Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

(Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normalårslønnen i § 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. pkt.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på skader, der er indtrådt inden lovens ikrafttræden. For sådanne skader finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen