Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Letbaner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 457 af 14. maj 2014 og senest ved § 12 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter nr. 10 som nyt nummer:

»11. Letbanekøretøj:

transportmiddel, som er indrettet til befordring af passagerer eller til udførelse af arbejde på letbanespor m.v., og som kører i eget letbanespor på vej i et lukket letbanesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur.«

Nr. 11-29 bliver herefter nr. 12-30.

2. I § 2, nr. 24, der bliver nr. 25, indsættes efter »køretøj«: »eller letbanekøretøj«.

3. I § 5, stk. 4, indsættes efter »derfra«: », men dog ikke for letbanespor«.

4. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uanset stk. 1 kan overhaling under iagttagelse af særlig agtpågivenhed ske højre om letbanekøretøj, hvis letbanekøretøjet ikke spærrer for udsynet over kørebanen i en sådan grad, at overhaling ikke kan ske uden fare eller ulempe for andre.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 21, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »det køretøj«: »eller letbanekøretøj«.

6. I § 27, stk. 4, indsættes efter »busstoppested«: »eller letbanestoppested«.

7. I § 29, stk. 1, nr. 9, ændres »krybespor eller« til: »krybespor,«.

8. I § 29, stk. 1, nr. 10, ændres »hyrevogne.« til: »hyrevogne eller«.

9. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) på en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj hindres.«

10. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Føreren af et letbanekøretøj kan anvende lydsignal, når der er særligt behov for at gøre andre trafikanter opmærksom på letbanekøretøjet.

Stk. 2. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere bestemmelser om krav til lyd- og lyssignaler på letbanekøretøjer.«

11. I § 41, stk. 2, nr. 9, indsættes efter »bus«: »eller letbanekøretøj«.

12. Efter § 43 a indsættes i kapitel 5:

»§ 43 b. Hastigheden for letbanekøretøj må ikke overstige hastighedsgrænsen for busser, jf. § 42 og § 43, stk. 1 og 10.

Stk. 2. For en vejstrækning, hvor der fremføres både letbanekøretøj og motordrevne køretøjer, og hvor letbanekøretøj fremføres klart adskilt fra den øvrige færdsel, kan der for letbanekøretøj fastsættes en højere hastighedsgrænse end de generelle hastighedsgrænser, hvis ikke afgørende færdselsmæssige hensyn taler imod det.«

13. To steder i § 49, stk. 6, og to steder i § 51, stk. 5, indsættes efter »andet køretøj«: »eller letbanekøretøj«.

14. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 a

Særlige regler for letbanekøretøjer

§ 52 a. § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 3, § 10, stk. 4-7, §§ 24 og 25, § 26, stk. 1, 2, 4, 5 og 7, § 27, stk. 1, 3 og 5-8, § 32, stk. 1, 1., 2. og 4. pkt., §§ 33 og 34 samt § 82 finder tilsvarende anvendelse i forhold til letbanespor og kørsel med letbanekøretøj.

§ 52 b. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser om særlige forhold for letbaner, herunder om tekniske krav til letbaner, ansvarsforsikring og krav til førere af letbanekøretøj.«

15. I § 92 a, stk. 2, indsættes efter »§ 42, stk. 4 og 5,«: »og § 43 b, stk. 2,«.

16. I § 92 d, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 2, 7, 9 og 12-14« til: »§ 2, nr. 2, 7, 9 og 13-15«.

17. I § 121, stk. 1, nr. 3, ændres »9 og 10,« til: »9, 10 og 11,«.

18. I § 125, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 21, stk. 1-3,« til: »§ 21, stk. 1-4,«.

19. I § 125 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Retten til at føre motordrevet køretøj kan frakendes føreren af et letbanekøretøj efter stk. 1-6. Det samme gælder, hvis letbanekøretøjet er ført under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v. i strid med jernbaneloven eller administrative forskrifter fastsat med hjemmel i jernbaneloven.«

20. I § 126 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Retten til at føre motordrevet køretøj kan frakendes føreren af et letbanekøretøj efter stk. 1 og 2. Det samme gælder, hvis letbanekøretøjet er ført under påvirkning af spiritus, bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v. i strid med jernbaneloven eller administrative forskrifter fastsat med hjemmel i jernbaneloven.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen