Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J.nr. 7100179-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kvinde fik afslag på en stilling som pædagog. Klager havde ved fremlæggelsen af en e-mail fra lederen fra den indklagede kommune, hvoraf fremgår, at man har brug for et par mænd til institutionen, påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers køn havde haft betydning for, at hun ikke kom i betragtning til stillingen. Indklagede havde derefter ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kvinde fik afslag på en stilling som pædagog.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på sin ansøgning med henvisning til, at institutionen foretrak mænd.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 25.000 kr. med procesrente fra den 21. september 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager, der er kvinde, ansøgte i juni 2011 en stilling som pædagog hos en daginstitution i den indklagede kommune.

Klager sendte samtidig en mail med ansøgningen til en souschef i kommunen med ansvar for ansættelser for blandt andet den omhandlede institution. Klager kendte souschefen fra tidligere ansættelser.

Souschefen besvarede henvendelsen således:

". . .

Kære [klagers fornavn]

Jeg kan godt huske dig - og kun for noget godt!

Det er således, at det vi har brug for et par mænd, da der "kun" er kvinder ansat i [institutionens navn] pt.

. . ."

Efterfølgende fik klager afslag på sin ansøgning.

Der blev ansat mænd i de to stillinger.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hun ønsker derfor en godtgørelse. Klager gør gældende, at hun opfyldte de faglige krav, og at hun alene blev frasorteret på grund af sit køn. Klager har ingen private relationer til lederen, der er med til at beslutte, hver der skal ansættes i ledige stillinger. Der er derfor al mulig grund til at anse lederens mail som udtryk for en reel begrundelse. Indklagede er ansvarlig for sine lederes handlinger.

Indklagede gør gældende, at der ikke har fundet forskelsbehandling sted. Det har været konkrete, saglige kriterier, som har dannet baggrund for valget af kandidat. Indklagede anser det for betænkeligt, at klager samtidig med at sende sin ansøgning via de officielle kanaler samtidig sender den mere uofficielt til en ansvarlig leder. Indklagede kan ikke drages til ansvar for det svar, som denne leder sendte til klageren.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet. Det fremgår af loven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved blandt andet ansættelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af et bestemt køn ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Det følger af Ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser.

Hvis en person, der anser sig for udsat for forskelsbehandling, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager har ved fremlæggelsen af e-mailen af 26. juli 2011 fra lederen fra den indklagede kommune, hvoraf fremgår, at man har brug for et par mænd til institutionen, påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klagers køn har haft betydning for, at hun ikke kom i betragtning til de to stillinger som pædagog. Stillingerne blev besat af to mænd.

Indklagede har ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 21. september 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.