. 7100114-12

En marketingkoordinator blev varslet ændringer i vilkårene for hendes stilling. Såfremt hun ikke kunne acceptere ændringerne, skulle varslet betragtes som en opsigelse. Kvinden var gravid på varslingstidspunktet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at ændringerne i klagers arbejdsvilkår var så væsentlige, at de kunne sidestilles med en afskedigelse under graviditet. Nævnet fandt imidlertid, at der lå saglige grunde bag beslutningen om at ændre klagers arbejdsvilkår, og at ændringen hverken helt eller delvist var begrundet i det forhold, at klager var gravid. Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med ændring af stillingsvilkår og opsigelse under graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra stillingen som marketingkoordinator hos indklagede.

Sagsfremstilling

Klager blev den 1. august 2008 ansat som marketingkoordinator hos indklagede med arbejdssted i Viby. Lønnen blev fastsat til 37.500 kr. månedlig.

Indklagede har hovedkontor i Glostrup og tre afdelinger i Aalborg, Holstebro og Viby. Der er værksted i alle fire afdelinger, der udfører reparationer, montagearbejde, service og salg af værkstedsudstyr og reservedele til private og professionelle kunder.

Af fremlagt stillingsbeskrivelse fremgår det, at klager refererede til udviklingschefen. Klager havde ansvar for budget indenfor eget område, kundeservice, marketing, marketingsstrategi i samarbejde med udviklingschefen, messer, kontakt til reklamebureauer, kunde - og konkurrentanalyser, opfølgning på markedsføring internt og eksternt, medier, sikre maksimal udnyttelse af funktionens kompetencer, sikre de "rette" holdninger i organisationen samt interne analyser som medarbejdertilfredshedsanalyser.

Klagers arbejde bestod af følgende opgaver:

Budgetter, estimater, opfølgning og rapportering

Udarbejde kunde og konkurrent analyser samt rapportering heraf

Løbende optimering af forretningsgange, opgaver og set-up

Løbende optimering af marketingfunktionen og marketingplan

Overvågning af og rapportering på konkurrenter

Løbende optimering af annoncer og hjemmeside

Løbende kontakt med reklamebureau

Sparringspartner for medarbejdere og løft af deres kompetencer

Udarbejdelse af vejledninger og arbejdsbeskrivelser i relation til egne ansvarsområder

Samarbejde med ledelsen omkring marketingfunktionen

Point of contact på marketing - internt og eksternt

Klager var på barselorlov med sit første barn fra starten af december 2009 til 15. oktober 2010.

Den 27. april 2011 modtog klager et varsel om væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, da hun blev tilbudt ansættelse som marketingkoordinator på indklagedes adresse i Glostrup. Det fremgår af fremlagt varsel, at havde indklagede ikke modtaget skriftlig accept på tilbuddet om stillingen inden den 10. maj 2011, skulle varslet betragtes som en opsigelse.

Klager var på tidspunktet for varslingen gravid med termin den 11. juli 2011.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet opsagt i strid med ligebehandlingsloven, og at hun derfor har krav på godtgørelse.

Klager blev opsagt, fordi hun ikke ville flytte med stillingen fra Viby til Glostrup. Flytningen var dog unødvendig og derfor rettelig begrundet i det forhold, at hun var gravid.

Klager blev ansat hos indklagede i en nyoprettet stilling. I ansættelsesbeviset var det oplyst, at arbejdsstedet var Viby, selvom klager af og til deltog i møder på tværs af afdelingerne. Derudover arbejdede hun typisk hjemmefra en eller to dage om ugen.

Ved ansættelsen refererede klager til firmaets salgs- og udviklingsdirektør, der boede i Holstebro.

Efter at klager kom tilbage fra barselorlov første gang, havde hun fået en ny chef, der boede i Vejle. Som forgængeren pendlede han mellem afdelingerne (primært Århus og Glostrup) og kunderne. Denne chef fratrådte den 31. marts 2011.

Klager mødtes sjældent med chefen mere end en gang ugentlig og samarbejdede med kollegaer fra alle afdelinger. Hendes arbejdssted fungerede derfor som en form for "satellit". Da arbejdet var meget selvstændigt, var det ikke noget problem med denne indretning af arbejdet.

Af fremlagt mail af 5. maj 2011 fra indklagede til medarbejderne fremgår det blandt andet, at "Salgsafdelingen fungerer ikke optimalt, hvorfor ledelsen har besluttet at samle kundeservice og al salg og marketing i Glostrup. Af den årsag har vi nødsaget til at afskedige [navn på medarbejder] og [navn på klager] i Århus.

Indklagede har i mail af 17. maj 2011 til klager også anført, at "årsagen til at vi lukker afdelingen i Århus og derfor flytter både dit og øvrige funktionærers job til Glostrup er selskabets langvarige økonomisk kritiske situation. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet en handlingsplan med henblik på at rette op på virksomhedens økonomi. Handlingsplanen indbefatter en centralisering af alt salg og administration til selskabets hovedkontor i Glostrup".

Det er klagers vurdering, at indklagede forsøgte at kamuflere opsigelsen af klager i de nævnte e-mails af følgende årsager:

Kundeservice blev ikke flyttet til Glostrup. [Navne på to medarbejdere] arbejder fortsat i kundecenteret i Viby, ligesom [navn på medarbejder] stadigvæk sidder i Holstebro-afdelingen. Der er ikke noget kundeservice/kundecenter i Glostrup. Der er fremlagt organisationsdiagram fra maj 2011 som dokumentation.

Al salg kunne ikke flyttes til Glostrup. [Navn på medarbejder] er stadigvæk tilknyttet Aalborg-afdelingen, og [navn på medarbejder] er stadigvæk salgskonsulent på Fyn, Midt- og Sønderjylland med privatadresse i Jylland og [navn på medarbejder] kører fortsat ud fra sin privatadresse i Jylland. Ingen af disse medarbejdere arbejder i Glostrup mere end en dag om ugen, hvis ikke mindre.

Klager har aldrig modtaget klager over sit arbejde eller manglende face2face kontakt, og hun forstår derfor ikke, hvordan kun kan være skyld i, at "salgsafdelingen ikke fungerer optimalt", og at det vil hjælpe at flytte hendes stilling.

Afdelingen i Århus blev ikke lukket. På salgssiden sidder stadigvæk [navne på to medarbejdere], ligesom der stadigvæk er et værksted med en værkfører og mekanikere.

Klager var den eneste funktionær, der blev flyttet til Glostrup.

Den nye salgschef tiltrådte den 16. maj 2011 med arbejdssted i Glostrup. Han ville dog også skulle besøge kunder i hele landet, hvorfor klager ikke ville have daglig personlig kontakt med ham, selvom hun arbejdede i Glostrup.

Klager fornemmer, at beslutningen om at opsige hende blev truffet omkring marts 2011. Af fremlagt varsel/opsigelse fremgår det således, at "medarbejderen er den 27. april 2011 opsagt med 3 måneders varsel til fratrædelse med udgangen af juli 2011 (torsdag den 31. marts 2011)".

I denne periode forsøgte indklagede ikke at indgå i en dialog med klager om de væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene, hvilket klager opfatter som en manglende interesse i at beholde hende.

Klager blev ikke indkaldt til sidste salgsmøde, der blev holdt den 22. marts 2011 i Glostrup. Det var en måned, før klager modtog opsigelsen. Klager har tidligere deltaget i salgsmøder. Enten har hun været "afskrevet" fra firmaets virke. Alternativt har indklagede vurderet, at det ikke var vigtigt, at klager deltog, og så kan spørgsmålet om flytningen af stillingen til Glostrup heller ikke have været vigtig. Der er ikke angivet nogen årsag til, at klager ikke blev indkaldt til salgsmødet, selvom klagers tidligere chef havde opfordret indklagede til at indkalde klager til mødet.

Klager har også oplysning om, at der samme dag blev afholdt et møde mellem indklagede og deres advokat. Under antagelse af at parterne har diskuteret klagers situation, bekræfter det, at indklagede ikke benyttede sig af chancen til at have en dialog med klager omkring flytningen af arbejdssted og ikke forventede, at klager ville acceptere en flytning.

Da klager fik udleveret varslet/opsigelsen, fik hun besked om, at indklagede havde været glad for at have klager som medarbejder. Klager undrer sig derfor over, at indklagede ikke forud for dette forsøgte at tale med hende om, hvorvidt hun efter afholdelsen af barselorlov ville have mulighed for at mødes med den nye salgschef en eller to dage ugentlig i Glostrup, uanset at denne person skulle besøge kunder over hele landet.

Den fremlagte korrespondance mellem indklagede og bankforbindelsen er ikke relevant for sagens vurdering, da den er dateret flere måneder efter opsigelsen af klager. Den fremlagte handlingsplan er udateret og uden underskrifter fra bestyrelsen eller bankforbindelsen. Der var gennem længere tid tale om en handlingsplan, men den blev først fremlagt samme dag som klagers opsigelse.

Selvom handlingsplanen nævner, at der skulle ske omplacering af medarbejdere, så var klager den eneste medarbejder, der blev berørt af dette. Klager mener derfor ikke, at det er et sagligt argument at henvise til, at indklagede havde ret til at omplacere medarbejdere på grund af økonomiske vanskeligheder.

Klager er ikke enig med indklagede i, at man har "flyttet" en salgschef. Der var op til tidspunktet for klagers opsigelse ikke ansat en salgschef i Viby. Den sidste salgschef sagde op til udgangen af marts 2011. Han boede i Vejle og havde ifølge klagers oplysninger officiel tilknytning til afdelingen i Glostrup. Han kørte rundt i hele landet. Forgængeren i stillingen boede i Holstebro og havde ifølge klagers oplysninger samme arbejdsvilkår.

Da klager aldrig har modtaget klager over sit arbejde eller samarbejde med kollegaerne, er hun ikke enig i indklagedes generaliserende bemærkning om vigtigheden af, at medarbejdere er fysisk tilstede på arbejdspladsen. Klager har ofte modtaget mails eller telefonopkald fra kollegaer med opgaver, der er blevet løst med det samme. Indklagede har heller ikke givet konkrete eksempler på, hvad klager kunne bidrage yderligere med ved at have sin daglige gang på kontoret i Glostrup.

Klager valgte ikke selv at sige op. Den beslutning blev truffet af indklagede, da hun ikke ville flytte med stillingen til Glostrup.

Det forhold at en anden intern medarbejder nu varetager en del af klagers opgaver tyder på, at indklagede ikke ønskede at opsige klager på grund af nedskæringer. Klager var både uddannelsesmæssigt og erfaringsmæssigt bedre rustet til at bestride opgaverne end den medarbejder, der nu varetager opgaverne.

Klager er bekendt med, at gravide medarbejdere med samme kompetencer som de øvrige kollegaer ifølge gældende retspraksis skal beskyttes ved nedskæringer, hvor deres arbejdsopgaver bibeholdes. Klager er også bekendt med ligestillingssager, hvor gravide/barslende medarbejdere burde have fået tilbudt en stilling selv i den anden ende af landet, hvis deres afdeling lukkes.

Det organisationsdiagram, som indklagede har fremlagt, viser nogle af de medarbejderændringer, der er sket efter tidspunktet for det organisationsdiagram, som klager har fremlagt.

Det fremgår heraf, at Salgschef [navn] selv sagde op efter to ugers ansættelse, at værkstedschefen for Holstebro og Aalborg blev sagt op og afløst af værkføreren i Holstebro [navn], der fik lov til at beholde sin geografiske tilknytning til Holstebro. Endelig er eleven i kundecenteret blevet udlært og tilbudt en stilling i afdelingen i Aalborg. Det skete efter, at klager gik på barselorlov. Indklagede bemærker også, at der ikke er fremlagt et organisationsdiagram for afdelingen i Glostrup, men ét overordnet organisationsdiagram med kun få navne og tre diagrammer for hver af de jyske afdelinger.

En del af de medarbejdere, der ligesom klager også hørte under området salg/marketing, har ikke geografisk tilknytning til hovedkontoret i Glostrup. Det drejer sig om tre kundecentermedarbejdere, Salgskonsulent [navn] samt Teknisk Rådgiver [navn].

Indklagede påstår frifindelse. Det afvises, at varslingen af ændrede vilkår og den deraf følgende opsigelse var i strid med ligebehandlingsloven. Begrundelsen for flytningen af klagers stilling var helt uafhængig af klagers graviditet og forestående barselorlov. Klager er derfor ikke berettiget til godtgørelse.

Varslingen af væsentlige ændringer i klagers ansættelsesforhold var sagligt begrundet i indklagedes forhold, ligesom det utvivlsomt lå indenfor indklagedes ledelsesret at skønne, hvilke tiltag indklagede fandt nødvendige, relevante og hensigtsmæssige i relation til ændringer, omstruktureringer, opsigelser mv. Eventuelle medarbejderes vurderinger af hensigtsmæssigheden eller nødvendigheden af de valgte tiltag er således uden relevans.

Indklagede har gennem længere tid været økonomisk trængt og har gennem de seneste fem år samlet et underskud på 65 mio. kr. Det årlige underskud har været på adskillige millioner kr., og fra 2009 til 2010 steg underskuddet med knap en million kr. Det betød, at virksomhedens egenkapital faldt markant, at kassekreditten er anvendt fuldt ud, og at selskabets leverandører ikke har modtaget betaling til tiden. Der er fremlagt udskrift af virksomhedens nøgletal.

Indklagede havde derfor vanskeligt ved at få leveret de fornødne varer fra leverandørerne og mistede salg, hvorved økonomien blev yderligere forværret.

Indklagedes bankforbindelse stillede krav om, at indklagedes økonomi skulle forbedres markant, så indklagede fremadrettet kunne drives rentabelt. Det var et krav, at indklagedes aktionærer skulle dække underskud, da bankforbindelsen ikke fremover ville låne indklagede penge til dækning heraf uden yderligere sikkerhed. Der er fremlagt kopi af mailkorrespondance mellem indklagede og bankforbindelsen.

Hvis virksomheden skulle undgå konkurs, var det afgørende, at virksomhedens økonomiske situation blev væsentligt forbedret. Som et led i en genopretningsplan blev den administrerende direktør og bestyrelsesformanden begge skiftet ud. Det skete formelt på den ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2011. Referat fra mødet er fremlagt i sagen.

Den 1. maj 2011 tiltrådte den nuværende administrerende direktør.

Ledelsen udarbejdede en handlingsplan, der blev godkendt af bankforbindelsen. Planen indebar en lang række tiltag, herunder udlejning af yderligere lokaler, udvikling af forretningsmuligheder, forøgelse af salgspriser, bedre organisering af lager samt omstrukturering af virksomhedens personale, herunder en række afskedigelser. Uddrag af handlingsplanen er fremlagt i sagen.

Det var ledelsens vurdering og del af handlingsplanen, at det var nødvendigt at centralisere salg, indkøb og administration på hovedkontoret i Glostrup, blandt andet for at udnytte medarbejderressourcerne mere optimalt, og for at styrke organisationen.

Medarbejdere, der dagligt er fysisk tilstede, er generelt mere tilgængelige for den øvrige del af organisationen. Medarbejdernes kompetencer og ressourcer vil derfor langt mere fleksibelt kunne udnyttes på tværs af organisationen. Medarbejdere der primært arbejder hjemme og ikke er fysisk tilstede, kan ikke påtage sig løbende, akut opståede opgaver, hvorved værdifulde medarbejderressourcer går til spilde.

Indklagede har nedlagt fire af 28 timelønnede stillinger, der var omfattet af Industriens Overenskomst, og har opsagt to funktionærer.

Det af klager fremlagte organisationsdiagram er ikke korrekt. Indklagede har fremlagt organisationsdiagram, der viser organisationen efter iværksættelsen af de tiltag, der er beskrevet i handlingsplanen.

Indklagede har hovedsæde i Glostrup. Salgsorganisationen, herunder kundeservice og administrationen er centraliseret hér.

I Viby var der inden omstruktureringen ansat tre telefonsælgere, en marketingmedarbejder (klager), en salgschef, en værkfører og fem timelønnede medarbejdere. I forbindelse med omstruktureringen blev en telefonsælger opsagt, og en telefonsælger flyttede til Aalborg. Marketingopgaverne, som klager varetog, og stillingen som salgschef flyttede til Glostrup.

I Viby er der således nu en administrativ/lager medarbejder, en værkfører og fire timelønnede medarbejdere.

De administrative/lageropgaver varetages af [navn på medarbejder], der har 35 års anciennitet hos indklagede. Arbejdsopgaverne består i løbende vurdering og tilretning af lagerbeholdning og sortiment, herunder bestilling af reservedele, og at lægge disse på plads på lageret, betjening af kunder, lagerarbejde, assistere med andet ikke-funktionær arbejde ved sygdom eller fravær i øvrigt, samt håndtering af ansvaret for værkstedet i værkførerens fravær.

I Holstebro, Glostrup og Aalborg er der efter omstruktureringen ansat én værkfører, en lagerekspedient og 14 timelønnede medarbejdere. Lagerekspedientens arbejdsopgaver består i samme opgaver som beskrevet for medarbejderen i Viby, bortset fra varetagelse af ansvaret for værkstedet i værkførerens fravær.

Indklagede er enig i klagers beskrivelse af hendes arbejdsopgaver, herunder i selvstændigheden, hvormed hun har udført opgaverne.

Som det fremgår, er der tale om et stillingsindhold, der indebærer behov for en medarbejder med relevante kompetencer indenfor marketing, ligesom klager til sagen har bekræftet, at hendes stilling ikke umiddelbart kan overtages af en hvilken som helst anden medarbejder.

De marketingopgaver, klager varetog, er overtaget af en kollega i Glostrup, der herefter både varetager sine øvrige opgaver såvel som marketingopgaverne. Opsætning, layout og design er outsourcet til et trykkeri i Glostrup. Den stilling, som klager bestred, eksisterer derfor ikke hos indklagede på nuværende tidspunkt, ligesom der ikke er ansat en ny medarbejder eller vikar til at varetage opgaverne.

Klager blev tilbudt at fortsætte i sin hidtidige stilling, med uændrede arbejdsopgaver og på uændrede vilkår, bortset fra arbejdsstedet. Outsourcing af opsætning, layout og design blev således først besluttet efter klagers meddelelse om, at hun ikke ønskede at acceptere tilbuddet om at fortsætte stillingen i Glostrup.

De eneste tilbageværende funktionærstillinger på værkstederne, herunder i Viby, er værkfører og lagerekspedient stillinger. Som det fremgår af beskrivelsen af disse stillinger, ville en ændring af klagers stilling til enten en værkfører eller lagerekspedientstilling indebære en væsentlig ændring af klagers ansættelsesforhold, ligesom klager ikke besad de fornødne faglige kompetencer til at løfte disse opgaver.

Der har således ikke været relevante, lignende stillinger på andre af indklagedes lokationer end i Glostrup, som klager kunne eller burde være omplaceret i. Klager har da heller ikke anført, at hun burde være tilbudt en af de tilbageværende stillinger, men alene, at hun ikke mener, at flytningen af hendes stilling var sagligt begrundet.

Beslutningen om at opsige klager blevet truffet af klager ved hendes afvisning af at acceptere ændringen af hendes arbejdssted. Det meddelte hun i mail af 5. maj 08:16. Indklagede kunne derfor med rette melde ud samme dag kl. 19:21, at klager var opsagt som led i rekonstruktionen.

Det er ikke korrekt, at der blev truffet beslutning om opsigelse af klager på mødet den 22. marts 2011 med blandt andet indklagedes advokat. På mødet blev drøftet en lang række forhold i anledning af handlingsplanen, herunder de juridiske aspekter af eventuelt at flytte klagers stilling til Glostrup.

Klager har fremhævet, at hun ikke blev indkaldt til salgsmødet den 22. marts 2011. Da beslutningen om at opsige klager alene blev truffet af hende selv, kan baggrunden for ikke at indkalde hende til netop dette møde ikke være relateret til hendes eventuelle senere fratræden.

Klager har fremhævet, at hun deltog i møder andre steder flere gange om måneden, herunder i Glostrup, og at hun ikke forventede at skulle have mere direkte og daglig kontakt med den nytiltrådte salgschef, uanset at det faste arbejdssted ville være Glostrup. Indklagede har hidtil accepteret og været tilfreds med klagers fleksibilitet. Dog var situationen nu blevet så alvorlig, at det var nødvendigt at optimere anvendelsen af alle medarbejderressourcer.

Det må lægges til grund, at parterne er enige om indklagedes økonomiske situation, og at indklagede gennem længere tid arbejdede på en handlingsplan for at rette op på økonomien.

Indklagedes økonomi var et sagligt argument for behovet for omstruktureringer. Klager har ikke peget på en anden relevant stilling i virksomheden, som hun kunne være omplaceret i. Da indklagede således var berettiget til at organisere medarbejderne, som ledelsen skønnede bedst, da der var enighed om den trængte økonomiske situation, og da der ikke var andre relevante stillinger i Viby eller det øvrige Jylland at omplacere til, var opsigelsen af klager i overensstemmelse med ligebehandlingslovens regler.

Det er korrekt, at der ikke på tidspunktet for klagers opsigelse var ansat en salgschef, men stillingen var primært knyttet til afdelingen i Viby, ligesom de to tidligere salgschefer havde kontor i Viby. Fremadrettet ville salgschefen udelukkende være knyttet til afdelingen i Glostrup, uanset at en del af arbejdet foregik hos kunder i hele landet.

Det er korrekt, at eleven [navn] blev tilbudt at skifte arbejdssted fra Viby til Randers, idet stillingen i Viby blev nedlagt. Tilbuddet var på samme vilkår som for klager.

Tilbuddet til klager om at flytte stillingen til Glostrup var reelt, og havde klager accepteret dette, ville hendes stilling fortsat være til rådighed. Det forhold, at klager ikke var indkaldt til salgsmøde ændrer ikke herved.

Da klager ikke accepterede tilbuddet, var indklagede nødt til at finde en anden løsning, der indebar, at en del af opgaverne blev outsourcet, og at en del blev varetaget af en medarbejder hos indklagede med fast arbejdssted i Glostrup.

Der er ikke fremlagt organisationsdiagram for Glostrup, da klager ikke ønskede at arbejde i hér. Andre stillinger her var derfor ikke relevante.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, der må sidestilles med en opsigelse, er ligeledes omfattet af beskyttelsen.

Det er nævnets vurdering, at ændringerne i klagers arbejdsvilkår var så væsentlige, at de kan sidestilles med en afskedigelse under graviditet. Der er lagt vægt på, at klagers arbejdssted blev ændret fra Jylland til Sjælland.

Nævnet finder, at indklagede har godtgjort, at denne væsentlige ændring ikke var begrundet i det forhold, at klager var gravid.

Nævnet finder det godtgjort, at indklagede som led i genopretningen af virksomhedens økonomi blandt andet besluttede at samle organisationen i Glostrup. Det indebar blandt andet, at klagers stilling som marketingkoordinator skulle flytte fra Jylland til hovedkontoret i Glostrup. Klager blev i den forbindelse tilbudt at fortsætte i stillingen i Glostrup på uændrede ansættelsesvilkår, hvilket hun afslog. Der er ikke fremlagt oplysninger om, at der var andre omplaceringsmuligheder for klager hos indklagede.

Nævnet har på den baggrund vurderet, at der lå saglige grunde bag beslutningen om at ændre klagers arbejdsvilkår, og at den ikke hverken helt eller delvist var begrundet i det forhold, at klager var gravid på tidspunktet for varslingen.

Indklagede har derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.