Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

(Reform af international rekruttering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og lov nr. 1616 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.

2. I § 4 a, stk. 2, § 46, stk. 2, 2. pkt., og § 52 b, stk. 4, 1. pkt., ændres »eller §§ 9 i-9 n« til: », §§ 9 i-9 n eller 9 p«.

3. I § 4 c, stk. 4, nr. 3, indsættes efter »at studere«: »eller § 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse«.

4. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11 eller 13«.

5. I § 4 c, stk. 4, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 p, stk. 1, 1. pkt.,«.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 7 og 8.

6. I § 9, stk. 21, 1. pkt., § 9 c, stk. 6, 1. pkt., § 9 f, stk. 8, 1. pkt., § 10, stk. 1 og 2, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, § 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og stk. 9, 2. pkt., § 32, stk. 7, § 40 e, § 42 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., og § 47 b, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n eller 9 p«.

7. I § 9 a, stk. 2, nr. 1, ændres »stk. 6,« til: »stk. 9, og ikke inden for de seneste 5 år har opholdt sig i Danmark i medfør af dette nummer,«.

8. § 9 a, stk. 2, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse som forsker på et universitet eller i en virksomhed i Danmark,

5) der har afsluttet en uddannelse på kandidat- eller masterniveau og er inviteret til at forske hos en privat eller offentlig forskningsinstitution uden at være ansat eller indskrevet på forskningsinstitutionen (gæsteforsker),

6) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse til et uddannelsesforløb i en virksomhed i Danmark, med henblik på at udlændingen efter uddannelsesforløbets afslutning udnytter de kompetencer, som uddannelsesforløbet har givet, i udlandet (trainee),

7) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på baggrund af udlændingens særlige individuelle kvalifikationer,

8) der er ansat på en boreplatform, et boreskib eller en anden sammenlignelig flytbar arbejdsplads, som kortvarigt kommer ind på dansk område,

9) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for landbrugsområdet som fodermester eller driftsleder,

10) der har afsluttet en dansk kandidat- eller ph.d.-uddannelse senest 6 måneder før ansøgningens indgivelse (etableringskort),

11) hvis forretningsplan med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed er positivt vurderet af et ekspertpanel nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet, og som er omfattet af en kvote, jf. stk. 15,«.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 12 og 13.

9. I § 9 a, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 12, ændres »9 m eller 9 n« til: »9 m, 9 n eller 9 p«.

10. § 9 a, stk. 2, nr. 6, der bliver nr. 13, affattes således:

»13) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 18, og hvor

a) ansættelsen indebærer en årlig aflønning på et mindstebeløb, jf. nr. 3,

b) ansættelsen indebærer, at udlændingen skal arbejde som forsker, jf. nr. 4,

c) ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højt kvalificeret niveau eller

d) udlændingens ophold i Danmark, der højst kan udgøre et ophold pr. år, ikke overstiger 3 måneder regnet fra udlændingens indrejse her i landet.«

11. I § 9 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »nr. 1«: », 10 og 11«.

12. I § 9 a, stk. 3, indsættes som 3.-5. pkt.:

»Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, skal endvidere betinges af, at udlændingens forsørgelse og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal endvidere betinges af, at udlændingen 1 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindkomst på minimum 50.000 kr. her i landet. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1 og 10, skal endvidere betinges af, at udlændingen ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

13. § 9 a, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13, kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13, ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13, ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e, 9 m, 9 n eller 9 p, afvises.

Stk. 6. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 2, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. stk. 4, 1. pkt. Stk. 4, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

14. I § 9 a, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »Det regionale beskæftigelsesråd« til: »De regionale arbejdsmarkedsråd«, og »nr. 2-6« ændres til: »nr. 2-9, 12 og 13«.

15. I § 9 a indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2-9, 12 og 13, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.«

Stk. 6-11 bliver herefter stk. 9-14.

16. I § 9 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »nr. 2-4 eller 6« til: »nr. 2-9, 11 og 13«.

17. I § 9 a, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »nr. 2 eller 3,« til: »nr. 2 eller 3 eller nr. 13, litra a-c,«, og »Stk. 3 og 7« ændres til: »Stk. 3 og 10«.

18. § 9 a, stk. 9, der bliver stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, kan forlænges, hvis udlændingen 2 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindtægt, der minimum svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked, i det seneste år før ansøgningen om forlængelse indgives. Ved efterfølgende forlængelser skal udlændingen tilsvarende have oppebåret en lønindtægt, der minimum svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked, i det seneste år før ansøgningen om forlængelse indgives.«

19. I § 9 a indsættes efter stk. 11, der bliver stk. 14, som nye stykker:

»Stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, kan gives inden for en årlig kvote på 50. Hvis kvoten i 1. pkt. ikke udnyttes, falder den bort.

Stk. 16. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, kan forlænges, hvis erhvervsvirksomheden er etableret og i al væsentlighed lever op til den forretningsplan, efter hvilken opholdstilladelsen oprindelig blev givet. Vurderingen efter 1. pkt. foretages af ekspertpanelet nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Stk. 17. En udlænding, som har indgået aftale om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 18, kan påbegynde ansættelsen, hvis udlændingen

1) har betalt gebyr, jf. § 9 h, stk. 2,

2) har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 13, og

3) har fået en foreløbig tilladelse til at påbegynde arbejdet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 18. En virksomhed kan efter ansøgning certificeres, hvis virksomheden

1) senest samtidig med indgivelse af ansøgningen har betalt et gebyr, jf. § 9 h, stk. 3,

2) er omfattet af en kollektiv overenskomst eller på tro og love erklærer, at ansættelse i virksomheden sker på sædvanlige vilkår,

3) har mindst 20 fuldtidsansatte i Danmark,

4) ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt på tidspunktet for certificeringen,

5) ikke på tidspunktet for certificeringen har alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet,

6) ikke gentagne gange er straffet efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, eller er ifaldet straf efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, i form af en bøde på 20.000 kr. eller strengere straf inden for de seneste 2 år forud for certificeringen og

7) har deltaget i et forudgående vejledningsmøde i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 19. En certificering efter stk. 18 gives for højst 4 år ad gangen.

Stk. 20. En certificering forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage certificeringen efter stk. 21.

Stk. 21. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse om at inddrage en certificering efter stk. 18, hvis certificeringen er opnået ved svig. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan endvidere træffe afgørelse om inddragelse af en certificering efter stk. 18, hvis betingelserne for certificeringen ikke længere er til stede. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en certificering efter 1. og 2. pkt. samtidig træffe afgørelse om, at der ikke kan meddeles en ny certificering i en periode på 2 år fra afgørelsestidspunktet.

Stk. 22. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om certificering m.v., jf. stk. 18-21.«

20. I § 9 g, stk. 4, § 12, stk. 2, § 44, stk. 4, § 46, stk. 6, og § 52 b, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres »og §§ 9 i-9 n« til: »og §§ 9 i-9 n og 9 p«.

21. § 9 h, stk. 1, nr. 1-9 og 11-14, ophæves.

Nr. 10 og 15 bliver herefter nr. 1 og 2.

22. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 2, ændres »nr. 10« til: »nr. 1«.

23. § 9 h, stk. 1, nr. 16, ophæves.

Nr. 17 bliver herefter nr. 3.

24. I § 9 h, stk. 1, nr. 17, der bliver nr. 3, ændres »en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-10.« til»den bestemmelse, der er nævnt i nr. 1,«.

25. I § 9 h, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) på 5.450 kr. for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-13, § 9 i, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, § 9 j, stk. 1, § 9 k, stk. 1, 1. pkt., § 9 m, stk. 1, eller § 9 n, stk. 1.«

26. I § 9 h indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-13, § 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 9 j, stk. 1, § 9 k, stk. 1, 1. pkt., § 9 m, stk. 1, og § 9 n, stk. 1, forlængelse af en sådan tilladelse, ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 11, og ansøgning om dispensation for bortfald efter § 17, stk. 3, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, betale et gebyr, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet. Gebyrerne fastsættes og reguleres af beskæftigelsesministeren, jf. stk. 4, 1. pkt.

Stk. 3. Virksomheden skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning om certificering efter § 9 a, stk. 18, og forlængelse af en sådan certificering betale et gebyr. Gebyret fastsættes og reguleres af beskæftigelsesministeren, jf. stk. 4, 2. pkt.

Stk. 4. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 2 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse samt omkostningerne ved styrelsens behandling af ansøgninger om dispensation for bortfald, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 3 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af ansøgninger om certificering og forlængelse af certificering.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7.

27. I § 9 h, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«, og »udlændingen« ændres til: »udlændingen eller virksomheden«.

28. I § 9 h, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

29. Tre steder i § 9 h, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.

30. I § 9 h, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 4, § 9 f, stk. 8, § 9 g, stk. 4 og 5, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, § 9 n, stk. 2,« til: »§ 9 f, stk. 8, § 9 g, stk. 5,«, og »§ 9 g, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 9 g, stk. 1«.

31. I § 9 h indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. Ansøgningen afvises, hvis betingelsen i stk. 2 og 3 ikke er opfyldt, medmindre den udestående gebyrindbetaling udgør højst 200 kr. eller det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 2. I sådanne tilfælde vil udlændingen få en frist til at indbetale det udestående gebyr. Indbetales det udestående gebyr ikke inden for fristen, afvises ansøgningen. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 2, afvises på andet grundlag, jf. § 9 a, stk. 4-6, § 9 g, stk. 4, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, § 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 9-12.

32. Tre steder i § 9 h, stk. 5, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.

33. I § 9 h, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 1, 2 og 4« til: »stk. 1, 5 og 7 og stk. 8, 4. pkt.«

34. I § 9 h, stk. 6, der bliver stk. 10, indsættes efter 1. pkt.:

»Beløb fastsat efter stk. 2 og 3 og det beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt., reguleres fra og med 2016 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

35. I § 9 h, stk. 7, der bliver stk. 11, ændres »efter stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16« til: »fastsat efter stk. 2 og 3 og stk. 5, jf. stk. 2 og 3, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 2 og 3, og stk. 8«.

36. I § 9 h, stk. 8, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17« til: »stk. 1 og stk. 5, jf. stk. 1, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1, og stk. 7«.

37. I § 9 i indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som deltager i en ph.d.-uddannelse her i landet, hvis

1) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet og aflønnes af universitetet eller en virksomhed med tilknytning til udlændingens ph.d.-uddannelse eller

2) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet uden at være aflønnet af universitetet eller en virksomhed i Danmark.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

38. § 9 i, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 og 2 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.«

39. I § 9 i, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, »stk. 2« ændres til: »stk. 3«, og som 2. pkt. indsættes:

»Stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

40. I § 9 i indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.

41. I § 9 i, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

42. I § 9 i, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

43. § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, og § 9 n, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.«

44. I § 9 j, stk. 3, § 9 k, stk. 3, § 9 l, stk. 3, § 9 m, stk. 3, og § 9 n, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

45. I § 9 m, stk. 1, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-6« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-13, eller stk. 11«, og som 2.-4. pkt. indsættes:

»Opholdstilladelse efter 1. pkt. til en udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, betinges af, at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, dokumenterer at være i et ansættelsesforhold af minimum 1 års varighed med en lønindtægt, der mindst udgør et beløb svarende til kontanthjælpssatsen for enlige ikkeforsørgere over 30 år, og at udlændingen på baggrund af ansættelsen har oppebåret en lønindtægt i minimum 1 måned, jf. dog 3. pkt. Hvis et mindreårigt barn indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1. pkt., eller hvis et mindreårigt barn og en udlænding omfattet af 2. pkt. indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1. pkt., skal udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, dokumentere at være i et ansættelsesforhold af minimum 1 års varighed med en lønindtægt, der mindst udgør et beløb svarende til kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere over 30 år, og at udlændingen på baggrund af ansættelsen har oppebåret en lønindtægt i minimum 1 måned. 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse på øvrige familiemedlemmer, som søger opholdstilladelse efter 1. pkt., og som samlever på fælles bopæl med en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1.«

46. I § 9 o, 1. pkt., og § 19, stk. 10, 1. pkt., ændres »eller §§ 9 i-9 l« til: »eller §§ 9 i-9 l eller 9 p«.

47. Efter § 9 o indsættes:

»§ 9 p. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse til en udlænding, der ifølge Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 45, er berettiget til at arbejde her i landet. Opholdstilladelse på grundlag af artikel 6 og 7 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 meddeles dog efter § 9 c, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1, 1. pkt., skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

48. I § 14 a, stk. 3, 2. pkt., § 34, stk. 3, § 36, stk. 5 og 6, § 42 a, stk. 12, nr. 2, § 42 e, stk. 2, 2. pkt., § 42 k, stk. 5, 2. pkt., og § 42 l, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 40, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 40, stk. 5, 1. pkt.«

49. I § 17, stk. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 4« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 4 og 13, § 9 i, stk. 1, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse med henblik på at følge fællesuddannelsen Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, § 9 i, stk. 2, og § 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 13«.

50. I § 19, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 9 a, stk. 3, 1. pkt.« til: »§ 9 a, stk. 3, 1. pkt., og § 9 i, stk. 5«.

51. I § 19, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nye numre:

»9) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen 1 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindkomst på minimum 50.000 kr. her i landet, jf. § 9 a, stk. 3, 4. pkt., og udlændingen ikke har oppebåret en sådan indtægt.

10) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 9 a, stk. 3, 5. pkt., og udlændingen modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

Nr. 9-11 bliver herefter nr. 11-13.

52. I § 25 a, stk. 2, nr. 4, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 9« til: »§ 40, stk. 10«.

53. I § 33, stk. 5, ændres »§ 9 a, stk. 4, § 9 c, stk. 6, § 9 f, stk. 8, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, og § 9 n, stk. 2,« til: »§ 9 a, stk. 4-6, § 9 c, stk. 6, § 9 f, stk. 8, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2 og 3, § 9 l, stk. 2 og 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, og § 9 p, stk. 2 og 3,«.

54. I § 33, stk. 10, ændres »og 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n og 9 p«.

55. I § 40 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den, der beskæftiger eller har beskæftiget en udlænding, som har eller har haft opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter § 9 a, stk. 2, nr. 2-9, 12 og 13, skal meddele Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de oplysninger, som er nødvendige til kontrol af, om betingelserne for arbejdstilladelsen er eller har været overholdt.«

Stk. 2-10 bliver herefter stk. 3-11.

56. I § 44 a indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Den, der beskæftiger eller har beskæftiget en udlænding, skal på begæring forevise Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om ansatte, der er registreret efter pålæg fra kommunalbestyrelsen, jf. § 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller efter pålæg fra told- og skatteforvaltningen, jf. kildeskattelovens § 86 A, til brug for styrelsens kontrol af, om udlændingen er beskæftiget eller har været beskæftiget uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser. Told- og skatteforvaltningen og kommunalbestyrelsen videregiver til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om, hvilke virksomheder der er eller har været pålagt at føre registreringer som nævnt i 1. pkt., uden virksomhedens samtykke.«

Stk. 11 bliver herefter stk. 12.

57. I § 44 e, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »uddannelsesinstitution her i landet«: »eller efter § 9 i, stk. 2, nr. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse her i landet«.

58. I § 44 e, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2« til: »§ 9 a, stk. 2, eller § 9 i, stk. 2, nr. 1«.

59. Efter § 44 g indsættes:

»§ 44 h. De faglige lønmodtagerorganisationer indberetter til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når en virksomhed omfattes af en lovlig arbejdskonflikt, og når en lovlig arbejdskonflikt, som lønmodtagerorganisationen tidligere har indberettet til styrelsen, ophører eller udvides.«

60. I § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og §§ 9 i-9 n« til: »§ 9 h, stk. 8, 1. pkt., §§ 9 i-9 n og 9 p«, og »§ 9 a og §§ 9 i-9 n« ændres til: »§§ 9 a, 9 i-9 n og 9 p«.

61. I § 46, stk. 4, ændres »§ 9 h, stk. 5« til: »9 h, stk. 9«, og »§ 9 h, stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16« ændres til: »§ 9 h, stk. 2 og 3«.

62. I § 46, stk. 5, ændres »§ 9 h, stk. 5« til: »§ 9 h, stk. 9«, og », nr. 10, 15 og 17« udgår.

63. I § 46 a, stk. 1, ændres »§ 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, § 9 h, stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17« til: »§ 9 h, stk. 7, 1. pkt., § 9 h, stk. 9, 1. pkt., jf. stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 1«.

64. I § 46 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16« til: »§ 9 h, stk. 8, 1. pkt., jf. stk. 2 og 3«.

65. I § 46 a, stk. 4, ændres »§ 40, stk. 2,« til: »§ 40, stk. 3,«.

66. § 47, stk. 1, affattes således:

»Opholdstilladelse til personer, som i medfør af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller mellemfolkelige overenskomster indgået i medfør af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer nyder diplomatiske rettigheder, samt disses private tjenestepersonale, der tiltræder deres funktion i Danmark, og som er omfattet af artikel 1 h i Wienerkonventionen eller af mellemfolkelige overenskomster indgået i medfør af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer, meddeles af udenrigsministeren. Opholdstilladelse til familiemedlemmer til personer omfattet af 1. pkt. meddeles ligeledes af udenrigsministeren.«

67. I § 48, 2. pkt., ændres »§ 40, stk. 7 og 8« til: »§ 40, stk. 8 og 9«.

68. I § 48, 3. pkt., ændres »§ 40, stk. 8« til: »§ 40, stk. 9«.

69. Efter § 48 g indsættes:

»§ 48 h. Vurderingen af en forretningsplan efter § 9 a, stk. 2, nr. 11, og stk. 16, kan påklages til Erhvervsstyrelsen.«

70. I § 52 b, stk. 2, nr. 3, ændres »ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 4, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, og § 9 n, stk. 2« til: »ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelser efter § 9 a, stk. 4-6, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2 og 3, § 9 l, stk. 2 og 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, og § 9 p, stk. 2 og 3, og afgørelser om afvisning af en ansøgning om opholdstilladelse, jf. § 47 b«.

71. I § 52 b, stk. 2, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) Afslag på ansøgninger om certificering efter § 9 a, stk. 18.

6) Afslag på ansøgninger om forlængelse af certificering efter § 9 a, stk. 20, jf. § 9 a, stk. 21, og afgørelser om inddragelse af en sådan certificering, jf. § 9 a, stk. 21.«

72. I § 58 ændres »§ 40, stk. 4, 3. pkt.« til: »§ 40, stk. 5, 3. pkt.«

73. I § 60, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 3,« til: »§ 40, stk. 2 og 4,«.

74. I § 60, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 40, stk. 4,« til: »§ 40, stk. 5,«.

75. I § 60, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Overtrædelse af § 44 a, stk. 11, 1. pkt., straffes med bøde.«

§ 2

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 p,«.

Nr. 3-8 bliver herefter nr. 4-9.

2. I § 2, stk. 4, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres »omfattet af nr. 3-5« til: »omfattet af nr. 4-6«.

3. I § 2, stk. 4, nr. 7, der bliver nr. 8, ændres »nr. 8« til: »nr. 9«.

4. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 1-7« til: »nr. 1-8«.

5. To steder i § 4, stk. 3, 3. pkt., ændres »nr. 8« til: »nr. 9«.

6. I § 24 f ændres »nr. 1-3 eller 5« til: »nr. 1-4 eller 6«.

7. I § 24 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 1, 7 og 8« til: »nr. 1, 8 og 9«.

§ 3

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret ved § 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014, § 15 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og lov nr. 752 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 1, affattes således:

»Udenlandske statsborgere, som nyder diplomatiske rettigheder, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, samt disses private tjenestepersonale, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, registreres ikke i CPR som tilflyttet landet. Udenlandske statsborgere, hvis ophold i Danmark er reguleret i aftaler om retsstillingen for styrker eller militære hovedkvarterer, som Danmark har tiltrådt, registreres ligeledes ikke i CPR som tilflyttet landet.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 10, og udlændingelovens § 9 a, stk. 17, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 19, træder i kraft den 1. april 2015.

Stk. 3. § 1, nr. 7, 8, 12, 13, 16, 18, 31, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 53, 66, 70 og 71, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 4. Ophævelsen af § 9 a, stk. 2, nr. 4, jf. lovens § 1, nr. 8, finder ikke anvendelse for udlændinge, der søger koncernopholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4, i perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2015, og for udlændinge, der søger forlængelse af en koncernopholdstilladelse meddelt efter § 9 a, stk. 2, nr. 4. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Virksomheder, der søger om koncerngodkendelse eller forlængelse af en koncerngodkendelse efter lovens ikrafttræden og inden den 1. april 2015, kan få en koncerngodkendelse eller få forlænget en koncerngodkendelse frem til den 31. marts 2015.

Stk. 5. Udlændingelovens § 9 a, stk. 4, 3. pkt., § 9 h, stk. 8, 1.-3. pkt., § 9 i, stk. 3, 2. pkt., § 9 j, stk. 2, 2. pkt., § 9 k, stk. 2, 2. pkt., § 9 l, stk. 2, 2. pkt., § 9 m, stk. 2, 2. pkt., og § 9 n, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, 31, 38 og 43, finder anvendelse for afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Udlændingelovens § 9 a, stk. 12, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, finder ikke anvendelse for udlændinge, der har opholdstilladelse på tidspunktet for lovens ikrafttræden, og som første gang søger forlængelse af opholdstilladelsen efter lovens ikrafttræden. I disse tilfælde finder de hidtil gældende regler anvendelse. Ved efterfølgende ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelsen skal udlændingen opfylde betingelserne i udlændingelovens § 9 a, stk. 12, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18.

Stk. 7. Udlændingelovens § 17, stk. 5, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 49, finder anvendelse på afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden, for så vidt angår udlændinge, der har søgt opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse med henblik på at forske på et universitet eller en virksomhed i Danmark eller med henblik på at følge en fællesuddannelse.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen