Den fulde tekst

Fremsat den 19. december 2014 af Uffe Elbæk (UFG)

Forslag til folketingsbeslutning

om etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg

Folketingets Præsidium fremsætter forslag om etablering af en praksisorienteret forskningsinstitution på Christiansborg, Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling.

Centerets formål er at kortlægge, fremme og understøtte udviklingen af nye konkrete modeller til borgerinddragelse og demokratiudvikling – både på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Folketingets Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling skal opbygges i tæt samarbejde med danske og internationale forskningsmiljøer samt relevante aktører og institutioner i civilsamfundet.

Centeret skal etableres og sikres budget for foreløbig en 5-årsperiode, og der skal efter 4 år foretages en international evaluering som grundlag for en beslutning om eventuel forlængelse.

Folketingets Præsidium skal sikre, at der etableres en bestyrelse allerede i 2015, at denne bestyrelse får en budgetramme til driften, så der kan ansættes en centerchef senest pr. 1. januar 2016, og at centerchefen får ansvar for at ansætte yderligere 5 årsværk, så centeret kan iværksættes og være fuldt bemandet senest inden udgangen af første halvår af 2016.

Bestyrelsen tager stilling til forslag til konkrete projekter, deres omfang og rækkefølgen af disse.

Bemærkninger til forslaget

Udviklingen af demokratiet i Danmark er gennem årene blevet stærkt inspireret af andre landes demokrati, ligesom Danmark også har inspireret mange andre lande i udviklingen af deres samfund og demokrati.

Det er væsentligt at styrke denne gensidige inspiration og dermed også bringe fokus på vor egen udvikling. Vi skal hele tiden bestræbe os på at befæste, styrke og forbedre samfundets demokratiske strukturer og beslutningsprocesser, og herunder skal vi bestandig have fokus på borgerinddragelse.

Demokratierne står over for store udfordringer udefra, men også indefra. Vi skal fortsat have overskud til at støtte demokratiudviklingen også i lande, der ikke har haft megen tradition for demokrati.

Også det danske demokrati har udfordringer. Vi skal løbende overveje, hvordan vi får endnu flere borgere engageret i de demokratiske beslutningsprocesser og institutioner. Særlig unge borgere og nye borgere skal vi systematisk introducere og involvere i vores danske demokrati, herunder til demokratiet i kommuner eller regioner.

Vi skal derfor interessere os for demokratiske udfordringer og erfaringer fra andre lande, hvor der måske er inspirerende erfaringer på snævre eller brede områder, som vi og andre kunne lære af – og som kunne bidrage til yderligere udvikling og sikring af vores demokrati i Danmark, herunder også i den enkelte kommune og den enkelte region.

Centeret skal have base på Christiansborg og opbygges og drives af fagfolk, forskere og praktikere, mens borgere, embedsmænd og beslutningstagere løbende skal inddrages i centerets arbejde. Resultaterne af centerets arbejde skal formidles bredt i Danmark og internationalt. Det er væsentligt, at centeret placeres centralt på Christiansborg, så politikere og gæstende politikere og embedsmænd får let adgang til at udveksle erfaringer med centeret.

Derfor foreslås oprettelsen af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling.

Skriftlig fremsættelse

Uffe Elbæk (UFG):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg.

(Beslutningsforslag nr. B 47)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.