Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter

(Til samtlige kommunalbestyrelser)

I medfør af § 4, stk. 2, og § 14 i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt § 13 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab fastsættes følgende regler for kommunalbestyrelsens elektroniske indberetning til Beredskabsstyrelsen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter:

§ 1. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for indberetning af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter til Beredskabsstyrelsens registrerings- og indberetningssystem: Online Dataregistrering og INdberetning (ODIN).

§ 2. Indberetningen af elektroniske data skal ske ved anvendelse af en af følgende metoder:

1) Online indberetning ved løbende registrering gennem ODIN’s brugergrænseflade.

2) Indberetning af data til ODIN gennem anvendelse af en webservice med angivelse af nødvendige systemparametre.

§ 3. Indberetningen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs udrykningsaktiviteter for en hel kalendermåned skal være afsluttet senest den 20. i den efterfølgende måned.

Stk. 2. Indberetningen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (stamoplysninger om det kommunale redningsberedskab) skal ske, når der sker ændringer i disse og senest inden udgangen af den kalendermåned, hvor ændringerne er sket.

§ 4. Indberetningen af oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter skal omfatte de oplysninger, der fremgår af bilag 1, afsnit I. Kapaciteter (stamoplysninger om det kommunale redningsberedskab) og bilag 1, afsnit II. Udrykningsaktiviteter for det kommunale redningsberedskab.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Frem til den 30. juni 2015 vil det dog fortsat være muligt at indberette oplysninger i henhold til cirkulære nr. 8 af 21. januar 2005 om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktivitet (i det gamle ODIN-system).

Beredskabsstyrelsen, den 3. marts 2015

Anders Nørregaard

/ Elsebeth Grinvalds


Bilag 1

I. Kapaciteter (stamoplysninger om det kommunale redningsberedskab)

1) Oplysninger om redningsberedskabet:

Redningsberedskabets navn

Redningsberedskabets kontaktinformation, herunder postadresse, telefonnummer og e-postadresse

2) Beredskabsstation(-er):

Stationens navn

Stationens postadresse, herunder geokode, telefonnummer og e-postadresse

Stationens kategori (beredskabsstation, hjælpeberedskabsstation m.v.)

Stationens type (kommunal, Falck m.v.)

Døgnberedskab (antal personer i døgnvagt)

3) Personel:

Personnummer (CPR-nummer)

Ansættelsesstatus (heltid, deltid m.v.)

Station (station(-er) som personen er tilknyttet)

Beredskabsfaglige uddannelser (kompetenceniveau(-er))

4) Køretøjer:

Identifikation (stelnummer, betegnelse, nummerplade el. lign.)

Køretøjet m.v. (autosprøjte, drejestige, vandtankvogn, indsatsledervogn, båd m.v.)

Station (station(-er) som køretøjet er tilknyttet)

.

II. Udrykningsaktiviteter for det kommunale redningsberedskab

1) Alarmeringen:

Dato og tidspunkt for modtagelse af alarm hos redningsberedskabet

Hvem eller hvad afgav alarmen (alarmcentral, brandsikringsanlæg, direkte henvendelse eller andet)

Årsag til alarmering (bygningsbrand, personredning, togulykke, vejrlig m.v.)

Meldingsadresse

Servicemål for udrykningstiden (kommunens fastlagte mål for udrykningstiden til den pågældende

adresse)

Assistance (forstærkning til igangværende indsats)

Mødeplan (udrykning til objekt, hvor der er udarbejdet mødeplan)

2) Skadestedet:

Skadestedsadresse

Alarmtype (reel alarm, blind alarm eller falsk alarm)

Hændelsens placering (enfamiliehus, industri- og lagerbygning, mark m.v.)

Hændelsestype (brand, trafikuheld, forurening, naturkatastrofe m.v.)

Brandsynsobjektkategori (jf. bilag til brandsynsbekendtgørelsen)

Løst før ankomst

3) For hvert anvendt køretøj og specialmateriel:

Kørselstype 1 eller 2

Indsatsopgave (indsat, mødt på skadested m.v.)

Udrykningsart (primær, sekundær, assistance m.v.)

Antal personer på køretøjet

Alarmeret (dato og tid)

Afgang (dato og tid)

Fremme på skadested (dato og tid)

Frigivet fra skadested (dato og tid)

Klar på station (dato og tid)

Anvendt specialmateriel (skæreslukker, dykkerudstyr m.v.)

4) For hver anvendt person:

Opgave (indsat, radiovagt, mødt på skadested, mødt på station, ikke mødt eller aflyst)

Funktion (indsatsleder, holdleder, røgdykker, kemikaliedykker, vanddykker m.v.)

Alarmeret (dato og tid)

Mødt til indsats (dato og tid)

Klar igen (dato og tid)

5) Indsats:

Opgaver udført på skadestedet (brandslukning, personredning m.v.)

Objekt for indsatsen (bygning, transportmiddel, affaldscontainer m.v.)

Evt. omkomne og tilskadekomne – antal og skadestype (røgforgiftet, brandskadet, druknet m.v.)

5a) For brandindsatser:

 
i. Slukningsoplysninger
   
Brandklassificering (slukket med 1 HT-rør, 1 rør, 2-3 rør m.v.)
Skønnet vandforbrug
Vandkilde (sprøjtens tank, vandtankvogn, brandhane, åbent vand eller andet)
     
 
ii. Oplysninger om antændelse
   
Varmekilde (åben ild, gnist, glød, lynnedslag m.v.)
Materiale, der først blev antændt (papir, pap, plastic, tekstil, træ m.v.)
Udstyr involveret i antændelsen (maskiner, fyringsanlæg, el-installationer m.v.), herunder
fabrikat, model og serienummer
Objekt, der efterfølgende blev antændt (bygningskonstruktion, møbel, oplag, affaldsoplag i container m.v.)
     
 
iii. Faktorer, der bidrog til brand
   
Formodet årsag til branden (menneskelig handling, svigt i udstyr, naturhændelser, ikke oplyst eller ukendt)
Formodet medvirkende årsag til branden (svejsning, slibning, skærearbejde, varmt arbejde, mekanisk fejl m.v.)
Formodede menneskelige faktorer, der medvirkede til branden (alkohol-, medicin-, eller
narkotikapåvirket, fysisk/psykisk handicap m.v.)
     
 
iv. Bygningsbrand
   
Omfang af branden ved ankomst (røgudvikling, synlige flammer m.v.)
Arnestedsrum (gangareal, køkken, lade m.v.)
Brandspredning fra arnestedsrum, herunder formodet årsag til brandspredningen (åbent-
stående døre, huller i etageadskillelse m.v.)
Brandteknisk udstyr samt funktionsdygtighed (røgalarm, brandtæppe, brandtekniske instal-
lationer m.v.)

5b) For redningsindsatser:

Redningsmetode (drejestige, springpude, spingtæppe, frigørelse m.v.)

Antal reddede personer

Antal reddede dyr

Antal evakuerede personer

5c) For CBRNE-indsatser:

Stofnavn

UN-nummer

Mængde

Formodet årsag til CBRNE-hændelse (trafikuheld, udslip under produktion, ikke oplyst, ukendt m.v.)

6) Brandtekniske sikringsanlæg:

Anlægsnummer

Detektorgruppenummer

Detektornummer

Detektortype (iondetektor, optisk røgdetektor, termodetektor, multifunktionsdetektor m.v.)

Årsag til alarmen (tobaksrygning, damp, håndværkers arbejde, tekniske fejl m.v.)