Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

(Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende æn-dringer:

1. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger

§ 5 a. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de arbejdsgivere nævnt i § 2, som har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse for refusion efter 1. pkt., at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter kapitel 7 i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. For elever under erhvervsuddannelse for voksne, der er omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til refusion efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende 3 måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 3. Hvis kollektive overenskomster om afholdelse af udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de herom i overenskomsten fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at refusionsordningen finder anvendelse på arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en uddannelse, som kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. § 4, stk. 1, såfremt eleven har ophold på en kostafdeling som nævnt i § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for udbetaling af refusion og om administration af ordningen.«

2. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter »befordringsudgifter«: »m.v.«

3. I § 7 a, stk. 1, ændres »befordringsudgift, jf. §§ 6 og 7,« til: »udgift til ophold på kostafdeling eller befordringsudgift, jf. §§ 5 a, 6 og 7,«.

4. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »kapitel 3« til: »kapitel 2 a, 3«.

5. § 18, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»I 2015 udgør bidraget 2.276 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau. I 2016 udgør bidraget 2.213 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget 2.231 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau.«

§ 2

I lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 4, nr. 8, ophæves.

2. I § 10, stk. 3, udgår »8 og«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 31. december 2014.

Stk. 3. § 1, nr. 1, finder anvendelse for elevers ophold på kostafdelinger, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini